Tóm tắt việc lồng ghép môi trường vào quy hoạch vùng

Quy hoạch Bất động sản

Việc lồng ghép môi trường vào Quy hoạch vùng phải tiến hành từng bước như đã phân tích ở trên. Việc bám sát quy trình quy hoạch để thực hiện lồng ghép mang ý nghĩa kỹ thuật rất quan trọng.
+ Đánh giá hiện trạng môi trường – lập cơ sở dữ liệu:
Xác định và trình bày thông tin về hiện trạng môi trường và tài nguyên, các tương tác tích cực và tiêu cực giữa môi trường và tài nguyên vùng với các lĩnh vực phát triển chú yếu trong nội dung của hồ sơ môi trường.
Phân tích các vấn đề môi trường; xác định các điểm nóng về môi trường và các vùng nhạy cảm môi trường; phân tích thông tin theo quy trình SWOT để xác định các vùng có những đặc trưng chung; xác định tiềm năng và sức ép môi trường trong vùng quy hoạch.
+ Xác định mục tiêu và ưu tiên:
Xác định các mục tiêu và ưu tiên về môi trường và phát triển bền vững cần đạt được trong vùng thông qua quy hoạch và các chương trình phát triển.
+ Dự thảo các ưu tiên phát triển và giải pháp thay thế:
Bảo đảm rằng các mục tiêu và ưu tiên về môi trường phải được lồng ghép trọn vẹn vào dự thảo quy hoạch hoặc chương trình phát triển bền vững vùng, trong đó chỉ rõ các mục tiêu và ưu tiên phát triển bền vững, chỉ rõ các phương án nhằm đạt được mục tiêu phát triển của vùng, đánh giá chi phí – lợi ích và nhu cầu đầu tư.
+ Đánh giá các ưu tiên phát triển và dự thảo quy hoạch vùng:
Đánh giá tác động môi trường chiến lược của các ưu tiên phát triển vùng, đánh giá phạm vi yếu tố môi trường cần lồng ghép vào các mục tiêu, ưu tiên, chỉ số của các khu vực ưu tiên.
Nghiên cứu xem chiến lược nào sẽ tạo điều kiện thuận lợi hay gây cản trở sự phát triển bền vững trong vùng. Rà xét dự thảo quy hoạch để kiểm tra tính phù hợp với khung thể chế và chính sách môi trường địa phưomg, vùng và quốc gia.
+Xác định chỉ sô’ môi trường:
Xác lập các chỉ sô’ môi trường và phát triển bền vững nhằm lượng hoá và đơn giản hoá thông tin, tạo điều kiện cho cộng đồng cũng như các nhà ra quyết định/ lập chính sách hiểu nhanh về tương tác giữa môi trường và phát triển các ngành khác nhau. Cần sử dụng các thông tin lượng hoá để xác định và giải thích những biến động theo thời gian.
+Lồng ghép kết quả đánh giá môi trường vào dự thảo quy hoạch:
Xây dựng bản thảo quy hoạch bằng cách sử dụng các phân tích môi trường.
+Cơ quan quản lý môi trường xem xét dự thảo quy hoạch:
Cơ quan quản lý môi trường rà soát các báo cáo nghiên cứu môi trường và kế hoạch hành động môi trường để xác nhận rằng chúng đã đạt yêu cầu và đã được lồng ghép vào bản thảo quy hoạch.
Để các nhà quy hoạch đạt được sự đồng thuận dễ dàng với các nhà quản lý môi trường trong việc lồng ghép môi trường vào quy hoạch vùng, có thể sử dụng hệ thống bảng kê. Bảng kê cần thống kê đầy đủ những hoạt động cần thiết và các nhà quy hoạch đánh dấu vào những việc đã được thực hiện.
Ví dụ: Bảng 4.5 dưới đây, liệt kê dự báo thiệt hại môi trường liên quan tới quy hoạch một vùng sản phẩm giống tôm ven biển (dùng cho bước 4 quy hoạch).

  Kết luận:
1) ơ Việt Nam trong khi đánh giá tác động môi trường (ĐTM) của một dự án đã trở thành việc làm hiệu quả và thường xuyên, thì việc lồng ghép, đánh giá tác động môi trường chiến lược (ĐMC) của quy hoạch vùng còn trong thời kỳ khởi động vì hai lý do: (a) Mới có cơ sở pháp lý (chính thức trong Luật Bảo vệ môi trường. 2005) và (b) Thiếu hướng dẫn kỹ thuật. Vì vậy cần phải từng bước hoàn thiện và sớm đưa vào thực tiễn.
2) Ngay cả khi vướng mắc trên đây được giải quyết, thì vấn để lồng ghép môi trường vào quy hoạch vùng vẫn đòi hỏi sự cộng tác chặt chẽ giữa hai bê) đôi tác: (a) Cơ quan quy hoạch vùng và (b) Cơ quan quản lý môi trường của vùng. Toàn bộ 8 bước của quá trình quy hoạch đều đòi hỏi sự cùng làm việc chặt chẽ giữa 2 cơ quan này. Sẽ nảy sinh rất nhiều màu thuẫn giữa 2 bên trong quá trình hợp tác xây dựng qu> hoạch, do dó, đòi hỏi phải áp dụng phương pháp “Thương thuyết chiến lược” mọt cách mềm dẻo và hiệu quả.
3) Việc lồng ghép môi trường vào quy hoạch vùng đòi hỏi kỹ năng môi trường và tính chuyên gia cao của các nhà môi trường và các nhà quy hoạch, đòi hỏi sự cam kết làm việc liên ngành, đòi hỏi nhận thức tốt vể môi trường và ý thức công dân cao cua các cộng đồng tham gia vào quá trình quy hoạch. Lồng ghép môi trường vào quy hoạch cũng đòi hỏi sự cam kết kiên định thực hiện các nguyên tắc phát triển bền vững của chính quyền địa phương, của các cơ quan có thẩm quyền xét duyệt quy hoạch và quyết định đầu tư. Mọi quy hoạch phải dựa vào đánh giá môi trường nghiêm túc, khách quan và phải được xây dựng dựa trên các kiểm soát, hướng dẫn và hành động môi trường dã xác dinh cho vùng.
Thiếu những yếu tố này, việc lồng ghép môi trường vào quy hoạch vùng sẽ không có hiệu quả.