Yêu cầu môi trường của QHV

Quy hoạch Bất động sản

Kinh nghiệm và thực tiễn của Việt Nam chỉ ra rằng, muốn hướng tới phát triển bền vững, thòng qua hai mục tiêu trên thì công tác Quy hoạch vùng nói chung và quy hoạch xâv dựng vùng nói riêng cần phải đạt được 4 yêu cầu môi trường cụ thế sau đây:
a) Sử dụng các tài nguyên của vùng một cách bén vững, luôn dựa trẽn tiềm nãng và lợi thế so sánh cùa các tài nguyên nhầm đạt được kết quả cao nhất trong phát triển kinh tê xã hội và môi trường.
b) Tránh khai thác quá mức các tài nguyên thiên nhiên, nguồn nhân lực và khắc phục các mâu thuần liên ngành.
c) l on trọng và nâng cao năng lực tái của môi trường.
d) Các giải pháp quy hoạch, các phương án tố chức không gian và mạng lưới cơ sở hạ táng khơng gây tổn hại tới tài nguyên môi trường trước mắt cũng như lâu dài.
3. Tliực trạng gidi quyết vấn dề môi trường trong công tác quv hoạch xây dựng vùng á Việt Nam
Thực trang lổng ghép mới trường vào QHV ớ Việt Nam trong những năm qua cho ihav: tài nguyên thiên nhiên và tiềm năng sứ dụng của nó dã dược kiểm kê và tính toán dế tói da hơá các lợi ích kinh tê. các yếu tô tai biên môi trường cũng đã được cân nhắc dê tìm các giát pháp phòng tránh, giảm nhẹ các muc tiêu kinh tế – xã hột đã được nêu lèn trong các QHV hiện có
Tuy nhiên, lổng ghép môi trường nhìn chung chưa được cân nhắc từ các giai doạn đầu liên khi xác định các mục tiêu kinh tế – xã hội và nâng lực tải cùa các hệ thong môi trường thường không dược đặt ra. Đánh giá môi trường thường thiếu và chưa phái là nôi dung luật dịnh cùa các quy hoạch vùng. Mặt khác năng lực quán lý môi trường quốc gia và dịa phương hiện nay còn nhiều bất cập chưa dáp ứng dươc các yêu cáu vé nghiên cứu môi trường. Các cơ quan quán lý mỏi trường tập trung chu yêu vào giải quyẽt tình thê các vàn để môi trường nảy sinh và giáo dục nâng cao nhận thức môi trường.
Hiện nay, Luật Bảo vệ môi trường, 2005, ra đời (thay thế cho Luật Bảo vệ môi trường, 1993) vừa có hiệu lực từ 01 tháng 7 năm 2006, đã chính thức quy định đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC) là một bộ phận của quy hoạch vùng và phải được lập dồng thời với lập QHV.
Trước mắt, việc lồng ghép môi trường vào quy hoạch vùng có thể làm cho việc lập kế hoạch/quy hoạch vùng trở nên phức tạp và tốn kém thời gian hơn, các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội cũng buộc phải trở nên khiêm tốn hơn. Nhưng với tầm nhìn chiến lược cho các giai đoạn phát triển trung và dài hạn, việc lồng ghép đầy đủ các mối quan tâm môi trường sẽ làm cho việc lập kế hoạch/ quy hoạch hiệu quả hơn và sự phát triển kinh tế bền vững hơn.
Sự thiếu thốn các chuyên gia kế hoạch/ quy hoạch vùng am hiểu môi trường, thiếu sự hợp tác đầy đủ giữa các cơ quan quy hoạch và quản lý môi trường, thiếu cơ sở dữ liệu về môi trường… đã cản trở việc lổng ghép môi trường vào quy hoạch vùng. Sự nhạy cảm chính trị cao của đánh giá môi trường chiến lược còn phụ thuộc vào sự cân đối trong quy hoạch vùng giữa các tham vọng phát triển trước mắt và sự phát triển nhất quán, ổn định trong tương lai.