Một số phương pháp Đánh giá tác động môi trường trong lĩnh vực Kiến trúc và quy hoạch xây dựng (P3)

2.2.4. Phương pháp sơ đó mạng lưới Phân tích một dự án ta thấy nó có nhiều hoạt động khác nhau (Activity). Mỗi hoạt động lại được thực hiện bởi nhiều hành động (Action). Bất cứ một hành động nào của dự án cũng có thể sẽ tác động đến một hay nhiều nhân tố […]

Continue Reading

Một số phương pháp Đánh giá tác động môi trường trong lĩnh vực Kiến trúc và quy hoạch xây dựng (P2)

2.2.2. Phương pháp ma trận mỏi trường Phương pháp này là liệt kê đồng thời các hoạt động của dự án với danh mục các nhân tố môi trường có thể bị tác động. Kết hợp các liệt kê này dưới dạng hàng và cột, ta được ma trận môi trường. Từ đó cho thấy […]

Continue Reading

Một số phương pháp Đánh giá tác động môi trường trong lĩnh vực Kiến trúc và quy hoạch xây dựng (P1)

Kỹ thuật phân tích trong ĐTM giữ một vai trò cực kỳ quan trọng, vì nó quyết định tới việc lựa chọn tác động và phương pháp đánh giá được đúng đắn. Vì vậy kỹ thuật phân tích phải chặt chẽ về mặt khoa học và dễ dàng trong thực hiện, đảm bảo rằng nó […]

Continue Reading