Thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường (P1)

Quy hoạch Bất động sản

– Bước 1: Xây dựng hồ sơ thẩm định ĐTM:
Thẩm định báo cáo ĐTM của một dự án là công việc mang tính khoa học và trách nhiệm cao trước xã hội của Hội đồng hay Tổ chức thẩm định. Thẩm định không có nghĩa là đem báo cáo ĐTM ra chấm điểm dựa trên một parem có sẵn, hoặc cho nhận xét rồi thông qua theo kiểu bỏ phiếu. Thẩm định báo cáo ĐTM là xem xét từng phần và toàn bộ kết quả của quá trình đánh giá tác động môi trường đối với một dự án. Vì vậy để làm được nhiệm vụ này phải biết cách xây dựng một “Hồ sơ thẩm định báo cáo ĐTM”.
“Thẩm định háo cáo ĐTM là một hồ sơ đánh giá để đi đến các điều kiện và điều khoản phê chuẩn. Do đó cơ sỏ của hồ sơ thẩm định được xây dựng dưới dạng háng, thông thường gồm có ba bâng nhằm thẩm định ba lĩnh vực sau đây:
– Lĩnh vự thẩm định 1: Kiểm tra đánh giá tính đáp ímg với các yêu cầu của luật và của các bên tài trợ.
– Lĩnh vực thẩm định 2: Kiểm tra đánh giá tính thích ứng vê mặt khoa học và kỹ thuật của công trình, độ tin cậy của số liệu và phương pháp đánh giá.
– Lĩnh vực thẩm định 3: Thẩm tra của công chúng đối với công trình ”.
Ba lĩnh vực thẩm định trên đây nhằm mục đích cho dự án có được sự phù hợp pháp luật, đáp ứng yêu cầu khoa học công nghệ, đề cao tính dân chủ trong cộng đồng.
Trong đó, mỗi lĩnh vực thẩm định phải bao quát được các phạm trù thẩm định theo yêu cầu của luật. Theo Luật Bảo vệ môi trường 2005, có 9 phạm trù thẩm định ĐTM cần phải xây dựng tiêu chí là:
1 – Xây dựng các tiêu chí thẩm định và thang điểm cho từng loại tiêu chí trong phạm trù: Liệt kê, mô tả chi tiết các hạng mục công trình của dự án kèm theo quy mô về không gian, thời gian và khối lượng thi công, công nghệ vận hành của từng hạng mục công trình và của cả dự án.
2- Xây dựng các tiêu chí thẩm định và thang điểm cho từng loại tiêu chí trong phạm trù: Đánh giá chung về hiện trạng môi trường nơi thực hiện dự án và vùng kế cận, mức độ nhậy cảm và sức chịu tải của môi trường.
3- Xây dựng các tiêu chí thẩm định và thang điểm cho từng loại tiêu chí trong phạm trù: Đánh giá chi tiết các tác động môi trường có khả năng xẩy ra khi dự án được thực hiện và các thành phần môi trường, yếu tố kinh tế xã hội chịu tác động của dự án; dự báo rủi ro về sự cố môi trường do công trình gây ra.
4- Xây dựng các tiêu chí thẩm định và thang điểm cho từng loại tiêu chí trong phạm trù: Các biện pháp cụ thể giảm thiểu các tác động xấu đối với môi trường; phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường.
5- Xây dựng các tiêu chí thẩm định và thang điểm cho từng loại tiêu chí trong phạm trù: Cam kết thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường trong quá trình xây dựng và vận hành công trình.
6- Xây dựng các tiêu chí thẩm định và thang điểm cho từng loại tiêu chí trong phạm trù: Danh mục công trình, chương trình quản lý và giám sát các vấn đề môi trường trong quá trình triển khai thực hiện dự án.
7- Xây dựng các tiêu chí thẩm định và thang điểm cho từng loại tiêu chí trong phạm trù: Dự toán kinh phí xây dựng các hạng mục công trình bảo vệ môi trường trong tổng dự toán kinh phí của dự án.
8- Xây dựng các tiêu chí thẩm định và thang điểm cho từng loại tiêu chí trong phạm trù: Ý kiến của UBND cấp xã (hoặc tương đương), đại diện cộng đồng dân cư nơi thực hiện dự án; các ý kiến không tán thành việc đặt dự án tại địa phương hoặc không tán thành đối với các giải pháp bảo vệ môi trường phải được nêu trong báo cáo ĐTM.
9- Xây dựng các tiêu chí thẩm định và thang điếm cho từng loại tiêu chí trong phạm trù: Chí dẫn nguồn cung cấp số liệu, dữ liệu và phương pháp đánh giá.
Như vậy về hình thức hồ sơ thẩm định có dạng một bảng ma trận đánh giá, một tiêu chí được thẩm định ở cả ba lĩnh vực (theo quan hệ hàng và cột). Mỗi ô ma trận là kết quả đánh giá cho một tiêu chí ở một lĩnh vực thẩm định. Cách làm này đảm bảo rằng mỗi tiêu chí được được thẩm định ở nhiều lĩnh vực, nhiều góc độ nhìn nhận làm cho công tác ĐTM dược toàn diện hơn, và phát hiện được những báo cáo ĐTM thiếu trung thực trong nghiên cứu đánh giá.
Để tiện cho việc đánh giá trong quá trình thẩm định, người ta chỉ ra những tiêu chí cơ bản (là tiêu chí đáp ứng tiêu chuẩn hay yêu cầu tối thiểu đối với công tác ĐTM của dự án) và được đánh dấu ** (dấu hai sao) để ghi nhớ. Đây là những tiêu chí được thẩm định đầu tiên và có ý nghĩa trong đánh giá đạt hay không đạt yêu cầu tối thiểu.
– Bước 2. Thẩm định và cho điểm:
Dựa vào tiêu chí thẩm định và thang điểm đã xây dựng ở bước 1, tiến hành thẩm định và cho điểm theo từng loại tiêu chí đã được liệt kê và xác định điểm tổng quát cho từng phạm trù thẩm định của mỗi lĩnh vực thẩm định.
Để giúp việc cho điểm được chính xác, trong quá trình thẩm định phải xem xét các phương pháp thu thập thông tin như thế nào và độ tin cậy của các thông tin đó đến đâu cũng như tính khoa học của phương pháp đã được áp dụng. Thí dụ trong lĩnh vực tham gia của cộng đồng thì phương pháp và cách thức tiến hành đã phải là sự tham khảo ý kiến một cách thực sự và thích đáng với các bên liên quan tới dự án hay chưa, kết quả đánh giá dự án và tác động của nó thu được từ phía quần chúng nhân dân, các vấn để mấu chốt phải khảo cứu và quản lý, phạm vi và kết quả tham khảo được ghi chép đầy đủ trong báo cáo, các biên bản ở mức độ nào…
Mặt khác, những tiêu chí hai sao trong mỗi phạm trù thẩm định là căn cứ tối thiểu để kết luận thẩm định.
– Bước 3. Thẩm định từng lĩnh vực:
Quyết định xem báo cáo ĐTM có đáp ứng các tiêu chuẩn tối thiểu hay không đối với từng lĩnh vực thẩm định. Để giúp xác định bước này người ta dựa vào các tiêu chí hai sao của từng phạm trù thẩm định và xem báo cáo ĐTM đã được thực hiện tốt tới mức nào theo thang điểm phân loại A, B, c đối với lĩnh vực thẩm định ấy. Định giá mỗi lĩnh vực thẩm định là kết luận “Có” đạt hay “Không” đạt yêu cầu theo các tiêu chí thẩm định đề ra. Kết luận là “có” thì ít nhất báo cáo ĐTM phải vượt qua các tiêu chí thẩm định hai sao trong tất cả các phạm trù thẩm định của lĩnh vực được xem xét. Trong những trường hợp do yêu cầu đặc biệt của dự án, báo cáo ĐTM có thể thỏa mãn các tiêu chí hai sao nhưng vẫn không được kết luận là “có” vì đòi hỏi phải thỏa mãn những tiêu chí khác nữa.