Tài nguyên thiên nhiên (TNTN)

Ngày nay nói đến tài nguyên người ta thường hiểu theo nghĩa rộng, bao hàm cả tự nhiên lẫn xã hội. Theo khía cạnh tự nhiên thì khi nói đến TNTN, chúng ta chi xét đến nhũng tài nguyên gắn liền với các nhân tố tự nhiên mà thôi. Theo quan điểm này thì TNTN […]

Continue Reading