Nội dung của chiến lược môi trường đô thị

Quy hoạch Bất động sản

Chiến lược môi trường đô thị phải hàm chứa được các vấn đề sau đây:
– Một bản mô tả chung về hiện trạng khu vực lập Quy hoạch và các hồ sơ về môi trường (điều tra hiện trạng và tiềm nãng môi trường trong khu vực đô thị).
– Xây dựng các chủ để môi trường chính cần phải đạt được.
– Xác định nguyên nhân chính làm cản trở hay xâm hại tới chủ để môi trường đã được xác lập.
– Xác định những thay đổi có thể xuất hiện trong tương lai mà quy hoạch phải giải quyết.
– Xác định, thảo luận đưa ra kiến nghị về những vấn đề phát triển và môi trường chính yếu cần giải quyết trong khu quy hoạch.
– Đặt ra các mục tiêu và chính sách hướng dẫn quy hoạch phát triển tương lai của toàn bộ khu vực quy hoạch, cũng như các khu vực khác trong thành phố.
– Cung cấp cơ sở để thiết lập các biện pháp kiểm soát môi trường đô thị.
Trong quá trình xây dựng chiến lược môi trường đô thị, hai vấn đề sau đây cũng cần phải được quan tâm đặc biệt. Đó là cây xanh đô thị và môi trường khu công nghiệp:
Cây xanh đô thị có vai trò cực kỳ quan trọng, nó không những là thành phần sinh vật sản xuất trong HST tự nhiên thực hiện chức năng chuyển hoá các chất vô cơ thành chất sống, mà còn đáp ứng giải quyết nhiều vấn đề môi trường đô thị đặt ra, mà ngoài cây xanh không có giải pháp nào thay thế được. Đó là:
+ Cải tạo vi khí hậu (giảm nhiệt độ không khí trong khu vực, giảm nhiệt độ bề mật đô thị, giảm bức xạ mặt đất hay bức xạ ban đêm, giảm hệ số hấp thụ năng lượng bức xạ Mặt Trời của bề mặt đô thị…).
+ Nâng cao chất lượng môi trường không khí (hút cacbonic, nhả oxy).
+ Nâng cao khả năng chống ổn (đặc biệt là tiếng ồn giao thông hoặc tiếng ồn khu vực trong các không gian chuyển tiếp của đô thị được giải quyết bằng cây xanh kỹ thuật).
+ Ngăn cát, bụi và cản gió xấu (gió fơn nóng hay gió lạnh) thực hiện chức năng che chắn
+ Tãng độ thấm bề mặt góp phần duy trì hệ thống thuỷ văn khu vực, tránh biến động làm cạn kiệt mực nước hồ, thuỷ vực cũng như nước ngầm đô thị.
+ Tạo sinh cảnh cho sinh vật cư trú, góp phần bảo tồn tính đa dạng sinh học
+ Là phương tiện biểu đạt những giá trị thẩm mỹ trong thiết kế đô thị nói chung và thiết kế cảnh quan đô thị nói riêng.
Vì vậy thành phần này phải được chú ý đặc biệt. Trong các đô thị hiện nay thành phần cây xanh bị thiếu hụt nghiêm trọng và thường phân bố thiếu hợp lý, nên không phát huy hết vai trò quan trọng của nó. Phương hướng sử dụng cây xanh đô thị là đa dạng, công năng, thẩm mỹ. Điều này càng có ý nghĩa hơn trong điều kiện quỹ đất đô thị hạn hẹp.
Môi trường khu công nghiệp. Khu công nghiệp (KCN) là một loại hình sản xuất tập trung trong không gian của đô thị, mới xuất hiện ở nước ta vào những nãm của thập kỷ 90 (thế kỷ XX). KCN thường khác nhau về quy mô và loại hình, nói chung được xây dựng trên diện tích không lớn, nhưng được cung cấp đầy đủ cơ sở hạ tầng và những dịch vụ cần thiết khác, nhằm thu gom và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ hoạt động tốt cũng như việc quản lý môi trường đạt hiệu quả nhất.
Cho đến nay, hầu hết các tỉnh thành trong cả nước đều áp dụng mô hình này. Căn cứ vào mục tiêu và chức năng hoạt động, người ta có thể chia ra 4 loại hình KCN như sau:
+ KCN mở rộng: Được xây dựng trên cơ sở khuôn viên đã có của một số doanh nghiệp công nghiệp đang hoạt động, có thể được mở rộng thêm nhằm tập trung mật độ đầu tư, tiết kiệm quỹ đất và tận dụng một số cơ sở hạ tầng đã có.
+ KCN tái sản xuất: Được xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu di dời các cơ sở sản xuất công nghiệp cũ, vốn đang tồn tại xen kẽ giữa các khu dân cư hay nằm ở nội đô.
+ KCN nguyên liệu: Được xây dựng nhằm gắn liền sản xuất với nguồn nguyên liệu.
+ KCN hiện đại: Được xây dựng mới hoàn toàn, đáp ứng nhu cầu đầu tư mới công nghiệp của các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài.
Sự hình thành và phát triển các KCN trong hệ thống đô thị, đặt ra cho công tác QHXD một nhiệm vụ mới, đó là quy hoạch môi trường khu công nghiệp (QHMTKCN), làm cơ sở cho công tác bảo vệ môi trưòng nói chung và quản lý môi trường nói riêng.