Sinh thái học tự nhiên và những hạn chế của nó trong quá trình phát triển của nhân loại

Quy hoạch Bất động sản

Con người đã sinh tồn và phát triển qua một chặng đường dài của lịch sử nhân loại, quá trình phát triển ấy không chỉ đem lại những tác động tích cực đáng ca ngợi, mà còn đem lại những tác động tiêu cực đáng lo ngại. Tác động tích cực là tất cả những gì ngày nay con người được thừa hưởng của nền văn minh nhân loại. Tác động tiêu cực là tất cả những gì dẫn đến khủng hoảng môi trường trên quy mô toàn cầu mà ngày nay con người phải gánh chịu trước tự nhiên. Đứng trước thực trạng này, con người tự đặt ra hàng loạt câu hỏi cho chính mình: Tại sao lại có kết cục như vậy? Nguyên nhân sâu xa là do đâu? Liệu có cách nào để tránh được những thảm họa môi trường đang đè nặng lên chúng ta hôm nay và thực hiện nó như thế nào? Đương nhiên, cũng chính con người đã đi tìm câu trả lời cho chính minh.
Đứng về mặt bản chất của sự sống thì tự nhiên đã, đang và sẽ mãi mãi phải là cái “nôi” đế’ nhân loại sinh tồn và phát triển. Muốn vậy con người phải thực hiện sự nghiệp phát triển đi theo xu hướng “thân môi trường”, nghĩa là con người phải biết cân bằng giữa sự phát triển của mình đối với môi trường và sinh quyển, phát triển phải luôn làm cho các hệ sinh thái tự nhiên giữ được trạng thái cân bằng, phát triển phải đi đôi với tái tạo và bảo tồn tài nguyên thiên nhiên nhất là tài nguyên không tái tạo. Phát triển phải giữ cho các điều kiện của môi trường luôn được ổn định không vượt ra ngoài giới hạn sinh thái.
Mặt khác, chúng ta còn nhận thức được rằng sự sống của con người và sinh vật tuy được thể hiện bằng những quy luật khác nhau (con người có trí tuệ sống bằng quy luật sản xuất, sinh vật sống theo quy luật tự nhiên) nhưng bản chất sự sống lại là một. Do đó nghiên cứu sinh thái học chỉ hạn chế ở quan điểm tự nhiên mà xem con người đứng ngoài hệ sinh thái thì quả là một thiếu sót lớn. Bởi vì con người đứng ngoài hệ sinh thái tự nhiên nhưng lại là đối tượng tác động mạnh nhất lên hệ sinh thái tự nhiên, kết quả làm cho hiệu lực chọn lọc tự nhiên giảm đến mức thấp nhất và hệ sinh thái tự nhiên chuyển dần thành hệ sinh thái nhân tạo. Con người ngày càng trở thành kẻ độc tôn chiếm đoạt mọi nguồn tài nguyên có thể khai thác được, trong khi đó bản thân con người chẳng đóng góp vai trò đáng kể gì trong chu trình chuyển hóa vật chất mà sự sống đòi hỏi. Sô lượng vật chất mà nhân loại rút ra từ môi trường thiên nhiên là rất lớn, sau quá trình hoạt động và sử dụng, đã trả lại cho tự nhiên một lượng chất thải khổng lồ với những tính chất độc hại nguy hiểm.
Ngày nay nghiên cứu sinh thái học phải đề cập đến con người và điều kiện sống của con người, được gọi là nghiên cứu theo quan điểm sinh thái phát triển hay sinh thái nhản văn. Nếu sinh thái học tự nhiên, dựa theo quan điểm của sinh học lấy mục tiêu cao nhất là hệ sinh thái cân bằng cho năng suất sinh học hay sinh khối tối đa, thì sinh thái học nhàn văn dựa trên quan điểm lấy mục tiêu cao nhất là hệ sinh thái cân bằng đưa lại điều kiện sống tốt nhất cho con người (cả hai mặt môi trường và sự phát triển). Như vậy sự tồn tại của con người gắn liền với sự tồn tại của các hệ sinh thái tự nhiên cũng như của sinh quyển. Do đó sinh thái nhân văn bao hàm trong nó mọi sự sống, vì vậy bao hàm cả sinh thái tự nhiên.