Nội dung lồng ghép môi trường của các bước quy hoạch vùng (P3)

Quy hoạch Bất động sản

Bước 4: ĐMC các ưu tiên phát triển vùng và Quy hoạch dự thảo
– Mục tiêu và yêu cầu:
Việc đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC) các ưu tiên phát triển vùng và quy hoạch dự thảo cần đảm bảo rằng quy hoạch sẽ đóng góp vào việc xác định các ưu tiên môi trường và phát triển bền vững của vùng. Cần thiết phải thiết lập tính nhất quán giữa các mục tiêu xã hội, kinh tế và môi trường.
Đặc biệt, bước đánh giá cần làm rõ: phạm vi xem xét các vấn đề môi trường và phát triển bền vững khi xác định các ưu tiên và dự thảo các phương án phát triển vùng.
Các tác động tiềm năng của dự thảo quy hoạch và các ưu tiên phát triển lên khả năng sử dụng lâu dài của nguồn tài nguyên môi trường và lên các vùng nhạy cảm về môi trường.
Các yêu cầu của các ưu tiên phát triển vùng nhằm tái xác định các mục tiêu và các chính sách, hoặc phương tiện cần thiết để đạt được toàn bộ các mục tiêu xã hội, kinh tế và môi trường.
Khai thác sự tham gia của cộng đồng vào việc xác định các ưu tiên phát triển vùng. ĐMC của dự thảo quy hoạch vùng cần xác định rõ các tác động xấu tiềm nãng và cách thức đê loại bỏ hoặc giảm nhẹ các ảnh hướng đó.
– Hoạt động lồng ghép
Tiến hành ĐMC của các ưu tiên phát triển vùng và các phương án của dự thảo quy hoạch.
Thảo luận các kết quả của đánh giá môi trường và đánh giá kinh tế – xã hội của dự thảo quy hoạch từ đó đi đến lựa chọn chiến lược phát triển cuối cùng.
Bảng 4.4. là ví dụ về ma trận ĐMC của quy hoạch phát triển vùng, với ưu tiên xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông cho phát triển kinh tế, bằng sự lựa chọn chiến lược là: Tãng thêm 200 km đường ôtô (nếu có thể, thêm những chi tiết về hành lang và đầu mối giao thông).

 Nội dung lồng ghép môi trường của các bước quy hoạch vùng (P3) 1

Nội dung lồng ghép môi trường của các bước quy hoạch vùng (P3) 1

 Chít thích :
XX – Tác động tiêu cực đáng kể vv – Đóng góp có giá trị
X – Tác động tiêu cực vừa phải V – Đóng góp có thể
N – Trung lập
– Kết quả thu được
Đánh giá môi trường của “Dự thảo quy hoạch vùng” bao gồm: Mô tả quá trình đánh giá, mô tả cơ sở dữ liệu thuộc các mảng quan trọng nhất của hiện trạng môi trường và tài nguyên thiên nhiên.
Tổng hợp tóm tắt cơ sở dữ liệu về kinh tế – xã hội.
Báo cáo tóm tắt các mục tiêu chính và các chiến lược chính trong dự thảo quy hoạch vùng và quan hệ của chúng với các chính sách, chương trình và mục tiêu hiện nay của vùng và quốc gia. Điều này bao gồm các mục tiêu và ưu tiên đối với môi trường và sử dụng bền vững tài nguyên và đối với sự phát triển rộng hơn trong các lĩnh vực công nghiệp, năng lượng, vận tải, du lịch, nông nghiệp.
Mô tả các chiến lược thay thế được xem xét; một chiến lược thay thế có thể được chọn để triển khai và để làm chuẩn cho đánh giá và so sánh các chiến lược khác.
Mô tả các kỹ thuật đánh giá được sử dụng, các tác động có thể lên môi trường và tài nguyên thiên nhiên, bằng cách nào mà các tác động này được nhận diện. Xác định cách giảm thiểu tác động xấu và tăng tính bền vững của các dự án phát triển.
Các đề xuất và kiến nghị về phương án được chọn và tác động của nó trên cơ sở yêu cầu của quản lý môi trường kể cả nhu cầu cần có nguồn lực kỹ thuật hỗ trợ, tâng cường thẻ chế, nhu cầu đào tạo.
Tóm tắt các ý kiến tư vấn góp ý cho việc đánh giá các phương án thay thế do các chuyên gia và cộng đồng để xuất; giải thích về mối liên kết giữa kết quả đánh giá các phương án phát triển vùng và dự thảo quy hoạch, kể cả các chỉ số dùng để giám sát kết quả của phát triển bền vững vùng.
Bước 5: Xấc lập các chỉ số môi trường cho phát triển bền vững vùng
– Mục tiêu và yêu cầu
Xác định các chỉ số môi trường nền phản ánh hiện trạng các thành phần môi trường chủ chốt để sử dụng cho việc giám sát môi trường;
Xây dựng các “chỉ số diễn trình” (chỉ số môi trường cần phải đạt được áp đặt cho từng giai đoạn phát triển) và các mục tiêu sử dụng môi trường để làm cơ sở cho việc giám sát các tài nguyên môi trường quan trọng cũng như sự biến động của chúng theo thời gian. Chỉ số diễn trình giúp cho việc đo lường sự tiến bộ hướng về phía các mục tiêu của quy hoạch
– Hoạt động lồng ghép
+ Đề xuất một tập hợp các chỉ số kinh tế – xã hội phản ánh ưu tiên và mục tiêu của quy hoạch, tương thích với mục tiêu chính sách và ưu tiên của vùng.
+ Xây dựng các chỉ số môi trường cơ bản quan trọng mô tả hiện trạng môi trường vùng để dùng cho việc giám sát môi trường trong thời gian quy hoạch vùng và giai đoạn tiếp theo.
+ Xây dựng các chỉ số môi trường diễn trình tương thích cho quy hoạch vùng và giai đoạn tiếp theo. Những chỉ số này phải phản ánh mục tiêu và ưu tiên phát triển bền vững của vùng cũng như tính toán các mục tiêu của chính sách và luật môi trường quốc gia.
+ Thoả thuận về danh mục cuối cùng của các chỉ số nền và chỉ số diễn trình (bao gồm các chỉ số môi trường, chỉ số phát triển bền vững, chỉ số tài chính và chỉ số tăng trưởng kinh tế – xã hội) có thể được áp dụng cho quy hoạch vùng.
– Kết quả thu được
Một bộ các chỉ số nền đã được thoả thuận để sử dụng cho việc giám sát hoặc theo dõi các trạng thái biến động môi trường và thành quả của các mục tiêu phát triển bền vững.
Một số chỉ số diễn trình chủ chốt liên quan với các mục tiêu/tiêu chuẩn bền vững hoặc với các thành quả cải thiện điều kiện môi trường hoặc phát triển cơ sở hạ tầng.
Ví dụ: Xây dựng các chỉ số để đo lường sự tiến triển:
Các tiêu chuẩn cần được lựa chọn kỹ càng để thể hiện các mục tiêu, còn các chỉ số cần được xây dựng cho mỗi tiêu chuẩn để theo dõi sự tiến triển nhằm đạt đến các mục tiêu.
Chỉ số là một công cụ đơn giản để định lượng của các thành tựu đạt được, ví dụ số chỗ làm việc được tạo thêm, diện tích đất ngập nước được khôi phục.
Các xuất bản phẩm nhiều nơi trên thế giới gần đây đang tập trung xây dựng và đề xuất các chỉ số đánh giá phát triển bền vững. Cần phát triển các chỉ số sử dụng cho quy hoạch vùng.