Trình tự thực hiện đánh giá môi trường chiến lược (P3)

Quy hoạch Bất động sản

2.3.3.1. Lập dề cương ĐMC
Trước khi tiến hành lập đề cương ĐMC cần phải làm tốt công tác chuẩn bị về dự án cũng như vể môi trường. Các số liệu, dữ liệu, phương pháp đánh giá môi trường được sử dụng trong ĐMC phải được lựa chọn trên cơ sờ tham chiếu các chiến lược phát triển có liên quan, bởi vì nó là những dữ liệu dự báo chiến lược. Mặt khác một dự án chiến lược sẽ không thực hiện được, thậm chí không có ý nghĩa nếu tách nó khỏi tổng thế chiến lược phát triển chung. Đây cũng là nét đặc trưng của ĐMC mà chúng ta phái lưu ý.
Đề cương ĐMC là trình tự nghiên cứu ĐMC, là cơ sở đé lập báo cáo ĐMC sau này của dự án. Vì vậy đề cương phải bao hàm tiến trinh và nội dung sẽ được thực hiện trong các bước lập dự án, có như vậy mới đảm bảo rằng những yêu cầu của môi trường chiến lược được “cài đặt” trong dự án, và những vấn đề của dự án được đề cập và hoạch định trong chiến lược môi trường.
Mỗi loại dự án chiến lược có một quy trình lập dự án riêng, phụ thuộc vào tính chất cũng như đặc thù của dự án đó. Do đó việc lồng ghép các bước thực hiện ĐMC vào các bước lập dự án để chúng tương thích nhau là việc làm có ý nghĩa quan trọng, nó đòi hỏi không chỉ ở kinh nghiệm, mà phải biết kết hợp chặt chẽ các chuyên gia thuộc lĩnh vực môi trường và các lĩnh vực khác có liên quan.
Hiện nay ĐMC vẫn là một quá trình vừa làm vừa học, việc kết hợp giữa lý thuyết và kinh nghiệm thực tiễn đổ dần hoàn thiện phương pháp là điều rất cần thiết. Tuy vậy với tất cả những gì tích lũy được, chúng ta có thể đưa ra một dàn ý chung của đề cương này. Dưới đây xin giới thiệu một quy trình lập đề cương ĐMC để tham khảo. Nó bao gồm các nội dung như sau:
1. Giới thiệu
1.1. Mục tiêu môi trường chiến lược của dự án.
1.2. Các tham chiếu chiến lược phát triển khác có liên quan (các điều khoản tham kháo gồm các luật, các chế định, nghị định; các định hướng phát triển bền vững, các danh mục tiêu chuẩn môi trường, các chiến lược phát triển khác trong vùng dự án như các Quy hoạch phát triển ngành và địa phương…)
2. Các hướng dẫn ĐMC chung (theo luật và các yêu cầu khác nếu có trong trường hợp dự án có hợp tác quốc tế, hoặc tổ chức hay ngân hàng cấp vốn)
3. Các thông tin cơ bàn (thông tin nền).
3.1. Các nghiên cứu cơ bản của báo cáo chuyên ngành (dự án cùng loại).
3.2. Các nghiên cứu và báo cáo chung về hiện trạng môi trường (kiểm kê và kiểm toán môi trường thuộc vùng dự án)
4. Các hướng dẫn ĐMC chuyên ngành cùng loại dự án (nếu có)
4.1. Các ảnh hưởng môi trường chiến lược đặc trưng.
4.2. Các biện pháp quản lý môi trường chiến lược (luật, kinh tế, xã hội) và các kinh nghiệm kế thừa nếu có).
4.3. Quan trắc môi trường cần thiết (về hệ thống, nội dung, trách nhiệm, dự trù kinh phí cơ bản)
4.4. Dự kiến nghiên cứu ĐMC .
4.4.1. Các nhiệm vụ công tác cụ thể từng bước nghiên cứu ĐMC (bao gồm số liệu, phương pháp đánh giá được sử dụng, mục tiêu đạt được)
4.4.2. Lịch trình nghiên cứu ĐMC phối hợp với các bước lập dự án.
5. Ngân sách dự kiến và các nguồn kinh phí huy dộng có thể
6. Cấu trúc vê thời gian
6.1. Thời gian lập báo cáo ĐMC và thời hạn trình thẩm định .
6.2. Thời gian họp liên ngành thông qua đề cương ĐMC
7. Tham khảo ỷ kiến và các thông tin bổ sung.
8. Hoàn thiện đê cương ĐMC để có đề cương chính thức.
Cũng cần phải lưu ý rằng, để lập một đề cương ĐMC có thể tiến hành theo cách này hoặc cách khác, nhưng yêu cầu chung đối với nó là không bỏ sót những tác động môi trường chiến lược mà dự án gây ra, cơ sở nghiên cứu phải mang tính khoa học, tính chuẩn mực và tính thực tiễn, lập báo cáo ĐMC phải được thực hiện đồng thời với việc lập dự án.