Tài nguyên thiên nhiên, tài nguyên văn hoá xã hội và tai biến môi trường cần quan tâm trong quy hoạch vùng (P2)

4. Ngư trường và các đầm phá nuôi trồng thuỷ sảnBiển là nơi cung cấp các loại tài nguyên rất quý phục vụ cho nhu cầu sinh sống của loài ngươi. Biển và vùng ven bờ đã tạo nên một ngư trường đánh bắt, nuôi sống phần lớn dân số trên thế giới. Việt Nam […]

Continue Reading