Trình tự thực hiện đánh giá tác động môi trường (P1)

Quy hoạch Bất động sản

1. Lược duyệt ĐTM
Lược duyệt là bước đầu tiên được thực hiện trong trình tự ĐTM, nó nhằm xác định xem dự án có cần tiến hành ĐTM đầy đủ hay không.
Nếu qua bước này mà dự án không phải tiến hành ĐTM ở các bước tiếp theo thì tiết kiệm được khoản kinh phí đáng kể. Đây là mục tiêu chính của việc thực hiện bước này trong cả quy trình ĐTM.
Hình 2.1 mô tả quy trình lược duyệt do Hội đồng châu Âu đề nghị.
Để đám bảo cho bước lược duyệt thu được kết quả như mong muốn cần hai yếu tố ban đầu sau: Một là chủ dự án phải nhận thức rõ quá trình ĐTM và mức độ thích ứng của nó đối với dự án của mình. Hai là nhà chức trách có thẩm quyền (như Sở Khoa học Công nghệ, sở Tài nguyên môi trường, Vụ Khoa học Công nghệ, Vụ Tài nguyên Môi trường, Vụ Quản lý chuyên ngành Hình 2.1. Mô tả quá trình lược duyệt ĐTM của các bộ, Bộ Tài nguyên Môi đông châu Au soạn thao [4]

trường, Bộ Khoa học Công nghệ…) phải cung cấp được cho dự án các thông tin cần thiết về DTM.
Cơ sở để thực hiện bước lược duyệt bao gồm:
– Danh mục yêu cầu: Danh mục này liệt kê các dự án cần phải tiến hành ĐTM. những dự án khác không cần hoặc chỉ thực hiện thủ tục đơn giản.
– Ngưỡng giới hạn: Các ngưỡng vể quy mô, kích thước, sản lượng có thể được lập đối với các loại dự án phát triển. Các dự án vượt ngưỡng này sẽ là đối tượng của ĐTM. Các dự án cùng loại dưới ngưỡng được miễn trừ ĐTM.
– Mức nhạy cảm của nơi đặt dự án: Mức nhạy cảm ở đây là nhạy cảm về môi trường. Nếu dự án được triển khai tại vùng được xác định là nhạy cảm thì phải thực hiện ĐTM. (Vùng nhạy cảm có thê là vùng có ý nghĩa lịch sử, khảo cổ và khoa học; vùng có HST nhay cảm như vùng đất ngập nước trong đất liền hoặc vùng ngập nước ven biến, vùng núi có độ dốc cao và địa hình đặc biệt, vùng đất có Vườn Quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên, vùng có ý nghĩa kinh tế, văn hoá sinh thái, vùng có động thực vật quý hiếm và có nguy cơ tuyệt chủng, vùng thường xuyên xảy ra sự cố rủi ro, vùng có chất lượng môi trường thấp…).
– Thông qua kiểm tra môi trường ban đầu: Thủ tục này được sử dụng ở Mỹ, Thái Lan và Philippin. Việc kiểm tra môi trường ban đầu cung cấp thông tin cho bước lược duyệt.
Kết luận của kiểm tra môi trường ban đầu sẽ là dự án phải ĐTM hoặc không cần ĐTM (thông tin này có thể khai thác từ các tài liệu hướng dẫn ĐTM, từ các hồ sơ dự án tương tự đang hoạt động, từ các nguồn thông tin có liên quan khác…).
– Các chỉ tiêu lược duyệt: Có thể lập một số chỉ tiêu để xác định các loại tác động có được coi là “tác động đáng kể” hay không. Những dợ án có khả năng gây các tác động đáng kể thì phải tiến hành ĐTM .
Như vậy, lược duyệt ĐTM chính là xem xét dự án dựa trên những nguyên tắc của luật và những quy định đã được xây dựng nên trên cơ sở bảo vệ môi trường, đế cơ quan có thẩm quyền quyết định dự án có cần phải ĐTM, hay không cần ĐTM. về mặt kỹ thuật có thể xem lược duyệt ĐTM như là bước nghiên cứu môi trường ban đầu đối với mọi dự án. Vì số lượng dự án cụ thể là rất lớn, nên việc làm này có ý nghĩa không chỉ trong lĩnh vực ĐTM, mà còn góp phần quan trọng trong công tác quản lý dự án và quản lý môi trường, cũng như tiết kiệm tiền của, nhân lực và thời gian.