Những phương pháp phân tích môi trường được sử dụng trong quy hoạch vùng (P2)

3. Xác định mối tương tác giữa môi trường và phát triểnMục tiêu của xác định mối tương tác môi trường và phát triển là xác định được các cơ hội cũng như các hạn chế đối với quá trình phát triển.Xác định ngưỡng phát triển và năng lực tải của môi trường để duy […]

Continue Reading

Những phương pháp phân tích môi trường được sử dụng trong quy hoạch vùng (P1)

Một số phương pháp phân tích môi trường được sử dụng trong quá trình Quy hoạch như chuẩn bị chương trình nghiên cứu môi trường và xây dựng kế hoạch hành động vùng (kế cả các hướng dẫn môi trường), thường là:– Kiểm kê tài nguyên môi trường;– Phân tích các hệ thống môi trường […]

Continue Reading