Phương pháp tiếp cận trong nghiên cứu và giải quyết những vấn đề môi trường sống của con người

Quy hoạch Bất động sản

Để duy trì chất lượng môi trường hay nói đúng hơn là duy trì được cân bằng của tự nhiên, đưa tất cả các hoạt động của con người đạt được hiệu quả tốt nhất, vừa phát triển kinh tế – xã hội, vừa hài hoà với tự nhiên thì việc Quy hoạch và quản lý lãnh thổ phải dựa trên quan điểm sinh thái – môi trường, bởi vì đó là giải pháp hữu hiệu nhất.
Theo yêu cầu của con người, các HST tự nhiên được phân thành 4 loại chính: (1) HST sản xuất; (2) HST bảo vệ; (3) HST đô thị; và (4) HST với các mục đích khác như giải trí, du lịch, khai thác mỏ… Quy hoạch sinh thái học cũng có nghĩa là sắp xếp và quản lý cân đối, hài hoà cả 4 loại HST nói trên. Bốn loại hệ sinh thái này có đặc điểm là liên hệ hỗ trọ hai chiều với nhau từng đôi một, hệ này là tiền đề đồng thời cũng là hậu quả của hệ kia trong quá trình phát triển.
Trong nghiên cứu, nhiều vấn đề môi trường đang đối mặt với chúng ta hiện nay, điều quan trọng là không được phép quên một thực tế là chúng ta có thể làm được nhiều việc để cải thiện tình trạng đó. Vai trò của khoa học môi trường (KHMT) không chỉ dừng lại ở việc xác định các vấn đề, các bức súc của môi trường mà phải đề nghị và đánh giá các phương án theo hướng giải quyết tiềm năng môi trường. Mặc dù chúng ta biết việc lựa chọn thực hiện phương án giải quyết được đề nghị, kiến nghị luôn luôn là chủ đề của chính sách và chiến lược của xã hội, cho nên KHMT ở đây đóng vai trò chủ chốt trong giáo dục cả hai: các quan chức và cộng đồng.
Lý luận và thực tiễn cho thấy, muốn giải quyết thành công những vấn đề môi trường thường bao gồm 5 bước cơ bản sau [2]:
Bước l. Đánh giá khoa học
Giai đoạn trước tiên tập trung vào bất kỳ vấn đề môi trường nào, là sự đánh giá khoa học, thu thập thông tin, số liệu. Các số liệu phải được thu thập và các thực nghiệm phải được triển khai để xây dựng mô hình mà nó có thể khái quát hoá được tình trạng. Mô hình như vậy cần được sử dụng để đưa ra những dự báo về tiến trình tương lai của sự kiện.
Bước 2. Phân tích rủi ro
Sử dụng các kết quả nghiên cứu khoa học như một công cụ, nếu có thể tiến hành phân tích hiệu ứng tiềm ẩn của những can thiệp. Điều gì trông đợi sẽ xảy ra nếu hành động được kế tiếp, kể cả những hiệu ứng ngược thì hành động vẫn được xúc tiến.
Bước 3. Giáo dục cộng đồng
Khi một sự lựa chọn cụ thể được tiến hành trong số hàng loạt các hành động luân phiên thì phải được thông tin đến cộng đồng. Nó bao gồm giải thích vấn đề đại diện cho tất cả các hành động luân phiên sẵn có và thông báo cụ thể về những chi phí có thể và những kết quả của mỗi sự lựa chọn.
Bước 4. Hành động chính sách
Cộng đồng tự bầu ra các đại diện lựa chọn tiến trình hành động và thực thi hành động đó.
Bước 5. Hoàn thiện
Các kết quả của bất kỳ hoạt động nào phải được quan trắc một cách cẩn thận và xem xét cả hai khía cạnh: liệu vấn đề môi trường đã được giải quyết chưa? và điều cơ bản hơn là đánh giá và hoàn thiện việc lượng hoá ban đầu và tiến hành mô hình hoá các vấn đề đã được đặt ra.
Cuối cùng, về mặt nhận thức cần phải quán triệt được rằng những thách thức môi trường hiện nay trên thế giới mà loài người phải đối mặt gồm hai vấn đề mang tính chiến lược sau đây:
Thứ nhất, các HST tự nhiên và sinh thái nhân văn toàn cầu bị đe doạ bởi sự mất cân bằng sâu sắc trong năng suất và trong phân bố hàng hoá, dịch vụ. Một tỷ lệ đáng kể nhân loại hiện đang sống trong sự nghèo khó và xu hướng này ngày càng gia tăng. Sự phồn vinh và sự cùng cực là hai thái cực đang đe doạ sự ổn định của toàn bộ hệ thống nhân văn và môi trường toàn cầu.
Thứ hai, Thế giới hiện đang ngày càng biến đổi, trong đó sự phối hợp quản lý môi trường ở quy mô quốc tế luôn bị tụt hậu so với sự phát triển kinh tế – xã hội. Những thành quả về môi trường thu được nhờ công nghệ và những chính sách mới đang không theo kịp nhịp độ và quy mô gia tăng dân số và phát triển kinh tế. Mặt khác, môi trường Trái đất đang phải chịu những thách thức to lớn, đó là:
+ Khí hậu toàn cầu biến đổi và tần suất thiên tai gia tăng.
+ Tầng Ozon bị suy giảm.
+ Tài nguyên bị suy thoái.
+ Ô nhiễm môi trường xẩy ra ở quy mô rộng.
+ Sự gia tăng dân số Thế giới với tốc độ ngày càng nhanh.
+ Sự suy giảm tính đa dạng sinh học ngày một nhiều.