Cách tiếp cận SUSA (P1)

Cách tiếp cận SUSA (Systerm Users on System Assesment) do IUCN đề xuất, đặt tên gọi là “Đánh giá có hệ thống dựa vào người dùng” nhằm nhấn mạnh vào những đặc điểm khác biệt của cách tiếp cận này. Như vậy “đánh giá có hệ thống” và “dựa vào người dùng” là mục tiêu […]

Continue Reading