Phân tích ĐTM

Quy hoạch Bất động sản

Công việc của khâu này là phân tích, đánh giá cụ thể, chi tiết các tác động môi trường mà dự án gây ra. Như vậy đây sẽ là một trong những bước chính, quan trọng nhất của quá trình ĐTM , đòi hỏi sự góp sức của nhiều nhà khoa học và công nghệ.
Đế làm tốt khâu này, lần lượt chúng ta phải thực hiện qua ba bước sau đây:
Bước 1. Các nguồn tác động
Rõ ràng các tác động môi trường của một dự án là do các hành động, hoạt động cửa nó gây nên. Người ta thường chia quá trình hoạt động dự án làm 2 giai đoạn là giai đoạn xây dựng (thi công) và giai đoạn vận hành. Mỗi giai đoạn có những hoạt động khác nhau và gây ra những tác động khác nhau:
– Ở giai đoạn xây dựng cơ bản, một số các hoạt động sau có thể gây tác động đến môi trường như:
+ San lấp chuẩn bị mặt bằng;
+ Xây dựng cơ sở hạ tầng;
+ Vận chuyển thiết bị;
+ Lắp ráp;
+ Chạy thử.
– Trong giai đoạn vận hành, khâu chế biến sản phẩm thường được quan tâm nhiều hơn cả. Những tác động đến môi trường ở khâu này thường là tác động trực tiếp. Một trong những tác động dễ thấy nhất đó là phát sinh các chất thải độc hại vào môi trường xung quanh. Đê có thể phân tích, đánh giá đúng các tác động này, chúng ta phải nắm chắc công nghệ sản xuất, lượng nguyên liệu sử dụng, lượng sản phẩm sản xuất ra, loại và lượng chất thải ra môi trường.
Bước 2. Xác định các biến đổi môi trường
Các nguồn gây tác động nêu trên sẽ là nguyên nhân dẫn tới sự thay đổi môi trường, cả môi trường tự nhiên và môi trường xã hội tại địa bàn hoạt động của dự án.
Hai loại biến đổi môi trường đang được chú trọng nghiên cứu hiện nay là:
– Suy giảm chất lượng môi trường sống
– Suy thoái tài nguyên.
Bước 3. Phân tích, dự báo các tác động cụ thể
Ớ phần trên chúng ta mới chỉ đề cập đến tiềm năng, khả năng gây tác động của dự án đến môi trường, thông qua các suy luận logic hoặc áp dụng kinh nghiệm của dự án tương tự trước đó. Bước này chúng ta sẽ xem xét chi tiết hơn các tác động cụ thể, dự báo diễn biến của nó cũng như tác hại mà nó có thể gây ra cho môi trường. Đây là bước phân tích cụ thể trên cơ sở kết quả thu được của việc phân tích các nguồn gây tác động, khả năng biến đổi môi trường và hoàn cảnh cụ thể của dự án.
Hiện nay với sự trợ giúp của máy tính điện tử, các mô hình đã được lập trình thành các phần mềm rất tiện cho việc sử dụng. Một số phần mềm đã được giới thiệu sử dụng ở một số nước cho kết quả tốt. Các mô hình loại này thường là mô hình lan truyền chất ô nhiễm trong đất, trong nước, trong không khí. Ngoài ra, còn có các mô hình đánh giá tác động ô nhiễm đến môi trường, mô hình sử dụng hợp lý tài nguyên.
Trên quan điểm kinh tế môi trường, đó là xác lập được những điều kiện đảm bảo phát triển sản xuất ở mức tối ưu. Theo nội dung này các hoạt động phát triển cung cấp hàng hóa. dịch vụ cho con người nhưng đồng thời cũng gây những tác động đến môi trường xung quanh. Trước đây, trong đánh giá hiệu quả kinh tế của một dự án người ta chưa tính đến các tác động này. Song thực ra, nếu tác động theo hướng có lợi thì chính nó đã mang lại lợi ích, còn nếu gây hại thì phải coi là chi phí. Việc ước tính lợi ích. chi phí môi trường còn gặp nhiều khó khăn, vì nhiều yếu tố môi trường không thể tính được bằng tiền thông qua thị trường. Hiện tại đã có một số phương pháp ước tính các lợi ích, chi phí này giúp cho việc đánh giá dự án định lượng hơn, theo đó người ta đã xác định được mức sản xuất tối ưu, đó là mức hoạt động đem lại lợi ích xã hội cao nhất. Lợi ích xã hội ở đây bao gồm cả lợi ích của chủ dự án và lợi ích cộng đồng xung quanh.
Nếu tất cả lợi ích, chi phí môi trường có thể ước tính với mức độ chính xác nào đó thì chúng ta có thể sử dụng các chỉ tiêu kinh tế để đánh giá dự án. Phương pháp đánh giá Chi phí-Lợi ích mở rộng, dựa trên các chỉ tiêu kinh tế như hệ số hoàn vốn nội tại, giá trị hiện tại ròng, tỷ số lợi ích, chi phí đã được áp dung có hiệu quả đối với một số loại dự án.
Trong quá trình đánh giá các tác động đến môi trường, phải chú ý tới tầm quan trọng của chúng. Thường thì những tác động đến sức khỏe cộng đồng được coi là có tầm quan trọng lớn. Tiếp đó là tác động đến các hệ sinh thái, các loại tài nguyên đặc thù, nhạy cảm. Việc đánh giá tầm quan trọng có thể giúp ta đánh giá tổng quát tác động chung của dự án. Nếu ta mã hóa được mức tác động, tầm quan trọng của chúng thì có thê đánh giá được tác động tổng hợp như là tổng các tích của hai thông số này.