Sinh thái xã hội

Quy hoạch Bất động sản

Một trong những phạm trù của sinh thái học nhân văn là sinh thái xã hội. Thuật ngữ sinh thái xã hội là “Human Ecology”, nó chính là hệ sinh thái con người mang tính cộng dồng được đặc trưng bằng cấu trúc xã hội. Nhờ có cấu trúc xã hội cũng như quá trình […]

Sinh thái học tự nhiên và những hạn chế của nó trong quá trình phát triển của nhân loại

Quy hoạch Bất động sản

Con người đã sinh tồn và phát triển qua một chặng đường dài của lịch sử nhân loại, quá trình phát triển ấy không chỉ đem lại những tác động tích cực đáng ca ngợi, mà còn đem lại những tác động tiêu cực đáng lo ngại. Tác động tích cực là tất cả những […]