Nội dung lồng ghép môi trường của các bước quy hoạch vùng (P4)

Quy hoạch Bất động sản

Bước 6: Lồng ghép kết quả đánh giá môi trường vùng vào dự thảo Quy hoạch
– Mục tiêu và yêu cầu
+ Các mối quan tâm và các tác động môi trường cần được tính toán đồng thời với các yếu tố kinh tế – xã hội trong quá trình xác định và xây dựng dự thảo quy hoạch.
+ Các vấn đề môi trường và phát triển bền vững phải được đề cập thoả đáng cùng với các ưu tiên kinh tế – xã hội sao cho tạo được sự cân bằng hợp lí ngay trong giai đoạn xây dựng bản quy hoạch dự thảo.
– Hoạt động lồng ghép
Các nhà quy hoạch phát triển và quy hoạch môi trường:
+ Đồng thảo luận về các kết quả đánh giá môi trường và kinh tế – xã hội cũng như các tác động của chúng.
+ Thoả thuận phương cách tốt nhất để phản ánh những kết quả đánh giá môi trường các phương án phát triển vào sự lựa chọn cuối cùng và mô tả các ưu tiên phát triển theo hướng bền vững về môi trường cũng như kinh tế và xã hội.
+ Xây dựng dự thảo quy hoạch phù hợp với các hướng dẫn của quy hoạch môi trường và giám sát phát triển.
– Kết quả thu được
+ Làm rõ cách thức để mục tiêu phát triển đáp ứng được các mục tiêu môi trường (quá trình này cũng được dùng cho các mục tiêu kinh tế – xã hội). Nếu việc đánh giá
phát hiện được các mâu thuẫn giữa môi trường và phát triển, các mâu thuẫn cần được đề cập rõ và giải thích sau khi kết quả cuối cùng được lựa chọn.
+ Làm rõ ở đâu và khi nào các đánh giá môi trường tiếp theo sẽ được tiến hành. Việc đánh giá cần được tiến hành trước khi các phương án phát triển của quy hoạch được duyệt.
+ Giải thích tính hợp lí sau khi lựa chọn các chiến lược thay thế đối với mỗi lĩnh vực – ưu tiên. Giải thích rõ tại sao phương án phát triển đem lại mục tiêu môi trường tốt nhất (được đề xuất nhờ đánh giá môi trường) lại không thể được lựa chọn. Không bao giờ được chọn các phương án phát triển gây suy thoái tài nguyên thiên nhiên và làm giảm chất lượng môi trường.
+ Tóm tắt các khó khăn nảy sinh trong quá trình lựa chọn các phương án phát triển (ví dụ thiếu hụt số liệu, thời gian và sự điều phối…) giúp cho các giai đoạn đánh giá và bổ sung về sau.
Ví dụ: Yêu cầu tài liệu của lồng ghép môi trường vào quy hoạch vùng, gồm có:
+ Một báo cáo nghiên cứu môi trường và kế hoạch hành động bao gồm cả việc đánh giá hiện trạng môi trường vùng.
+ Một bản đánh giá tác động của chiến lược và các hoạt động trong khuôn khổ quy hoạch, phù hợp với mục tiêu phát triển bền vững và với pháp luật hiện hành.
+ Bản thoả thuận với cơ quan quản lý môi trường trong quá trình khởi thảo quy hoạch đế đảm bảo tính tương thích với các kiểm soát và hướng dẫn môi trường được xây dựng cho vùng và với các quy tắc của cộng đồng.
Bước 7: Cơ quan quản lý môi trường đánh giá dự thảo quy hoạch
– Mục tiêu và yêu cầu
Cơ quan quản lý môi trường tiến hành rà xét dự thảo quy hoạch để đảm bảo bản dự thảo đã đáp ứng đầy dủ các quy định về môi trường. Nhằm mục tiêu này, cơ quan quản lý môi trường cần xem xét lại các báo cáo nghiên cứu môi trường và bản kế hoạch hành động môi trường về các mặt:
+ Diễn giải hổ sơ môi trường.
+ Phân tích các vấn đề môi trường.
+ Xác định các tiêu chí hướng dẫn và kiểm soát môi trường.
Rà xét bản dự thảo quy hoạch để đảm bảo rằng các tiêu chí hướng dẫn và kiểm soát trong kế hoạch hành động môi trường đã được vận dụng vào dự thảo quy hoạch.
– Hoạt động lồng ghép
+ Cơ quan quản lý môi trường (Cục Môi trường, sở TNMT) xem xét báo cáo nghiên cứu môi trường, kế hoạch hành động môi trường và bản dự thảo quy hoạch.
+ Cơ quan quản lý môi trường thảo luận với cơ quan quy hoạch về các vấn đề bất đồng và các nội dung chưa chấp nhận được và chưa thoả mãn của quy hoạch để tiến đến sự đồng thuận về nội dung của bản dự thảo quy hoạch.
+ Cơ quan quản lý môi trường gửi vãn bản chấp thuận chính thức đối với phần đánh giá môi trường cho cơ quan quy hoạch, xem như là một văn bản gốc cho bước thẩm định (bước 8).
– Kết quả hay sản phẩm thu được
Bản dự thảo quy hoạch, sau khi được cơ quan quản lý môi trường góp ý phải được chỉnh sửa thành quy hoạch chính thức để gửi đến thẩm định.
Bước 8: Thẩm định quy hoạch chính thức
– Mục tiêu và yêu cầu
Các cơ quan có thẩm quyền tiến hành thẩm định bản quy hoạch chính thức theo luật định.
– Hoạt động lồng ghép
Theo quy định của pháp luật Việt Nam, những thiếu sót được phát hiện trong quá trình thẩm định quy hoạch cần được chỉnh sửa để quy hoạch chính thức được hoàn chỉnh cho phê duyệt.
– Sản phẩm thu được
Đạt tới thoả thuận giữa tất cả các cơ quan liên quan về thực hiện các chính sách, hướng dẫn và các hành động môi trường được xác lập trong quy hoạch.