Những lĩnh vực môi trường và tài nguyên cần ưu tiên nhằm phát triển bền vững (P3)

3.Khai thác hợp lý và sử dụng tiết kiệm, bền vững tài nguyên khoáng sản:Khai thác hợp lý và sử dụng tiết kiệm, bền vững các nguồn tài nguyên thiên nhiên nói chung và tài nguyên khoáng sản nói riêng là nội dung không thể thiếu trong chương trình phát triển bền vững của quốc […]

Continue Reading