Những vấn đề cơ bản của dự án QHV và ảnh hưởng của nó đến môi trường chiến lược (P1)

Quy hoạch Bất động sản

1. Đặc trưng cơ bản của dự án QHV
Có thê nói QHV là “bài toán xếp đặt không gian’’ đa mục đích, được dựa trên một hệ thống dữ liệu chiến lược mà khả nãng ổn định hay biến động của nó phụ thuộc vào chính cách giải bài toán ấy. Hay nói một cách khác, nếu tìm được phương án QHV hợp lý, thì mục tiêu và nhiệm vụ chiến lược đặt ra ban đầu của nó sẽ trở thành hiện thực trong tương lai, ngược lại một phương án QHV bất hợp lý, mọi mục tiêu và nhiệm vụ chiến lược đặt ra ban đầu sẽ sai lạc hoặc không bao giờ thực hiện được. Vì vậy khi thực hiện một dự án QHV, phương án Quy hoạch phải giải quyết tốt các vấn đề cơ bản sau đây:
a) Về quy hoạch phát triển sản xuất
Quy hoạch phát triển sản xuất là tổ chức trong không gian vùng các hệ thống sản xuất của kinh tế vùng và kinh tế quốc dân (nếu có). Thường ở những vùng kinh tế trọng điểm, hoặc do có vị trí thiết yếu hoặc có nhiều tài nguyên quan trọng quốc gia (khoáng sản quý, than đá, dầu khí… với trữ lượng lớn) thì tồn tại hệ thống sản xuất của kinh tế quốc dân. Quy hoạch phát triển sản xuất bao hàm quy hoạch cơ cấu sản xuất và phân bô địa điểm sản xuất trong vùng.
Cơ cấu sản xuất -bao gồm các ngành sản xuất công nghiệp và nông, lâm, ngư nghiệp, trong đó các ngành sản xuất công nghiệp giữ một vai trò quan trọng trong định hướng phát triển kinh tế, bởi vì nông, lâm, ngư nghiệp muôn đại duọc hiẹu quá kinh tế cao phải dựa trên cơ sở các công nghiệp chế biến sản phẩm và các cóng nghiệp hỗ trợ sản xuất khác. Đặc điểm của cơ cấu sản xuất thường là đa thành phần và da tầng. Ngày nay việc lựa chọn cơ cấu sản xuất hợp lý phải dựa trên cơ sớ so sánh giữa hiệu quả mà hệ thống kinh tế sẽ đem lại với những tổn thất tài nguyên và môi trường sẽ gây ra mà cộng đồng dân cư phải gánh chịu (ô nhiễm không khí, nước, sụt giám giá trị sinh thái cảnh quan, tổn hại sức khỏe…).
Phân bố địa điểm các cơ sớ sán xuất là sự hình thành các tó hợp địa điếm sán xuất trong vùng. Việc làm này đòi hỏi phái tuân thủ các điểu kiện của quy hoạch phân bố dân cư và lao động, quy hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng của vùng, giải quyết mối quan hệ hài hòa giữa mạng lưới sản xuất kinh tế quốc dân và kinh tế nội vùng cũng như với các yếu tố tài nguyên và môi trường… Đây cũng chính là khả năng đáp ứng nhu cầu địa điểm của vùng và các địa khu trong vùng.
b) Góp phần thực hiện có hiệu quá quy hoạch phát triên dán cư và lao động
Quy hoạch cơ cấu dân cư là thiết lập toàn bộ các điếm dân cư cúa cá nước, cua một tỉnh hay một vùng kinh tế, trên cơ sở có phân công liên kết chức năng và hài hòa cân đối trong mỗi điểm và giữa các điểm trong một đơn vị lãnh thổ. Các thành tố của cơ cấu dân cư trong vùng là các đô thị và làng bản. Đây là những đơn vị CƯ trú rất đặc thù có từ làu đời và tồn tại bển vững qua các thời kỳ phát triển, song đê phát triển và đáp ứng nhu cầu xã hội ngày càng cao của con người trong nền kinh tế hiện dạt. chúng phải được tập hợp lại và chịu sự phân công lao động lãnh thố. Trong mạng lưới các điếm dân cư của vùng hay lãnh thố quốc gia. các đỏ thị và làng bàn tuy có khác nhau, nhưng chúng cần phải được phát triển theo các định hướng sau đây:
– Các đô thị lớn đều có vai trò nối trội trong mang lươi vọn ý nghĩa là trung tam của quốc gia hay vùng. Đó là thủ đỏ. thú phú miền, tinh lỵ hay các trung tâm cóng nghiệp lớn và vừa của hệ thống kinh tê quốc dân. Trong tương lai cán phải phát triển và mớ rộng sán xuất công nghiệp nên có thè kéo theo tàng dân số và lao động, nhưng mục tiêu không gây quá tải cho các đô thị này. Các đỏ thi lớn có “vùng anh hưởng” lớn ra xung quanh nhưng cần có biện pháp phát huy những ảnh hướng tốt (thường là những ánh hướng kinh tế – xã hội), và ngăn chận những ánh hướng xấu (thường là những ảnh hướng môi trường). Đê khai thác lợi thế cúa đỏ thị lớn và tài nguyên thiên nhiên của vùng, QHV phải phát triển được các mối quan hệ giữa đô thị và ngoại thị như trao dổi lao động, hệ thống giao thông, thông tin liên lạc và các dịch vụ khác. Các đô thị này sẽ có cơ hội phát triển nhanh, nhất là lĩnh vực sản xuất và hạ tầng cơ sớ.