Xem xét so sánh các phương án, dự án thay thế

Quy hoạch Bất động sản

Như chúng ta đều biết, một dự án được đề xuất bao giờ cũng nhằm thoả mãn yêu cầu phát triển của xã hội, mà chủ đầu tư là người nêu ý tưởng đầu tiên. Ý tưởng này có thể mang lợi cho nhiều tầng lớp, nhưng trước hết phải mang lợi cho toàn cộng đồng trong quốc gia đó.
Song để thoả mãn một mục tiêu kinh tế – xã hội của địa phương hay quốc gia, thường có nhiều loại dự án khác nhau, mà dự án được chủ đầu tư đề xuất chỉ là một trong số đó. Mỗi loại dự án lại liên quan đến những vấn đề môi trường tài nguyên và lợi ích kinh tế xã hội cũng như tính công bằng trong phân phối là khác nhau. Chẳng hạn để thoả mãn nhu cầu điện năng của xã hội ở phạm vi quốc gia, có thể xây dựng nhà máy nhiệt điện hay thủy điện, hoặc nhà máy điện nguyên tử. Nhiệt điện có liên quan đến than, dầu hay khí đốt. Thuỷ điện có liên quan đến chống lũ, thuỷ lợi, trồng rừng đầu nguồn, hay vấn đề đê điều, hoặc để tăng cường vận chuyển hàng hóa đường thuỷ cho khu vực miền núi. Điện nguyên tử có liên quan đến an toàn môi trường trong quá trình xử lý chất thải phóng xạ và tác hại rủi ro cao… Hoặc xây dựng mói hay cải tạo một khu vực đô thị, quyền lợi giữa nhà đầu tư, quyền lợi của cộng đồng và quyền lợi của từng cá nhân phải được thực hiện công bằng trên cơ sở dân chủ bàn bạc trong quy định của pháp luật, để tìm ra những phương án hay dự án thay thế phù hợp. Việc lựa chọn loại này hay loại kia không chỉ tối ưu về kinh tế mà còn tránh xâm phạm đến quyền lợi của môi trường và cộng đồng dân cư. Như vậy ngay từ khi hình thành ý tưởng dự án, khi lập kế hoạch thực thi một dự án cũng phải có rất nhiều phương án thay thế để lựa chọn. Nếu chỉ xét dự án một cánh cô lập, không có sự so sánh, xem xét với các dự án, phương án thay thế khác thì không làm rõ hết ý nghĩa kinh tế xã hội cũng như mức độ tác động môi trường (tự nhiên và xã hội) của dự án.
Các quy định của Hội đồng Chất lượng môi trường Mỹ cũng nêu bật vai trò của việc xem xét các dự án thay thế, coi đây là điểm chính yếu của báo cáo ĐTM, đặc biệt là những vấn đề môi trường xã hội nảy sinh. Ở Mỹ cũng như các quốc gia phát triển khác, phương án và dự án thay thế được giải quyết dựa trên cơ sở thế mạnh của công nghệ và đầu tư, còn những vấn đề môi trường xã hội nảy sinh phải được giải quyết trên cơ sở phân phối quyển lợi đảm bảo dân chủ, bình đẳng và công bằng.
Các tác động môi trường của hoạt động đề xuất và các phương án, dự án thay thế phải được trình bày trên cơ sở so sánh với nhau, từ đó xác định rõ những vấn đề, cung cấp cơ sở cho cộng đồng và người ra quyết định lựa chọn. Khoản 8 điều 20 Luật Bảo vệ môi trường 2005 của nước ta cũng chỉ rõ vấn đề này.
Những nghiên cứu tác động môi trường thật ra đã đề cập tới ít nhất là 02 và nhiều nhất tới vài chục phương án, dự án thay thế, trong trường hợp chung nhất, thường xem xét ở các khía cạnh sau:
– Loại dự án thay thế.
– Địa điểm thay thế.
– Thay thế thiết kế đối với một địa điểm.
– Thay thế các pha trong thiết kế dự án (xây dựng, vận hành).
– Thay thế quy mô dự án.
– Thay đổi thời gian thực hiện các pha dự án.
– Dự án số không (không thực hiện dự án).
Về mặt kỹ thuật có nhiều phương pháp để thực hiện khâu này, song hay được sử dụng là phương pháp ma trận phân tích hoán đảo. (xem trong các tài liệu ĐTM chuyên ngành)