Trình tự thực hiện đánh giá môi trường chiến lược (P2)

Quy hoạch Bất động sản

.3.2. Xác định các loại hình tác động chiến lược của dự án
Thường thì một dự án phát triển kinh tế – xã hội (trừ những dự án hồi phục môi trường), khi được triển khai thực hiện đều gây ra những tác động xấu đến môi trường. Việc tiên lượng trước những tác động xấu ấy để có biện pháp ngăn chặn hoặc giảm nhẹ chúng theo hàng loạt những tiêu chí đã được chuẩn hóa (tiêu chí của các luật, tiêu chí của chiến lược phát triển kinh tế – xã hội và phát triển bền vững, tiêu chí của tiêu chuẩn môi trường…) là có ý nghĩa định hướng để dự án phát triển được bển vững.
Đối với loại dự án công trình cụ thể, chúng ta có hàng loạt dữ kiện cụ thể (như địa điểm đặt công trình cụ thể, công nghệ sử dụng cụ thể, tính chất tiêu thụ tài nguyên cụ thể, quy mô cụ thể, chất và lượng xả thải cụ thể, bối cảnh môi trường cụ thể…) vì thế chúng ta có thể đánh giá tác động của dự án tới môi trường một cách chính xác theo phương pháp ĐTM.
Đối với loại dự án phát triển kinh tế – xã hội từ cấp chương trình, quy hoạch, chính sách đến quy hoạch sử dụng lãnh thổ quốc gia, là thuộc dự án phát triển chiến lược. Chúng có đặc điểm chung là chứa đựng những phạm vi không gian rộng lớn (tương ứng là tiểu vùng, vùng và toàn quốc) với nội dung mang tính định hướng là chủ yếu, nên độ chính xác và tính cụ thể của nó cũng thuộc cấp chiến lược, hay nói cách khác độ chính xác và tính cụ thể hoàn toàn dựa trên cơ sở dự báo dài hạn. Vì vậy ĐMC có bản chất là những đánh giá mang tính khái quát và tính tổng thể đối với những vấn đề môi trường chính yếu nhất mà dự án có thể gây ra.
Vì vậy muốn thực hiện ĐMC, thì trước hết phải xác định được loại hình tác động chiến lược mà dự án gây ra cho môi trường. Thông thường chúng ta thấy có năm loại hình tác động môi trường chiến lược của các loại dự án này, đó là:
1. Tác động ô nhiễm môi trường vật lý, đó là môi trường nước, môi trường đất, môi trường không khí và những tác nhân biến đổi khí hậu.
2. Tác động sinh thái, bao gồm sự biến đổi về số lượng và chất lượng các vùng sinh thái nhạy cảm, đa dạng sinh học, tác động tới khả năng phát huy tiềm năng của các vùng địa lý cảnh quan, danh thắng, di tích lịch sử và những vấn đề sinh thái văn hóa khác.
3. Tác động bào tồn thiên nhiên, bao gồm những vấn đề có liên quan đến khai thác và sử dụng TNTN như tài nguyên đất (nông nghiêp, lâm nghiệp, đô thị), các loại tài nguyên rừng, tài nguyên biên, tài nguyên khoáng sản nói chung nhưng đặc biệt là tài nguyên nước sạch và năng lượng…
4. Tác động môi trường xã hội, gồm các đối tượng và tác nhân tác động lên các mô hình tái định cư, việc làm, sử dụng đất, nhà ở, đời sống xã hội, thu nhập và phúc lợi, phương tiện giải trí, trang bị và dịch vụ công cộng, dịch bệnh và an toàn thực phẩm, an toàn giao thông và xã hội, an ninh quốc phòng, trẻ em và thế hệ trẻ, nạn thất nghiệp, nhóm thiểu số, người già, người tàn tật, phụ nữ, bản sắc cộng đồng bản địa, phong tục tập quán, lối sống…
5. Tác động môi trường kinh tế, gồm các đối tượng và tác nhân tác động đến cơ hội có việc làm, khả năng tiếp cận các phương tiện dịch vụ xã hội, khả năng lựa chọn hàng hóa và dịch vụ hợp lý, chi phí và thu nhập…
Cần phải lựa chọn các loại hình tác động nào trên đây có khả năng là tác động chiến lược của dự án, các đối tượng và tác nhân nào trong đó có khả năng gây nên tác động chiến lược cần phải được liệt kê để xem xét đánh giá. Nếu trong ĐTM người ta chỉ lựa chọn tác động đáng kể, thì trong ĐMC ta phải lựa chọn tác động chiến lược. Việc xác định các tiêu chí để lựa chọn tác động chiến lược hiện nay chưa thấy tài liệu nào đề cập đến, nhưng bằng kinh nghiệm và suy luận logic chúng ta thấy tác động chiến lược phải có những điều kiện sau đây:
– Tác động phải đáp ứng các tiêu chí về “phạm vi” tác động (xem mục 2.1.3.2.)
– Tác động phải là đáp ứng cấc tiêu chí về “cường độ” tác động.
– Tác động phải giữ vai trò tác nhân chính yếu trong vấn để môi trường xẩy ra.
Để thực hiện được bước này, chúng ta có thể sử dụng quy trình để lựa chọn, gồm bốn bước sau đây:
Bước 1. Xác định tất cả các khả năng gây tác động đến môi trường khi thực hiện dự án (bao gồm các tác động trực tiếp, tác động gián tiếp, tác động thứ sinh)
Bước 2. Tư vấn, tham khảo ỷ kiến (của cơ quan quản lý môi trường, các tổ chức nghiên cứu và xã hội, các cộng đồng có liên quan).
Bước 3. Quyết định các tác động chiến lược (là những tác động được lựa chọn từ các phương pháp đấnh giá, phù hợp theo tiêu chí và tác động được xác định từ việc tư vấn tham khảo ý kiến cộng đồng)
Bước 4. Dự kiến những giải pháp quản lý và hạn chế tác động chiến lược (gồm các chế định của pháp luật và các giải pháp kinh tế xã hội khác)