Thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường (P2)

Quy hoạch Bất động sản

– Bước 4. Đánh giá điểm mạnh, điểm yếu của báo cáo ĐTM:
Sau khi đã thẩm định tất cả các lĩnh vực, nhìn vào ma trận kết quả thẩm định, ta chỉ ra được những phạm trù mạnh và những phạm trù yếu của công tác ĐTM mà dự án thực hiện. Trên cơ sở đó, Hội đồng hay Tổ chức thẩm định cung cấp một văn bản tóm tắt về điểm mạnh, điểm yếu cũng như bất cứ yêu cầu nào về nghiên cứu tiếp theo, về quản lý và giám sát quan trắc tác động cần phải được chủ dự án (hoặc nhà nước) sẽ tiến hành.
– Bước 5. Xem xét tổng hợp các lĩnh vực thẩm định.
Xem xét tổng họp tất cả ba lĩnh vực thẩm định lần cuối cùng đối với dự án, và kết hợp với những đánty giá ở bước 4 để quyết định xem báo cáo ĐTM có đáp ứng được tiêu chí thẩm định không.
Bước này tương tự như bước 3, nhưng ở mức cao hơn là rà soát lại cho tất cả ba lĩnh vực thẩm định trên cơ sở những phân tích và tổng hợp hơn. Ớ bước này phải dựa vào tất cả các phạm trù thẩm định xem nó được thực hiện tốt tới mức nào theo thang điểm A,B,C, trên cơ sở cân đối giữa tất cả các lĩnh vực. Nếu tất cả các lĩnh vực thẩm định được kết luận là “Có” thì công tác ĐTM của dự án là được thông qua. Một số tiêu chí thấm định còn lại mà báo cáo ĐTM chưa đáp ứng được xem như những “ghi nhớ” để chú dự án thực hiện trong quá trình triển khai dự án. Những báo cáo ĐTM còn tồn tại từ một lĩnh vực thẩm định trở lên có kết luận là “không” thì không được thông qua, trả cho chủ dự án thực hiện lại công tác ĐTM và chờ thẩm định ở kỳ tiếp theo
– Bước 6. Tính điểm tổng quát cho toàn bộ báo cáo ĐTM.
– Bước 7. Tường trình toàn bộ các điều khoản và các điều kiện áp dụng khi dự án được phê chuẩn.
– Bước 8. Báo cáo kết quả thẩm định ĐTM cho cơ quan có thẩm quyền phê duyệt dự án xem xét ra quyết định.
Xét về mặt hình thức, thẩm định báo cáo ĐTM cũng tương tự như các phần thẩm định khác của dự án (như thẩm định về kinh tế, về Quy hoạch, về kiến trúc công trình, về kết cấu…) nhưng khác nhau về phương thức và có tầm quan trọng đặc biệt mang tính tư vấn chiến lược cho người ra quyết định. Vì vậy không phải bất kỳ một cơ quan tư vấn thiết kế nào có giấy phép thẩm định xây dựng cũng có thể thẩm định báo cáo ĐTM.
Luật Bảo vệ môi trường 2005 của nước ta, Điều 21 quy định vế việc tổ chức Thẩm định báo cáo ĐTM, bao gồm 7 điểu khoản sau đây:
Khoản 1. Việc thẩm định báo cáo ĐTM được thực hiện thông qua hội đồng thẩm định hoặc tổ chức dịch vụ thẩm định.
Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định điều kiện và hướng dẫn hoạt động thẩm định báo cáo ĐTM của tổ chức dịch vụ thẩm định.
Khoản 2. Thành phần hội đồng thẩm định đối với các dự án quy định tại điểm (a) và (b) tại khoản 7 điều này, bao gồm đại diện của cơ quan phê duyệt dự án; cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường của cơ quan phê duyệt dự án; cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường cấp tỉnh nơi thực hiện dự án; các chuyên gia có kinh nghiệm, trình độ chuyên môn phù hợp với nội dung, tính chất của dự án; đại diện của tổ chức, cá nhân khác do cơ quan có thẩm quyển thành lập hội đồng thẩm định quyết định.
Khoản 3. Thành phần hội đồng thẩm định đối với các dự án quy định tại điểm (c) khoản 7 điều này, bao gồm đại diện UBND cấp tỉnh; cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường và các sở, ban chuyên môn cấp tỉnh có liên quan; các chuyên gia có kinh nghiệm, trình độ chuyên môn phù hợp với nội dung, tính chất của dự án; đại diện của tổ chức cá nhân khác do cơ quan có thẩm quyền thành lập hội đồng thẩm định quyết định.
Trường hợp cần thiết, UBND cấp tỉnh có thể mời đại diện của bộ Tài nguyên và môi trường, bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có liên quan tham gia hội đồng thẩm định.
Khoản 4. Hội đồng thẩm định quy định tại khoản 2 và khoản 3 điều này phải có trên 50% số thành viên có chuyên môn về môi trường và lĩnh vực có liên quan đến nội dung dự án. Người trực tiếp tham gia lập báo cáo ĐTM không được tham gia hội đổng thẩm định.
Khoản 5. Tổ chức dịch vụ thẩm định được tham gia thẩm định theo quyết định của cơ quan phê duyệt dự án và phải chịu trách nhiệm về ý kiến, kết luận thẩm định của mình.
Khoán 6. Tổ chức, cộng đồng dân cư, cá nhân có quyển gửi yêu cầu, kiến nghị vể bảo vệ môi trường đến cơ quan tổ chức việc thẩm định quy định tại khoản 7 điều này; cơ quan tổ chức thẩm định có trách nhiệm xem xét yêu cầu, kiến nghị đó trước khi đưa ra kết luận, quyết định.
Khoản 7. Trách nhiệm tổ chức việc thẩm định báo cáo ĐTM đối với dự án được quy định như sau:
a) Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức hội đồng thẩm định hoặc tuyển chọn tổ chức dịch vụ thẩm định báo cáo ĐTM đối với các dự án do Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quyết định, phê duyệt; dự án liên ngành, liên tỉnh;
b) Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ tổ chức hội đồng thẩm định hoặc tuyển chọn tổ chức dịch vụ thẩm định báo cáo ĐTM đối với các dự án thuộc thẩm quyền quyết định, phê duyệt của mình, trừ dự án liên ngành, liên tỉnh;
c) UBND cấp tỉnh tổ chức hội đồng thẩm định hoặc tuyển chọn tổ chức dịch vụ thẩm định báo cáo ĐTM đối với dự án trên địa bàn quản lý thuộc thẩm quyền quyết định, phê duyệt của mình và Hội đồng nhân dân cùng cấp.
Điều 22 của luật này còn quy định về trách nhiệm phê duyệt báo cáo ĐTM của cơ quan có thẩm quyền, cũng như giá trị pháp lý của dự án đã được phê duyệt báo cáo ĐTM trong đầu tư, xây dựng và khai thác công trình với những nội dung cụ thể sau:
– Cơ quan thành lập hội đồng thẩm định báo cáo ĐTM có trách nhiệm xem xét và phê duyệt báo cáo ĐTM sau khi đã được thẩm định.
– Cơ quan thành lập hội đồng thẩm định báo cáo ĐTM có trách nhiệm xem xét khiếu nại, kiến nghị của chủ dự án, cộng đồng dân cư, tổ chức, cá nhân liên quan trước khi phê duyệt.
– Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo ĐTM đã được chính sửa đạt yêu cầu theo kết luận của hội đồng thẩm định, tổ chức dịch vụ thẩm định, thủ trưởng cơ quan quy định tại khoản 1 điều này phải xem xét, quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM; nếu không phê duyệt thì phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do cho chú dự án biết.
– Các dự án quy định tại điều 18 của luật này (những dự án yêu cầu phải lập báo cáo ĐTM) chỉ được phê duyệt, cấp phép đầu tư, xây dựng, khai thác sau khi báo cáo ĐTM đã được phê duyệt.