Xây dựng các biện pháp kiểm soát môi trường đô thị (P1)

Quy hoạch Bất động sản

Các biện pháp kiểm soát môi trường đô thị gồm một số “bộ các tiêu chí kiểm soát” riêng lẻ áp dụng với từng tiểu khu lập Quy hoạch trong khu vực. Khu vực lập quy hoạch đã được xác định trong quá trình lập chiến lược môi trường đô thị. Chiến lược cũng bao gồm những nhận xét và định hướng chung để hướng dẫn lập các yêu cầu chi tiết hơn trong các biện pháp kiểm soát.
Hình thức và cách trình bầy các biện pháp kiểm soát đối với mỗi tiểu khu lập quy hoạch là hoàn toàn giống nhau, nhưng nội dung và loại biện pháp được sử dụng là khác nhau, nó phụ thuộc vào tiêu chí chiến lược môi trường của từng tiểu khu đã được lập trong QHMTĐT.
Sau đây là đề cương chung của các bước trong quy trình lập các biện pháp kiểm soát môi trường đô thị.
Bước 1 – Lên danh sách các biện pháp kiểm soát
Một danh sách bao gồm tất cả các biện pháp kiểm soát áp dụng cho mỗi khu vực lập quy hoạch được đề cập ở phần đầu của mỗi “bộ các biện pháp kiểm soát”
Bước 2 – Các biện pháp kiểm soát hoạt động như thế nào
Mô tả tóm tắt “các biện pháp kiểm soát phát triển” được đặt ở phần đầu của mỗi bộ các biện pháp kiểm soát, nhằm giải thích cho các nhà đầu tư rằng tất cả các hoạt động đầu tư trong khu vực phải phù hợp với các yêu cầu của các biện pháp kiểm soát phát triển.
Đây là phần chung và phần đầu của mỗi bộ các biện pháp kiểm soát, chúng đều có cấu trúc giống nhau.
Bước 3 – Duy trì tiếp tục những công trình hiện có tuy không còn phù hợp với yêu cầu của các biện pháp phát triển
Đây cũng là phần chung được đặt ở phần đầu của mỗi bộ các biện pháp kiểm soát, nhằm giải thích rằng các công trình hiện có không phù hợp với yêu cầu của các biện pháp kiểm soát phát triển nhưng có thể vẫn tiếp tục được duy trì. Chỉ có các công trình mới, các mục đích sử dụng mới và việc mở rộng các công trình hiện có là phải tuân theo các quy định đó.
Bước 4 – Lập bản đồ xác định khu vực áp dụng các biện pháp kiểm soát phát triển
Bước này rất quan trọng vì nó xác định rõ khu vực áp dụng các biện pháp kiểm soát phát triển. Bản đồ xác định ranh giới của khu vực áp dụng các biện pháp kiểm soát trong mỗi bộ các biện pháp kiểm soát phát triển.
Phần này trình bày cúng cấp thông tin tóm lược các đặc trưng hiện có của khu vực và mong muốn thay đổi trong tương lai.
Một điều quan trọng là phần này mô tả giản đơn về khu vực trong tương lai nếu các mục đích và mục tiêu của QHMTĐT được thực hiện.
Đây là một thông báo chung mô tả hình thái phát triển và mức độ thay đổi được cho là phù hợp đối với khu vực. Tất cả các đề án phát triển sẽ được đánh giá đối chiếu với bản miêu tả, để quyết định xem xét mức độ phù hợp của chúng với tương lai quy hoạch của khu vực. Nếu không, chúng sẽ không được phép thực hiện.
Phần này nên có các thông tin về chiều cao và hình thức xây dựng các công trình, sử dụng đất, mức độ thay đổi của khu vực, sự nâng cấp sẽ được thực hiện trong khu vực thông qua các hoạt động đầu tư công cộng vào cơ sở hạ tầng.
Bước 6 – Kiểm soát việc sử dụng đất và các công trình xây dựng
Lý do của sự cần thiết phải kiểm soát việc sử dụng đất là vì các mục đích sử dụng đất khác nhau có tiềm ẩn gây nên những tác động xấu tới các khu vực xung quanh (ví dụ như ngành công nghiệp gây ô nhiễm không được đặt ở trong các khu vực dân cư, đất công viên cây xanh không được xây dựng nhà ở hay khách sạn…).
Một vài mục đích sử dụng sẽ được lợi từ việc tập trung hoặc tập hợp tại cùng một địa điểm. Các biện pháp kiểm soát sử dụng đất có thể đảm bảo rằng chỉ có nhũng loại hình sử dụng đất như thế này mới có thể được thực hiện trong khu vực này và nhũng loại hình sử dụng khác thì không được.
Có thể cần có một khu đất giành cho mục đích sử dụng mà nó không thể thực hiện trong một thời gian ngắn. Vì vậy, cần tránh các mục đích sử dụng tạm thời khác trên khu đất này để đảm bảo có sẩn đất cho mục đích đã được quy hoạch.
Cần thiết phải bảo vệ lĩnh vực tự nhiên quan trọng cung cấp các dịch vụ cơ bản như duy trì chất lượng nước, cung cấp nước, phòng tránh lụt lội hoặc bảo tồn đất. Các mục đích sử dụng đất có thể được chia thành 3 loại:
Các mục đích sử dụng được phép;.
Các mục đích sử dụng không được phép;
Các mục đích sử dụng khác, ít phổ biến và không được liệt kê.
Các mục đích sử dụng phổ biến gồm cửa hàng, văn phòng, khách sạn, công nghiệp, nhà ở dân cư, khu chung cư, công viên, nhà kho, nhà hàng, tiệm cà phê, các dịch vụ xã hội khác như trường học, bệnh viện,… Trong mỗi bộ các biện pháp kiểm soát, các loại mục đích sử dụng đất được phép và không được phép nên được liệt kê đầy đủ.
Bước 7 – Kiểm soát các công trình xây dựng mới và mở rộng các công trình hiện có
Kiểu và hình thức các công trình được cho là phù hợp trong khu vực được đúc kết từ chiến lược và từ sự miêu tả khu vực quy hoạch như đã đề cập trong bước 5.