Sự tăng trưởng và tự điều chỉnh của các quần thể sinh vật trong Hệ sinh thái

Quy hoạch Bất động sản

Mối quan hệ sinh thái giữa các cá thể trong nội bộ quần thể và sự biến động về số lượng của các cá thê dưới tác động của các điều kiện MTXQ là đối tượng nghiên cứu của sinh thái học quần thể (population ecology).
Các quần thể sinh vật luôn biến động về số lượng cá thể. Sự biến động này tuân thủ hai nguyên lý tãng trưởng sau đây:

Nguyên lý ỉ : Trong điều kiện không có giới hạn về không gian sống và lượng thức ăn, tốc độ tăng trưởng của quần thể sinh vật tại thời điểm 1 bằng tích sổ của hệ số tăng trưởng nội tạ ị (r) với sô’ lượng cá thể của quần thể tại thời điểm ấy (N,).
Tức là: Hay:
Trong đó: r – hệ số tăng trưởng nội tại của quần xã sinh vật, bằng hiệu số giữa tỷ lệ sinh tương đối và tỷ lệ chết tương đối của quần thể;
+ Nt là số lượng cá thể của quần thể tại thời điểm t;
+ NQ là số lượng cá thể ban đầu của quần thể.
Đường đồ thị biểu diễn giá trị số lượng cá thế của quần thê N, theo thời gian, tương úng với hai
trường hợp r > 0 và r < 0 như hình 1.6. Đường cong hàm số mũ trong trường hợp r < 0 tức hệ số tăng trưởng âm thì số lượng cá thể của hệ sẽ giảm đến “0”. Trường hợp r > 0 thì trong thực tế ứng với quần thể sinh vật là những loài có kích thước bé, vì những loài này mỗi cá thể chỉ cần một không gian sống nhỏ và một lượng thức ăn ít nên được xem như trong điều kiện không có giới hạn về không gian sống và lượng thức ăn cho toàn hệ.
Nguyên lý 2: Trong điều kiện sự phát triển của quần thể sinh vật bị giới hạn bởi không gian sống và nguồn thức ăn thì số lượng cá thể của quần thể sinh vật sẽ bị giới hạn bởi khả năng mang (K) của HST.
Bới vì trong thực tế, sự phát triển của quần thể sinh vật luôn luôn chịu sự khống chế của các yếu tô MTXQ như không gian sống và nguồn thức ăn. nên tốc độ tăng trưởng của các quần thể sinh vật không còn ớ dạng nguyên lý 1, mà sẽ có dạng sau:

Nếu tại thời điểm t mà Nt = K thì dN/dt = 0 tức là quần thế sinh vật dừng phát triển, điều này cũng có nghĩa là mật độ của các quần thể sinh vật trong HST đã đạt tới mật độ tới hạn. Vì vậy K được gọi là hệ số mang của HST, nó chính là khá năng tối đa chứa số lượng cá thể của các quần thể biếu diễn sự tăng trướng trong trường hợp này, với r;
Qua phân tích các thông số liên quan tới sự tãnị tháy chúng có hai chiến lược tăng trưởng và tự điểu
– Chiến lược phát triển quần thể có nội dung là tăng nhanh về số lượng cá thể, thích hợp với các loài sinh vật yếu, kích thước bé.
– Chiến lược phát triển quần thể có nội dung là giữ số lượng cá thể ở mức thích họp, nhỏ hơn khả năng mang của HST đối với các loài sinh vật có tính cạnh tranh cao, kích thước lớn.
Trong thực tế thì số lượng cá thể của mỗi quần thể sinh vật thường dao động theo mùa, thời tiết cũng như phụ thuộc vào các yếu tố di truyền và thiên tai.