Trình tự thực hiện đánh giá môi trường chiến lược (P1)

Quy hoạch Bất động sản

Giữa ĐTMĐMC có cùng bản chất là đánh giá tác động môi trường, chúng chỉ khác nhau về tầm nhìn tấc động mà thôi. Vì vậy có thể áp dụng trình tự thực hiện ĐMC theo trình tự thực hiện ĐTM. Nhưng một nhận thức khách quan cho thấy các dự án phát triển ớ cấp chiến lược đều tiềm ẩn khả năng ảnh hưởng rất lớn đến môi trường của một vùng hoặc một phần lãnh thổ, mặt khác lại chứa đựng rất nhiều các cơ hội trung gian, kéo dài suốt trong thời gian chiến lược, làm nảy sinh tác động trong quá trình thực hiện dự án khó mà có thể lường trước hay dự báo trước được. Do đó về mặt logic, thực hiện ĐMC không chỉ đơn thuần là xoay quanh những vấn đề mà dự án đặt ra, mà phải xem xét, đề xuất đến mọi khía cạnh đê đảm bảo dự án thực hiện được thành công trong tương lai xa.
Để công tác ĐMC có hiệu quả, thì trình tự thực hiện ĐMC ít nhất phải đảm bảo được các bước cơ bản sau đây:
+ Định hướng ĐMC .
+ Xác định các loại hình tác động chiến lược của dự án.
+ Lập đề cương ĐMC.
+ Phân tích ĐMC.
+ Xây dựng chính sách, chương trình, kế hoạch hành động kèm theo dự án để đảm bảo an toàn cho môi trường chiến lược.
+ Lập báo cáo ĐMC.
+ Thẩm định báo cáo ĐMC.
+ Sử dụng báo cáo ĐMC.
Các bước hay quy trình ĐMC trên đây phải được thực hiện phối hợp với các bước lập dự án, để đảm bảo rằng mọi vấn đề môi trường mà ĐMC chỉ ra ở các bước lập dự án đã được dự án nghiên cứu kịp thời và ngược lại những trở ngại môi trường mà dự án gây ra đã được ĐMC đánh giá. Như vậy những vấn đề môi trường còn lại của dự án mà ĐMC chỉ ra là ngoài khả năng của dự án, nó phải được nghiên cứ giải quyết bằng những biện pháp quản lý khác.
2.3.3.1. Định hướng ĐMC
Định hướng hay là bước chuẩn bị ĐMC của dự án, bao gồm những tìm hiểu ban đầu mang tính sơ bộ về khả năng hình thành những tác động của dự án chiến lược đến môi trường, như: xu thế gây tác động ban đầu và tác động trung gian, những vấn đề môi trường chủ động và bất chủ động của dự án. Những khả năng can thiệp và bất can thiệp của pháp luật. Trên cơ sở đó mà thu thập những tài liệu cần thiết như các bộ luật có liên quan, các chiến lược sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường thuộc phạm trù và phạm vi dự án, các định hướng chiến lược phát triển bền vững của quốc gia, ngành và địa phương cũng như chiến lược phát triển kinh tế – xã hội, các tài liệu kiểm kê và kiêm toán môi trường thuộc tầm của dự án, các danh mục tiêu chuẩn môi trường cơ bản.
Đế làm tốt bước này, phía thực hiện ĐMC phải cùng phía thực hiện dự án đồng tìm hiểu về những điểu kiện, yêu cầu ban đầu làm cơ sở để xây dựng nên dự án chiến lược. Với mục tiêu là làm hài hòa giữa chiến lược phát triển kinh tế – xã hội và chiến lược phát triển môi trường. Trong công tác ĐMC việc kiểm toán và kế toán môi trường giữ một vai trò đặc biệt quan trọng và xem kết quả này (hay dữ liệu này) như là “vốn môi trường ” có được để hoạch định mọi công việc của vùng được hợp lý, làm hài hòa hai phương diện nói trên. Thực tiễn cho thấy phần lớn giá trị môi trường là giá trị ngoại ứng (không có bán trên thị trường và không xác định chủ sử dụng cụ thể) nên “vốn môi trường” dễ bị lạm dụng cho mục tiêu kinh tế và xã hội, gây nên mất càn bằng thái quá cho môi trường. Vấn đề đặt ra ở đây là việc lựa chọn những ưu tiên phát triển kinh tế và những ưu tiên bảo vệ, nâng cao chất lượng những yếu tố môi trường có mục tiêu chiến lược là phải được quan tàm thích đáng trong quá trình phàn tích.
Tuy là bước định hướng, nhưng nó giữ một vai trò quan trọng là tạo ra sự chủ động trong đánh giá (chủ động về tổ chức phối hợp giữa các chuyên gia, chủ động về tài liệu tra cứu, chủ động trong phối hợp chặt chẽ với các bước lập dự án…). Nó giúp cho việc xác định các xu thế tác động cũng như khả năng vận dụng tối đa các điều khoản của luật cũng như các điều kiện khác được nhanh chóng và chính xác.