Sử dụng báo cáo ĐTM

Quy hoạch Bất động sản

Báo cáo ĐTM đã được thẩm định không chỉ đơn thuần xem là dự án đã được thông qua hoặc đã được ra quyết định đầu tư xây dựng, mà phải coi nó như một chỉ dẫn, một hướng dẫn thiết thực đối với công tác thiết kế, công tác quản lý dự án trong giai đoạn trước mắt cũng như lâu dài, công tác kiểm soát và kiểm toán môi trường.
– Đối với công tác tư vấn thiết kế:
+ Tuân thủ các giải pháp, các chỉ định nhằm giảm thiểu tác động đã được nêu ra trong báo cáo ĐTM, và nhấn mạnh trong thẩm định báo cáo ĐTM.
+ Các phương án thiết kế và triển khai kỹ thuật phải khắc phục được những điểm yếu của báo cáo ĐTM mà thẩm định báo cáo ĐTM đã chỉ ra.
+ Phương án thiết kế không phải chỉ đề cập đến việc khắc phục những tác động trực tiếp, mà còn phải đáp ứng các yêu cầu dự phòng khắc phục những tác động gián tiếp có thế xảy ra trong tương lai mà báo cáo ĐTM đã đề cập.
– Đôi với công tác quản lý dự án :
+ Xây dựng kế hoạch quản lý dựa án không mang tính quản lý xây dựng cơ bản đơn thuần mà phải tập trung quản lý các hạng mục có liên quan đến các giải pháp giảm thiểu, các giải pháp đã được nhấn mạnh trong thẩm định báo cáo ĐTM.
+ Kế hoạch quản lý dự án được lập cả trong giai đoạn thi công cũng như trong suốt thời gian vận hành dự án theo chỉ định mà báo cáo ĐTM, cũng như thẩm định báo cáo ĐTM đã đề ra hoặc khuyến cáo.
– Đôi với công tác kiểm soát và kiểm toán mỏi trường:
+ Báo cáo ĐTM sau khi thẩm định, được gửi cho cơ quan quản lý môi trường như một thõng tin vể môi trường làm cơ sớ cho việc theo dõi chất lượng môi trường của khu vực trong tương lai.
+ Cơ quan quản lý môi trường giám sát những yêu cầu về nghiên cứu tiếp theo, về quán lý và giám sát quan trắc tác động đã được chỉ ra trong báo cáo ĐTM cũng như thám định báo cáo ĐTM mà chủ dự án hoặc nhà nước sẽ phải tiến hành.
Luật Bảo vệ môi trường 2005, điều 23 quy định trách nhiệm thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các nội dung trong báo cáo ĐTM như sau:
Khoản l. Chủ dự án có trách nhiệm sau đây:
a) Báo cáo với UBND nơi thực hiện dự án về nội dung của quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM;
b) Niêm yết công khai tại địa điểm thực hiện dự án về các loại chất thải, công nghệ xử lý, thông số tiêu chuẩn chất thải, các giải pháp bảo vệ môi trường để cộng đồng dân cư biết, kiểm tra, giám sát;
c) Thực hiện đúng, đầy đủ các nội dung bảo vệ môi trường nêu trong báo cáo ĐTM và các yêu cầu của quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM;
d) Thông báo cho cơ quan phê duyệt báo cáo ĐTM để kiểm tra, xác nhận việc thực hiện các nội dung của báo cáo và yêu cầu của quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM;
đ) Chỉ được đưa công trình vào sử dụng sau khi đã được cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, xác nhận việc thực hiện đầy đủ yêu cầu quy định tại các điểm a, b, c khoản này.
Khoản 2. Cơ quan phê duyệt báo cáo ĐTM có trách nhiệm sau đây:
a) Thông báo nội dung quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM do mình phê duyệt cho UBND cấp tỉnh nơi thực hiện dự án; UBND cấp tính thông báo nội dung quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM do mình hoặc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ phê duyệt cho UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (gọi chung là UBND cấp huyện), UBND cấp xã nơi thực hiện dự án;
b) Chỉ đạo, tổ chức kiểm tra việc thực hiện các nội dung trong báo cáo ĐTM đã được phê duyệt.
Vì vậy Báo cáo ĐTM và Thẩm định Báo cáo ĐTM được xem như một tài liệu hướng dẫn quan trọng trong việc thực hiện dự án và quản lý môi trường khu vực. Chính vì vậy mà công tác ĐTM, công tác thẩm định ĐTM là công việc cần phải được thực hiện nghiêm túc, đầy đủ và thận trọng.