Những vấn đề cơ bản của dự án QHV và ảnh hưởng của nó đến môi trường chiến lược (P2)

Quy hoạch Bất động sản

– Các đô thị vừa và nhỏ, tuy không giữ vai trò nối trội nhung hẹ thống các dô thị này cũng góp phần đáng kê trong thu nhập quốc dân (từ 40% đến 60% tùy từng vùng) vì chiếm số lượng lớn. Chúng là các huyện lỵ. các trung tâm liên xã hay các trung tâm công nghiệp nhỏ sản xuất phục vụ trực tiếp nhu cầu xã hội tiêu dùng hoặc gia công dịch vụ cho hệ thống các trung tâm công nghiệp cấp cao. Xu hướng phát triển của hê thống đô thị này là tăng cường phát triển sản xuất công nghiệp dịch vụ, hoàn thiện và mở rộng cơ sở hạ tầng, phát triển dân số và lao động thu hút từ nông thôn để chúng không chỉ là trung tâm chính trị, mà còn là trung tâm kinh tế xã hội, văn hóa tinh thần của cuộc sống cộng đồng dân cư trong huyện hay một phần của huyện. Nó kích thích sự phát triển công nghiệp hóa và đô thị hóa trên địa bàn huyện, tạo điều kiện giảm bớt sự thu hút về các đô thị lớn.
– Các làng lớn sẽ phát triển thành các điểm sản xuất công nông nghiệp kiểu thị tứ. Chúng là các trung tâm xã hoặc liên xã, là điều kiện để tập trung các biện pháp và đầu tư nhằm nâng cao điều kiện sống và lao động của cộng đồng nông dân, giảm bớt sự cách biệt giữa đô thị và nông thôn. Các làng nhỏ hẻo lánh có cảnh quan đẹp, giầu sinh cảnh và địa cảnh sẽ trở thành các trung tâm nghỉ ngơi của nhân dân nông thôn bằng cách kết hợp nghỉ dưỡng sinh thái, du lịch sinh thái, sản xuất sinh thái. Các xóm ấp lẻ tẻ, rải rác lại có quy mô quá nhỏ không đủ điều kiện phát triển cần được xóa bỏ để sát nhập vào các điểm dân cư lớn hơn trong quá trình hiện đại hóa nông thôn.
Các việc làm trên đây đều thông qua một hình thái cơ bản được gọi là Quy hoạch phát triển dân cư và lao động. Nếu quy hoạch phát triển dân cư và lao động mang ý nghĩa chính sách, thì quy hoạch xây dựng vùng là chiến lược cơ sở vật chất (bao gồm mọi điều kiện như nhà ở, môi trường sống con người, công ăn việc làm) đi trước để thực hiện mục đích nói trên.
c) Quy hoạch cơ cấu hạ tầng cơ sở
Cơ cấu hạ tầng cơ sở là toàn bộ các công trình và trang thiết bị của quá trình tái sản xuất xã hội, được tổ chức liên kết với nhau trong không gian, trở thành điều kiện của sản xuất và cuộc sống cộng đồng trên lãnh thổ và trong từng vùng. Hệ thống này có đặc điểm là tính ổn định tương đối cao, thời gian sử dụng dài lâu và liên kết chặt chẽ với mọi hoạt động kinh tế trong vùng và liên vùng. Vì vậy đòi hỏi hệ thống này phải có khả năng đáp ứng đủ các nhu cầu hoạt động kinh tế-xã hội của vùng ở mọi thời điểm, trong lừng giai đoạn phát triển.
Cơ cấu hạ tầng cơ sở gồm cơ cấu hạ tầng cơ sở xã hội (có các nhóm chức năng: hành chính, chính trị, thương mại, dịch vụ các loại, và văn hóa – xã hội như y tế, giáo dục – đào tạo, du lịch, nghỉ dưỡng, thể thao…) và cơ cấu hạ tầng cơ sở kỹ thuật (có các nhóm: giao thông và thông tin liên lạc, năng lượng như dẫn dầu; dẫn khí; lưới điện, … đến hệ thống xử lý chất thải).
Vì vậy, quy hoạch cơ cấu hạ tầng cơ sở phải đảm bảo sự phát triển cân đối và có kế hoạch cho từng giai đoạn của nền kinh tế quốc dân cũng như kinh tế vùng, về mật tổ chức không gian tổng thể của cơ cấu hạ tầng cơ sở trong vùng phải dựa trên mối tương quan của cơ cấu hạ tầng trong nội bộ các ngành, cũng như giữa cơ cấu hạ tầng với các thành phần khác (dân số, đầu tư…) từ trung ương đến địa phương.
Như vậy những vấn đề cơ bản của QHV là những vấn đề mang tính phát triển chiến lược. Nội dung của chúng đều có liên quan đến quá trình sử dụng tài nguyên và môi trường của vùng và lãnh thổ quốc gia. Việc tiên lượng những ảnh hưởng này trong quá trình thực hiện quy hoạch giữ một vai trò hết sức quan trọng, nó cho phép ta lựa chọn được những phương án hợp lý, vừa đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội trong vùng mà lại gây ra những ảnh hưởng môi trường ít nhất cả về mặt số lượng và mức độ nguy hại, đồng thời tránh được những ảnh hưởng môi trường chiến lược quan trọng có thể xẩy ra. Trong trường hợp khó khăn nhất có thể đề xuất các chính sách, các chương trình phụ trợ kèm theo nhằm giảm bớt hoặc ngăn chặn những tác hại đến môi trường chiến lược của vùng trong tương lai.