Tiêu chí của một đố thị bền vững (P3)

Quy hoạch Bất động sản

5. Tài chính lành mạnh
Khuôn khổ tài chính lành mạnh của một đô thị bền vững được thể hiện ở sự cân đối ngân sách giữa thu và chi trong điều kiện có thể của đô thị, nó thể hiện ở việc giảm ngân sách hỗ trợ của chính quyền trung ương trên cơ sở tự chủ của ngân sách địa phương. Như vậy nền tài chính lành mạnh phải là nền tài chính chắc chắn, mang tính tự chủ cao, ít phụ thuộc hay nói cách khác là những nguồn thu có tính phụ thuộc của nền kinh tế đô thị không được coi là yếu tố kinh tế bền vững.
Trong bối cảnh kinh tế thị trường và toàn cầu hoá, tài chính lành mạnh của đô thị đòi hỏi các khoản đầu tư phải tập trung chủ yếu vào sản xuất, với những sản phẩm chất lượng cao trên cơ sở các nguồn tài nguyên có điều kiện cung ứng lâu dài, chứ không phải chủ yếu vào thị trường chứng khoán hay bất động sản. Những biến động kinh tế của một số quốc gia châu Á trong những năm thập niên 90 của thế kỷ trước đã cảnh tỉnh điều đó.
Tài chính lành mạnh không chỉ bao hàm ý nghĩa đơn thuần về mặt giá trị, mà còn thể hiện ở khả năng quản lý tài chính cũng như chiến lược tài chính của đô thị. Dân chủ, công bằng, minh bạch, chống tham nhũng và lãng phí không chỉ là những yếu tố làm nên bền vững xã hội, mà còn góp phần không nhỏ để xây dựng nền tài chính lành mạnh.
Nền tài chính lành mạnh của đô thị, có thể được đánh giá bằng các chỉ tiêu dưới đây:
– Cân đối thu và chi
– Cơ cấu thu nhập xã hội dành cho tiêu dùng, tiết kiệm và đầu tư vào sản xuất.
– Tỷ lệ doanh nghiệp phá sản.
– Tổng số nợ quá hạn hoặc số doanh nghiệp nợ quá hạn.
(Nguồn CDS – Hải Phòng, theo /17/)
Việc lựa chọn những chỉ tiêu đánh giá cần bám sát vào cấu phần tạo nên nền tài chính lành mạnh, nếu không chúng ta không thấy hết những nguy cơ hay rủi ro đang tiềm ẩn trong đó. Thí dụ các nguồn thu của thành phố phải được phân thành các nhóm theo nguy cơ để so sánh. Hoặc thêm vào những chỉ tiêu đánh giá sự thất thoát như lãng phí hàng năm, tham nhũng hàng năm, những khoản nợ không có khả năng hoàn trả, số doanh nghiệp làm ăn có lãi, số doanh nghiệp làm ãn không có lãi hàng năm, tình trạng lãi giả lỗ thật của doanh nghiệp, tình trạng chiếm dụng vốn kéo dài trong sản xuất hay hoạt động kinh doanh, số tội phạm kinh tế của đô thị hàng năm, v.v…
Việc xây dụng những chỉ tiêu đánh giá là rất quan trọng. Nếu xây dựng được các bộ chỉ tiêu đầy đủ, chính xác về mặt chỉ thị và không bỏ sót các giá trị nó sẽ có ý nghĩa lán trong việc giám sát bền vững của đô thị.
Căn cứ vào “Định hướng chiến lược phát triển bền vững ở Việt Nam” đã được ban hành, các địa phương trong nước cần tiến hành xây dựng Chiến lược phát triển bền vững ở địa phương (LA 21), trong đó có hệ thống đô thị bền vững. Muốn vậy, các nhà hoạt động trong lĩnh vực đô thị phải xây dựng được các chỉ tiêu cốt lõi đô thị bền vững của hệ thống đô thị Việt Nam. Dựa trên các chỉ tiêu cốt lõi cho từng loại, hạng đô thị, mỗi địa phương cãn cứ vào tiềm năng của mình và vùng, để xây dựng thêm các chỉ tiêu cơ bán và các chỉ tiêu đặc tnừig vùng làm thành bộ tiêu chí phát triển bền vững cho từng đô thị.
Trong những năm qua, mặc dù Chương trình nghị sự 21 của Việt Nam còn đang trong thời kỳ chuẩn bị, nhưng vấn đề đô thị bền vững đã được quan tâm. Đặc biệt các thành phố lớn đã tiến hành xây dựng chiến lược phát triển đô thị (CDS) cho mình. Tuy nhiên, hiện nay trong bối cảnh Định hướng chiến lược phát triển bền vững ở Việt Nam đã được Chính Phú chính thức ban hành, với đặc điểm là chiến lược “Khung”, làm cơ sớ tham chiếu cho các địa phương. Vì vậy việc rà soát lại CDS của các thành phố, xây dựng tiêu chí SCS ở địa phương là một việc làm mang tính pháp lý. Để làm tốt việc này, các địa phương phải tập hợp lực lượng, cần tranh thủ sự đóng góp của các nhà quản lý, các chuyên gia chuyên ngành, các nhà quy hoạch và thiết kế đô thị, các nhà khoa học… Song cũng cần nhấn mạnh thêm rằng, phát triển đô thị bền vững là một chiến lược hành động của địa phương, đòi hỏi giải quyết những nhu cầu thực tế của đô thị, chứ không phải thứ lý thuyết chung chung hỗ trợ cho phát triển bền vững, do đó tính cụ thể, rõ ràng, đầy đủ, minh bạch và khả thi phải trở thành những yêu cầu cơ bản.

Xem thêm: Bán nhà nhanh chóng. Dễ dàng. Đăng tin của bạn tại Bán nhà Hải Phòng