Trình tự thực hiện đánh giá tác động môi trường (P2)

Quy hoạch Bất động sản

. Xác định mức độ, phạm vi đánh giá của ĐTM
Nhiệm vụ của việc xác định mức độ, phạm vi đánh giá là tập trung vào những tác động đáng kể và tiến hành kiểm tra các phương án hay biện pháp giảm thiểu đảm bảo tính hiệu quả và khả thi.
Việc xác định phạm vi đánh giá mang lại các lợi ích sau đây:
– Có thể tiết kiệm được chi phí đánh giá
– Rút ngắn được quá trình thu thập tài liệu, giúp cho người đánh giá tập trung được vào những điểm chính yếu nhất, rõ ràng nhất. Tạo được mối liên hệ giữa người ra quyết định với cộng đồng. Mối liên hệ này sẽ làm giảm những cản trở, chậm trễ từ phía cộng đồng. Khuyến khích được chủ dự án cân nhắc những biện pháp thay thế, biện pháp giảm thiểu các tác động có hại do dự án gây nên đối với môi trường.
Các thông tin cần thiết cho khâu xác định mức độ, phạm vi đánh giá, là những thông tin phản ánh đầy đủ về các mặt sau:
– Dự án.
– Khu vực.
– Các tác động và phương pháp đánh giá tác động.
– Quản lý ĐTM.
– Luật, quy định thích hợp.
– Các quá trình ra quyết định thích hợp.
Điều này chỉ có được nếu thành lập nhóm thực hiện đa ngành và có sự tư vấn rộng rãi. Sự hợp tác chặt chẽ giữa chuyên gia kỹ thuật công nghệ, chuyên gia môi trường và chuyên gia pháp lý cũng như đóng góp của những người chịu ảnh hướng của dự án (cộng đồng) sẽ đảm bảo thắng lợi cho việc xác định mức độ, phạm vi tác động.
Thường thì quy trình thực hiện khâu này được tiến hành qua 4 bước sau đây:
Bước ỉ: Xác định khả năng tác động
Nhiệm vụ của bước này là xác định khả năng tác động đến môi trường có thể nảy sinh khi thực thi dự án (kể cả tác động gián tiếp, tác động thứ sinh, tác động kết hợp…). Để giúp thực hiện tốt bước này, nhiều nước và tổ chức quốc tế đã xây dựng những danh mục các loại dự án cũng như các thành phần môi trường cần phải tính đến trong quá trình xác định mức độ, phạm vi tác động.
Bước 2: Xem xét các phương án thay thế
Trong quá trình hình thành và trình dự án luôn có những phưong án hoặc thậm chí dự án thay thế được đem ra cân nhắc. Bước này đề cập đến việc xem xét các dự án thay thế có thể gây tác động như thế nào đến môi trường. Từ đó có thể giúp cho việc Quy hoạch chọn lựa dự án thích hợp hơn, ít tác động hon đến môi trường, ít nhất cũng có một phương án thay thế có thể đem xem xét, đó là phương án “số không” (phương án không có dự án). Ớ nhiều nước, bước này được đề cập trong các quy định pháp lý, một số dạng dự án thay thế cũng dược liệt kê giúp cho người đánh giá có thể tham khảo.
Bước 3: Tư vấn, tham khảo ý kiến
Việc xác định mức độ, phạm vi tác động liên quan tới việc thảo luận với các cơ quan bên ngoài, ké’ cả cơ quan nhà nước, nhóm người quan tâm, cộng đồng địa phương, chủ đất,., nhằm xác định tác động, mối quan hệ, phương án thay thế cần phải đề cập trong ĐTM. Khi được hỏi ý kiến và góp ý kiến, những người chịu tác động có thể yên tâm vì đám bảo rằng điều quan tâm của họ được xem xét và phản ảnh trong báo cáo ĐTM. Việc hỏi ý kiến bên ngoài ở một số quốc gia đã được quy định trong các văn bản pháp lý. Thế nhưng ở một số nước, đặc biệt là các nước đang phát triển, bước này không thu được kết quả cao. Nguyên nhân có thể là các cơ quan, cộng đồng được hỏi ý kiến chưa làm quen, chưa quan tâm tới công việc này hoặc kiến thức còn hạn chế.
Một số cơ quan cần tham khảo ý kiến có thể là:
– Cơ quan có thẩm quyền.
– Cơ quan bảo vệ môi trường các cấp, các cơ quan chuyên môn như bảo tồn tự nhiên, bảo vệ di tích, cảnh quan, cơ quan sử dụng đất, quy hoạch không gian, kiểm soát ô nhiễm.
– Các cơ quan quốc tế có liên quan (nếu cần), đặc biệt là cơ quan có trách nhiệm thiết kế, quy hoạch các vùng có tầm quan trọng toàn cầu.
– Chính quyền địa phương và một số đại diện (Đại biểu Hội đồng nhân dân, đại biểu Quốc hội chẳng hạn).
– Đại diện cộng đồng địa phương, các nhóm dân cư, nhân vật quan trọng của cộng đồng những người lãnh đạo tôn giáo, giáo viên, già làng,…
– Các chủ đất, cư dân địa phương.
– Các tổ chức địa phương, trung ương, phi chính phủ có quan tâm đến môi trường.
– Các nhóm đại diện cho những người sử dụng môi trường.
– Các viện nghiên cứu, các trường đại học, các trung tâm khoa học.
– Các tổ chức tuyển lao động, tổ chức của người lao động (hội, đoàn thể).
Đế công tác tư vấn tham khảo ý kiến có hiệu quả, khách quan và dân chủ, kinh nghiệm cho thấy cần tiến hành tư vấn với các nhóm hoặc cá nhân qua hai phương thức trao đổi thông tin sau đây:
a. Nhóm thực thi (nhóm xác định mức độ, phạm vi tác động) phải cung cấp cho những người được hỏi ý kiến các thông tin về dự án và môi trường, qua đó, để họ có thể góp phần đánh giá khả năng tác động cũng như những phương án thay thế. Thông tin này còn giúp họ nắm bắt được quá trình ra quyết định và vai trò của công tác tư vấn cũng như cách góp ý sao cho đạt hiệu quả cao nhất. Chẳng hạn, có thể gửi cho họ một bản tóm tắt về dự án, quy trình thực hiện, bước đánh giá phạm vi, mức độ tác động, thủ tục ĐTM và mẫu góp ý. Các phương tiện tuyên truyền đại chúng như vô tuyến truvển hình, đài phát thanh, báo chí cũng có thể dùng để thông báo các thông tin trên. Đôi khi phải tổ chức các cuộc họp, trưng bày triển lãm để thu hút sự đóng góp ý kiến của đông đảo nhân dân.