Phân tích ĐMC

Phân tích ĐMC là phân tích chiến lược và đánh giá chiến lược, nó là khâu quan trọng nhất trong ĐMC của dự án, vì vậy đòi hỏi tập trung nhiều trí tuệ và công sức.Muốn làm tốt khâu này, chúng ta phải thực hiện qua ba bước sau đây:1. Xác định các nguồn tác […]

Continue Reading

Một số phương pháp Đánh giá tác động môi trường trong lĩnh vực Kiến trúc và quy hoạch xây dựng (P4)

2.2.2. Phương pháp chập bản đồ môi trường Là phương pháp mang tính trực quan quy ước vì kết quả tác động môi trường được thể hiện trực tiếp bằng hình ảnh. Nội dung tiến hành của phương pháp này là sử dụng hàng loạt những bản đồ địa lý thuộc khu vực nghiên cứu […]

Continue Reading

Một số phương pháp Đánh giá tác động môi trường trong lĩnh vực Kiến trúc và quy hoạch xây dựng (P3)

2.2.4. Phương pháp sơ đó mạng lưới Phân tích một dự án ta thấy nó có nhiều hoạt động khác nhau (Activity). Mỗi hoạt động lại được thực hiện bởi nhiều hành động (Action). Bất cứ một hành động nào của dự án cũng có thể sẽ tác động đến một hay nhiều nhân tố […]

Continue Reading

Một số phương pháp Đánh giá tác động môi trường trong lĩnh vực Kiến trúc và quy hoạch xây dựng (P2)

2.2.2. Phương pháp ma trận mỏi trường Phương pháp này là liệt kê đồng thời các hoạt động của dự án với danh mục các nhân tố môi trường có thể bị tác động. Kết hợp các liệt kê này dưới dạng hàng và cột, ta được ma trận môi trường. Từ đó cho thấy […]

Continue Reading