Sự ra đời của thuật ngữ “Phát triển bền vững” (PTBV)

Quy hoạch Bất động sản

Thuật ngữ “Phát triển bển vững” (Sustainable Development) được hình thành từ khái niệm “Tính bền vững” ra đời từ thập niên 70 của thế kỷ 20. Đứng trước bối cảnh khủng hoảng môi trường xảy ra ở quy mô toàn cầu, mà nguyên nhân của nó là con người đã gây nên tình trạng mất cân bằng của hệ thống tự nhiên trong quá trình phát triển của mình, đặt nhân loại trên toàn thế giới hướng vào một phạm trù tư duy mới. Đứng đầu là hàng loạt những ý kiến, những bài viết của các học giả thuộc các ngành tự nhiên học, sinh thái học, môi trường học, kinh tế học, khoa học xã hội và nhân văn V.V.. nêu lên* những lo ngại và những nguy cơ có liên quan đến sự tồn vong của loài người trong tương lai đã làm xuất hiện chủ để: Làm thế nào để thế giới được “bền vững” hơn. Bằng các phương pháp khác nhau, tất cả đều đã cố gắng trong việc tìm kiếm ý nghĩa và các hàm ý của “Tính bền vững” trong một khung cảnh toàn cầu.
Thuật ngữ “phát triển bền vững” (PTBV) lần đầu tiên khuấy động các giới về Môi trường và Phát triển quốc tế nhờ sự ra đời của xuất bản phẩm có nhan để “Chiến lược bảo tồn thế giới” của ba tổ chức IUCN, UNEP, WWF hợp tác xây dựng và công bố vào tháng 3-1980. “Chiến lược bảo tồn thế giới” được đánh giá là một cố gắng lớn để kết hợp những mối quan tâm về môi trường và phát triển thành một khái niệm có tính bao trùm là “Bảo tồn ” thiên nhiên. Mặc dù thuật ngữ “Phát triển bền vững” không xuất hiện trong vãn bản này, nhưng tiêu đề phụ của Chiến lược mang tên “Bảo vệ tài nguyên sinh vật để phát triển bền vững” cho ta thấy khái niệm “Phát triển bền vững” đã được đột phá. Nhờ trực tiếp đưa yếu tô’ thời gian và tính liên tục vào quá trình xây dựng nội dung, chiến lược đã tạo nên một nền tảng có tính hợp nhất, nên “Chiến lược bảo tồn thế giới” đã phát hiện được một nhân tố có tính tổng hợp thực sự về tính bền vững và có khả nãng định hướng cụ thể vào ý tưởng mà trước đây còn khá phân tán. Bao quát tất cả các vấn đề gồm: tính hiệu quả, sự phân phối và tính công bằng, bảo tồn và quản lý tài nguyên và vấn đề trách nhiệm giữa các thế hệ. Điều này cũng có thể được thừa nhận là một trong những đột phá trí tuệ chủ yếu của Thế kỷ XX (Ashok Khosla,1995 [13])
Bẩy nãm sau, năm 1987, thuật ngữ PTBV được phổ cập rộng rãi nhờ cuốn “Tương lai chung của chúng ta” của Uỷ ban Brundland (Uỷ ban môi trường và phát triển thế giới) xuất bản, nó được xem như một “báo cáo về thế giới” và nhanh chóng được lưu hành rộng rãi. về cơ bản báo cáo này tuyên bố rằng mục tiêu chính của các chính phủ và xã hội là đạt tới một sự phát triển bền vững và nhận dạng ra một số tiền đề cho sự phát triển đó về kinh tế, công nghệ, chính trị và xã hội. Thuật ngữ PTBV, lần đầu tiên, được báo cáo này nêu lên thành một khái niệm đầy đủ : “Phát triển bền vững là sự phát triển đáp íttĩg những như cầu hiện tại mà không làm tổn hại đến khả năng của các thế hệ tương lai trong việc đáp ímg nhu cầu của họ”. Bốn năm sau, nãm 1991, uỷ ban này công bô một tài liệu khác mang tên “Chăm lo cho Trái đất”, thuật ngữ PTBV và tính bền vững được mở rộng thêm: “Phát triển bền vững là sự phát triển nâng cao chất lượng đời sống con người trong lúc đang tồn tại, trong khuôn khổ đảm bảo của các hệ thống sinh thái. Tính bền vững là một đặc điểm đặc trưng của một quá trình hoặc một trạng thái cố thể duy trì mãi mãi
Kể từ đây khái niệm về PTBV tiếp tục được nghiên cứu kỹ lưỡng trong chương trình nghị sự 21, là chương trình hành động về PTBV chung cho toàn thế giới trong thế kỷ 21, dược thông qua tại hội nghị về Môi trường và Phát triển của Liên Hợp Quốc tổ chức tại Rio de Janeiro năm 1992.
Tuy khái niệm về PTBV ra đời và được đa số đánh giá cao về mặt nhận thức, song việc vận dụng nó chẳng hề đơn giản chút nào. Xét về mặt thực tiễn PTBV vẫn còn là “chiếc hộp đen” vì thế ít nhất có tới hơn 70 định nghĩa đang được lưu hành về PTBV. Việc chọn lựa hay cố gắng làm dung hoà những định nghĩa này giành cho những ai thực sự quan tâm đến tính hữu ích của vấn đề bền vững (Làm cho sự phát triển trở thành bền vững, Holmberg 1992 [13]). Hai định nghĩa được sử dụng rộng rãi nhất hiện nay là định nghĩa dược nêu trong cuốn “Tương lai chung của chúng ta” và cuốn “Chăm lo cho Trái đất” mà chúng ta vừa đề cập trên đày.