Những lĩnh vực môi trường và tài nguyên cần ưu tiên nhằm phát triển bền vững (P3)

3.Khai thác hợp lý và sử dụng tiết kiệm, bền vững tài nguyên khoáng sản:Khai thác hợp lý và sử dụng tiết kiệm, bền vững các nguồn tài nguyên thiên nhiên nói chung và tài nguyên khoáng sản nói riêng là nội dung không thể thiếu trong chương trình phát triển bền vững của quốc […]

Continue Reading

Những phương pháp phân tích môi trường được sử dụng trong quy hoạch vùng (P1)

Một số phương pháp phân tích môi trường được sử dụng trong quá trình Quy hoạch như chuẩn bị chương trình nghiên cứu môi trường và xây dựng kế hoạch hành động vùng (kế cả các hướng dẫn môi trường), thường là:– Kiểm kê tài nguyên môi trường;– Phân tích các hệ thống môi trường […]

Continue Reading