Phân tích ĐMC

Quy hoạch Bất động sản

Phân tích ĐMC là phân tích chiến lược và đánh giá chiến lược, nó là khâu quan trọng nhất trong ĐMC của dự án, vì vậy đòi hỏi tập trung nhiều trí tuệ và công sức.
Muốn làm tốt khâu này, chúng ta phải thực hiện qua ba bước sau đây:
1. Xác định các nguồn tác động môi trường của dự án;
2. Xác định các biến đổi môi trường. Đặc biệt chú ý đến suy giảm tài nguyên, suy thoái và ô nhiễm môi trường;
3. Phân tích các tác động cụ thể để xác định các tác động chiến lược. Bao gồm lựa chọn phương pháp phân tích và kỹ thuật dự báo tác động chiến lược cũng như kết quả của quá trình tư vấn tham khảo ý kiến cộng đồng.
4. Đánh giá tác động chiến lược. Cãn cứ vào các loại hình tác động chiến lược của dự án đã chỉ ra ở mục (2.3.3.2) để đánh giá cụ thể các vấn đề môi trường. Để thực hiện tốt vấn đề này chúng ta phải lựa chọn phương pháp đánh giá tác động môi trường phù hợp với lĩnh vực tác động của dự án. Các số liệu đưa vào đánh giá phải tham chiếu những chiến lược phát triển có liên quan, tiêu chuẩn môi trường… để làm căn cứ, để trên cơ sở đó xác định các số liệu dự báo được khoa học.
Đây là công việc khó, cần có sự đóng góp cụ thể của các chuyên gia môi trường và các chuyên gia dự án cũng như các chuyên gia liên ngành khác.
23.3.5. Xây dựng chính sách, chương trình, kế hoạch hành động môi trường chiến lược của dự án
Khâu này còn được gọi là quản lý môi trường của dự án, nó là phương hướng, giải pháp tổng thể (gồm các chính sách, chương trình, kế hoạch hành động môi trường) giải quyết các vấn đề về môi trường trong quá trình thực hiện dự án.
Việc thực hiện được mục tiêu môi trường chiến lược đề ra nó không phải là khả năng tự vận động, sự thành công hay thất bại phụ thuộc hoàn toàn vào công tác quản lý. Đối với một vùng lãnh thổ hay một đô thị, để phát triển bền vững chúng đều được hoạch định môi trường chiến lược phù hợp với các chiến lược phát triển khác. Khi thực hiện một dự án chiến lược nào đó trong vùng, sự ảnh hưởng môi trường của dự án thông qua những tác động môi trường chiến lược của nó có khả năng phá vỡ mục tiêu môi trường chiến lược của khu vực. Vì vậy bên cạnh việc chỉ ra những tác động môi trường của dự án, cần phải xây dựng những biện pháp quản lý nhằm hạn chế những tác động ấy đến mức độ được chuẩn hóa, để đảm bảo rằng những biện pháp quản lý được thực hiện đầy đủ theo yêu cầu đề ra thì việc triển khai thực hiện dự án sẽ không gây trở ngại cho mục tiêu môi trường chiến lược của vùng.
Để xây dựng được các chính sách, chương trình, kế hoạch hành động môi trường chiến lược cho dự án, cần phải dựa vào các cơ sở chuẩn hóa sau đây:
– Cơ sở chuẩn hóa đầu tiên là dựa vào các điều khoản của pháp luật, trong đó những luật về sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường có vai trò quan trọng nhất (gồm Luật Đất đai, Luật Khoáng sản, Luật Tài nguyên nước, Luật Bảo vệ tài nguyên rừng, Luật Bảo vệ tài nguyên biển, Luật Bảo vệ môi trường… và các luật có giá trị tham chiếu khác). Có như vậy mới đảm bảo rằng dự án mà chúng ta xây dựng nên và biện pháp thực hiện nó có đầy đủ cơ sở pháp lý.
– Cơ sở chuẩn hóa thứ hai là dựa trên những nội dung cơ bản của Định hướng chiến lược phát triển bền vững ở Việt Nam, là tài liệu pháp quy được Thủ tướng Chính phủ ban hành theo quyết định số 153/2004/QĐ-TTg ngày 17 tháng 8 nãm 2004, cũng như Định hướng chiến lược phát triển bền vững ở địa phương nếu có.
– Cơ sở chuẩn hóa thứ ba là Hệ thống Tiêu chuẩn môi trường Việt Nam hiện hành.
– Cơ sở chuẩn hóa thứ tư là Chiến lược phát triển khoa học công nghệ quốc gia và ngành có liên quan.
– Cơ sở chuẩn hóa thứ năm là Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia và ngành có liên quan.
Cần phải chú ý rằng các chính sách, chương trình, kế hoạch hành động môi trường chiến lược của dự án được xây dựng nên mà không tuân thủ những quy định của pháp luật sẽ phải bãi bỏ, không được thực hiện (thí dụ dự án chống ùn tắc và ô nhiễm môi trường không khí trong các đô thị lớn là hạn chế không cho người dân dùng xe máy đã phải bãi bỏ vì không đúng quy định của pháp luật). Hơn nữa những vấn đề chiến lược cần phải được xem xét, cân nhắc kỹ càng trước khi quyết định, nó không dễ dàng gì có thể thay đổi hoặc điều chỉnh trong quá trình thực hiện. Ngoài ra, việc ấn định các giai đoạn Quy hoạch, và chu kỳ hồi phục môi trường cũng là những căn cứ quan trọng để chỉ ra những thời điểm thích hợp cho việc áp dụng các chương trình, kế hoạch, biện pháp giảm thiểu.
Một lưu ý khác cũng cần được nhắc đến, đó là khái niệm phương án thay thế. Trong ĐTM việc sử dụng đến phương án thay thế là có thể chấp nhận được vì chúng thường là dự án công trình cụ thể, việc thay đổi phương án do công nghệ hay do thay đổi địa điểm là có thể xẩy ra. Ngược lại đối với dự án chiến lược không có khái niệm này, mà chỉ có thể điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch hay chương trình cho phù hợp hơn, khi nhận ra những khiếm khuyêt mà trong quá trình dự báo chiến lược chưa đề cập hết, hoặc tầm nhìn chiến lược còn bị hạn chế. Để nâng cao chất lượng dự án, các vấn đề môi trường phải được thực hiện lồng ghép trong quy trình lập dự án, nó có ưu điểm là tiết kiệm thời gian, công sức và tiền của, đồng thời lại tạo ra được phương án có chất lượng môi trường cao.