Nội dung lồng ghép môi trường của các bước quy hoạch vùng (P1)

Quy hoạch Bất động sản

Lồng ghép môi trường vào Quy hoạch vùng thông qua thực hiện 8 bước trong quy trình quy hoạch nêu trên, nó phải đạt được các mục tiêu của các hoạt động lồng ghép và phải thu được những sản phẩm nhất định. Mục tiêu, yêu cầu và kết quả đạt được của từng bước như sau:
Bướcl: Đánh giá hiện trạng môi trường, lập hồ sơ môi trường vùng
– Mục tiêu và yêu cầu:
Giúp các cơ quan phát triển, các cơ quan quy hoạch và các nhà ra quyết định tham gia vào chương trình quy hoạch bằng cách cung cấp cho họ các thông tin về hiện trạng môi trường và tài nguyên thiên nhiên liên quan tới phạm vi của quy hoạch vùng. Các thông tin này sẽ rất hữu ích khi đi kèm với các nghiên cứu về hiện trạng kinh tế – xã hội của vùng để thiết lập một bộ hồ sơ môi trường hoàn chỉnh.
Để giảm thiểu các tác động tiêu cực của quy hoạch gây ra, các cơ quan và các nhóm quyển lợi trong vùng phải hiểu rõ tương tác giữa phát triển và môi trường. Họ phải có các thông rin về tài nguyên (cả tài nguyên tái tạo và không tái tạo) để giúp họ lên kế hoạch/quy hoạch và cân đối cung – cầu cho mục đích phát triển.
– Kết quả thu được:
Cơ sở dữ liệu của bước này sẽ được sử dụng như một nguồn thông tin cơ bản trong suốt quá trình quy hoạch vùng. Do đó mọi nỗ lực cần được huy động trong bước này. Cả hồ sơ môi trường lẫn tài liệu kinh tế – xã hội đều phải được trình bày dưới dạng tài liệu tổng họp và dễ hiểu bao gồm:
+ Mô tả đặc tính của các nguồn tài nguyên thiên nhiên và các hệ sinh thái, làm rõ tiềm năng cũng như hạn chế về môi trường và tài nguyên thiên nhiên trong vùng và các mối quan hệ giữa các hệ thống môi trường với các lĩnh vực phát triển. Nếu có thể, các tiềm năng và hạn chế trên cần được lượng hoá bằng số liệu thống kê hoặc các chỉ số môi trường.
+ Lập báo cáo tổng quan về chính sách và luật pháp môi trường cấp vùng và cấp quốc gia, yêu cầu và tác động của chúng (kể cả về mặt tài chính) đối với quá trình quy hoạch.
+ Mô tả tóm tắt cấu trúc tổ chức và thể chế quản lý môi trường ở các cấp chính quyền khác nhau (cấp địa phương, vùng hay quốc gia).
+ Thiết lập các bản đồ tổng hợp những thông tin chủ chốt để có thể cung cấp các thông tin về không gian cho mô tả chi tiết của hổ sơ môi trường.
+ Thiết lập các bản đồ chỉ rõ các khu vực và các tính chất cụ thể của các vùng môi trường nhạy cảm, các khu di tích văn hoá chính (gồm cả các khu có tầm quan trọng địa phương chưa được chính thức công nhận);
+ Nếu cơ sở dữ liệu cho phép, cần thành lập các bản đồ chỉ rõ các vị trí tiềm năng và phù hợp cho từng kiểu phát triển (ví dụ: du lịch, giao thông…);
+ Nếu có điều kiện, cần phân tích các tác động mỏi trường (cả tích cực lẫn tiêu cực) dựa trên các báo cáo giám sát và đánh giá;
+ Chỉ rõ các tài liệu có thể dùng cho việc giám sát và cho bất cứ nhu cầu bổ sung nào đối với việc thu thập tài liệu.
Tất cả các thông tin trên đây có thể được tóm tất thành các bảng để dễ tham khảo. Lưu ý rằng các thông tin về hiện trạng môi trường vùng rất hữu ích cho việc xác định các mục tiêu và ưu tiên môi trường.
Để theo sát các mục tiêu quy hoạch vùng, nên tiến hành phân tích thông tin theo phương pháp SWOT. Quy trình SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threat) là quy trình phân tích mạnh, yếu, cơ hội và nguy cơ có thể xẩy ra khi thực hiện bất kỳ một chiến lược phát triển nào. Phương pháp này hiện đang được sử dụng rộng rãi trên Thế giới.

Bước 2: Xác định các mục tiêu và những vấn đề ưu tiên của quy hoạch vùng
– Mục tiêu và yêu cầu:
Đây là một bước quan trọng của quá trình quy hoạch vùng. Cần lồng ghép môi trường vào toàn bộ các mục tiêu của quy hoạch vùng làm căn cứ xác định chiến lược phát triển
bền vững;
Phải xác định các mục tiêu và ưu tiên trong bảo vệ môi trường và phát triển, từ đó chỉ xem xét các lựa chọn phát triển thoả mãn cả hai vấn để:
+ Hỗ trợ việc xác định và lựa chọn các phương án phát triển
+Tạo khả năng đánh giá việc lồng ghép môi trường vào chương trình và quy hoạch, tạo thuận lợi cho các quá trình giám sát và đánh giá.
– Hoạt động lồng ghép:
Lồng ghép giữa phân tích kinh tế xã hội và phân tích môi trường, trên cơ sở sau:
1) Xác dịnh các mục tiêu kinh tế – xã hội và những ưu tiên của quy hoạch dựa trên việc xem xét thận trọng các dữ liệu môi trường và phát triển bền vững.
2) Xem xét kêt quả đánh giá cập nhật về các hoạt động phát triển có trước trong vùng và nguồn thông tin cần thu thập làm dữ liệu cơ bản, phác thảo mục tiêu và ưu tiên về môi trường của quy hoạch vùng.
3) So sánh tất cả các mục tiêu, xác định và giải quyết các mâu thuẫn tiềm tàng. Nếu thoả thuận chưa đạt được ngay, cần giải thích rõ và các lựa chọn đưa ra không được làm tổn hại đến các giá trị môi trường và việc duy trì tài nguyên thiên nhiên.
4) Xem xét và tổng hợp kết quả tư vấn các bên liên quan, xác định và giải quyết các mâu thuẫn tiềm tàng cũng như xác định các mâu thuẫn chưa thể giải quyết ngay và lý giải nguyên nhân.
– Sản phẩm thu được:
+ Xác định được các mục tiêu môi trường và phát triển bền vững của vùng.
+ Xác định các ưu tiên trong quy hoạch phát triển vùng.
+ Phát hiện và giải quyết các mâu thuẫn nảy sinh trong việc xác định mục tiêu và ưu tiên.
Trọng tâm của việc xác định các mục tiêu và ưu tiên môi trường để phát triển bền vững phải chú trọng vào:
. Chọn lựa đúng đắn các phương án phát triển;
. Đánh giá được việc lồng ghép môi trường vào quy hoạch và chương trình;
. Đánh giá và giám sát liên tục.