Khái niệm đô thị bền vững (SCS )

Chương trình nghị sự 21 được thông qua tại hội nghị thượng đỉnh thế giới Rio de Janeiro, 1992, đã đề cập đến nhiều vấn đề môi trường có tính toàn cầu như hiện tượng Trái đất nóng dần lên, khủng hoảng lương thực, nhiên liệu, nước, tỷ lệ tử vong trẻ sơ sinh, nghèo […]

Continue Reading