Nội dung lồng ghép môi trường của các bước quy hoạch vùng (P2)

Quy hoạch Bất động sản

Bước 3: Xác lập và áp dụng các chỉ số phát triển bền vững môi trường vào xây dựng các phương án ưn tiên của quá trình Quy hoạch vùng
– Mục tiêu và yêu cầu:
+ Xác định các chỉ số phát triển bền vững và giám sát phát triển. Các tiêu chí này được sử dụng vào việc xây dựng các phương án chiến lược phát triển vùng. Xác định các phương án chiến lược phát triển để đáp ứng các mục tiêu kinh tế, xã hội, môi trường và bền vững. Phương án có thể được lựa chọn theo thước đo độ bền vững.
+ Đảm bảo kết nối và tương thích với các sáng kiến của vùng và quốc gia.
+ Hướng dẫn lồng ghép môi trường vào quy hoạch.
Thước đo độ bền vững nhằm xác định và so sánh các phương án phát triển vùng. Các phương án phát triển vùng cần được so sánh trên cơ sở cân nhắc hiệu quả của từng phương án. Hiệu quả bao gồm các mặt lợi ích sinh thái và lợi ích xã hội.
Lợi ích sinh thái (là lợi ích cho đất, nước, không khí, đa dạng sinh học, sử dụng hợp lý tài nguyên…) và lợi ích xã hội (là lợi ích cho sức khoẻ cộng đồng, vấn đề việc làm và thu nhập, trình độ học vấn, trật tự an toàn xã hội, bình đẳng xã hội…), các thông số được phân tích có cùng một trọng số cực đại nào đó. Tác động môi trường xấu sẽ làm giảm trọng số cho đến 0. Tổng số điểm cho phép “độ bền vững” của mỗi phương án phát triển được đánh giá dựa trên 5 hạng như hình 4.2 dưới đây. Theo hình này thì muốn đạt được mức độ bền vững cao thì đồng thời cả hai mặt lợi ích sinh thái và lợi ích xã hội cùng đạt được giá trị cao.
Bảng 4.2. và hình 4.2 là ví dụ minh hoạ về thước đo độ bền vững. Các phương án phát triển vùng cần được so sánh trên cơ sở cân nhắc hiệu quả của từng phương án. Hiệu quả bao gồm các mặt lợi ích sinh thái và lợi ích xã hội. Sử dụng thước đo độ bền vững ta có thể đánh giá mức “Sung mãn” về sinh thái và nhân văn, là một công cụ để tổng hợp và mô tả sinh động các ảnh hưởng của các phương án phát triển.
Bảng 4.2. Trọng số tối đa thiết lập cho các thông số môi trường để đánh giá lợi ích sinh thái và lợi ích xã hội nhầm xác lập thước đo độ bền vững của phương án phát triển

 Nội dung lồng ghép môi trường của các bước quy hoạch vùng (P2) 1

Nội dung lồng ghép môi trường của các bước quy hoạch vùng (P2) 1

Trọng số cực đại của mỗi thông số là 20. Tác động môi trường xấu sẽ làm giảm trọng số dẩn tới 0. Tổng số điểm cho phép độ bền vững của mỗi phương án phát triển được đánh giá dựa trên 5 hạng mức như hình 4.2.
– Hoạt động lồng ghép:
Hoạt động trong bước này là lồng ghép các vấn đề của quy hoạch môi trường vào nội dung của quy hoạch phát triển vùng.
quy hoạch vùng: Khởi thảo chiến lược phát triển vùng, bao gồm tất cả các lĩnh vực phát triển kinh tế và xác định được các phương án phát triển, các chính sách thay thế cũng như cấu trúc tổ chức lãnh thổ của vùng.
Quy hoạch môi trường cần phải xác định các vấn đề môi trường để lồng ghép vào các ưu tiên của quy hoạch phát triển vùng (như phát triển năng lượng, công nghiệp, nông nghiệp, du lịch, v.v…) bao gồm các giải pháp tăng cường các tác động tích cực và giảm thiểu tác động tiêu cực của phát triển lên môi trường. Xác định phạm vi của các hoạt động môi trường cần triển khai trong tùng chương trình phát triển (ví dụ các vấn đề môi trường nông nghiệp và du lịch làng quê ở nông thôn, sử dụng năng lượng tái tạo, phát triển công nghệ sạch trong công nghiệp…).
– Kẹt quả thu được:
Mô tả toàn bộ các chiến lược phát triển và các phương án lựa chọn được xem xét trong quy hoạch vùng. Nếu một phương án bị loại bỏ, cần có phụ lục giải thích cho quyết định này.
Mô tả cách thức để đạt được sự thoả thuận giữa các sáng kiến ở cấp vùng và cấp quốc gia. Ở cả hai cấp này đều phải dựa trên sự hiểu biết thấu đáo các trở ngại và những thuận lợi cho môi trường trong vùng.
Mô tả các ưu tiên phát triển vùng, tức là các chiến lược phát triển được đề xuất để đạt được các mục tiêu, ưu tiên về phát triển kinh tế – xã hội và mục tiêu, ưu tiên về môi trường của vùng một cách cân bằng, dẫn tới việc sử dụng bền vững tài nguyên và cải thiện chất lượng môi trường.