Những lĩnh vực môi trường và tài nguyên cần ưu tiên nhằm phát triển bền vững (P3)

3.Khai thác hợp lý và sử dụng tiết kiệm, bền vững tài nguyên khoáng sản:Khai thác hợp lý và sử dụng tiết kiệm, bền vững các nguồn tài nguyên thiên nhiên nói chung và tài nguyên khoáng sản nói riêng là nội dung không thể thiếu trong chương trình phát triển bền vững của quốc […]

Continue Reading

Những nguyên tắc chính xây dựng “Định hướng chiến lược phát triển bén vững ở Việt Nam ”

Cãn cứ vào những thách thức chủ yếu mà sự nghiệp phát triển đất nước trong giai đoạn hiện nay phải đối mặt, cũng như những mục tiêu mà sự nghiệp PTBV đất nước đòi hỏi, việc xây dựng “Định hướng chiến lược phát triển bền vững ở Việt Nam” phải dựa trên 8 nguyên […]

Continue Reading

Những căn cứ và nguyên tắc đề xuất xây dựng “Định hướng chiến lược phát triển bền vững ở Việt Nam ”

Muốn xây dựng được một định hướng chiến lược phát triển bền vững đất nước thích hợp với từng giai đoạn phát triển của lịch sử, có những nội dung xác đáng và thiết thực cần phải căn cứ vào điều kiện thực tại của quốc gia cũng như những mục tiêu PTBV cần phải […]

Continue Reading

Khái lược về quá trình hội nhập và ra đời của “Định hướng Chiến lược phát triển bền vững ở Việt Nam”

phát triển bền vững là nhu cầu cấp bách và xu thế tất yếu trong tiến trình phát triển của xã hội loài người, vì vậy đã được các quốc gia trên thế giới đồng thuận xây dựng thành Chương trình nghị sự cho từng thời kỳ phát triển của lịch sử. Tại Hội nghị […]

Continue Reading

Cách tiếp cận SUSA (P2)

Cách tiếp cận SUSA đã được sử dụng phát triển và thử nghiệm cho 4 phương pháp nhàm đánh giá sự bền vũng, đó là:Phương pháp Khí áp kế bền vững.Phương pháp Lập bản đồ đánh giá nhanh sự bền vững.Phương pháp Đánh giá và Quy hoạch sự bền vững của nông thôn.Phương pháp Đặt […]

Continue Reading

Cách tiếp cận SUSA (P1)

Cách tiếp cận SUSA (Systerm Users on System Assesment) do IUCN đề xuất, đặt tên gọi là “Đánh giá có hệ thống dựa vào người dùng” nhằm nhấn mạnh vào những đặc điểm khác biệt của cách tiếp cận này. Như vậy “đánh giá có hệ thống” và “dựa vào người dùng” là mục tiêu […]

Continue Reading

Giám sát sự bền vững (P2)

Quy mô của công nghệ sử dụng phải thích hợp với vấn đề nghiên cứu, nhằm đảm bảo tiết kiệm được nhiều nhân lực và tiền của.Để đi đến sự thích hợp, việc thu thập dữ liệu phải giải thích được những vấn đề đặt rasau đây:+ Quy mô không gian thích hợp là quy […]

Continue Reading

Giám sát sự bền vững (P1)

phát triển bền vững đã trở thành mục tiêu xã hội mà chính phủ ở các quốc gia trên hành tinh này đang theo đuổi. Song một câu hỏi đặt ra là liệu chúng ta có tiến tới một thế giới bền vững hay không? Chúng ta đã đạt được sự tiến bộ như thế […]

Continue Reading