Những vấn đề cơ bản của dự án QHV và ảnh hưởng của nó đến môi trường chiến lược (P1)

1. Đặc trưng cơ bản của dự án QHVCó thê nói QHV là “bài toán xếp đặt không gian’’ đa mục đích, được dựa trên một hệ thống dữ liệu chiến lược mà khả nãng ổn định hay biến động của nó phụ thuộc vào chính cách giải bài toán ấy. Hay nói một cách […]

Continue Reading

Đánh giá môi trường chiến lược cho dự án Quy hoạch Xây dựng vùng (QHV)

Khi thực hiện một dự án QHV, người ta bắt buộc phải tiến hành nghiên cứu môi trường với một đảm bảo rằng dự án đã giải quyết được những vấn đề môi trường căn bản theo Định hướng Chiến lược phát triển bền vững (Chương trình nghị sự 21), theo Tiêu chuẩn môi trường […]

Continue Reading