Những nguyên tắc chính xây dựng “Định hướng chiến lược phát triển bén vững ở Việt Nam ”

Cãn cứ vào những thách thức chủ yếu mà sự nghiệp phát triển đất nước trong giai đoạn hiện nay phải đối mặt, cũng như những mục tiêu mà sự nghiệp PTBV đất nước đòi hỏi, việc xây dựng “Định hướng chiến lược phát triển bền vững ở Việt Nam” phải dựa trên 8 nguyên […]

Continue Reading

Những căn cứ và nguyên tắc đề xuất xây dựng “Định hướng chiến lược phát triển bền vững ở Việt Nam ”

Muốn xây dựng được một định hướng chiến lược phát triển bền vững đất nước thích hợp với từng giai đoạn phát triển của lịch sử, có những nội dung xác đáng và thiết thực cần phải căn cứ vào điều kiện thực tại của quốc gia cũng như những mục tiêu PTBV cần phải […]

Continue Reading

Khái lược về quá trình hội nhập và ra đời của “Định hướng Chiến lược phát triển bền vững ở Việt Nam”

phát triển bền vững là nhu cầu cấp bách và xu thế tất yếu trong tiến trình phát triển của xã hội loài người, vì vậy đã được các quốc gia trên thế giới đồng thuận xây dựng thành Chương trình nghị sự cho từng thời kỳ phát triển của lịch sử. Tại Hội nghị […]

Continue Reading