Những phương pháp phân tích môi trường được sử dụng trong quy hoạch vùng (P3)

Quy hoạch Bất động sản

6. Tổ chức cộng đồng tham gia vào Quy hoạch vùng bền vững
Để tạo điều kiện thuận lợi cho sự tham gia của cộng đồng trong lập kế hoạch/quy hoạch, cần tận dụng các tổ chức sẵn có ở địa phương do các tổ chức này thường rất quan tâm đến ảnh hưởng của quy hoạch vùng lên việc sử dụng tài nguyên đất, rừng và nguồn nước tại địa phương. Các tổ chức tình nguyện địa phương khác như các nhóm cộng đồng, các tổ chức phi chính phủ cũng cần được thu hút vào quá trình này mặc dù các tổ chức này thường hạn chế về tài chính và quản lý, có quy mô nhỏ và hạn chế về kỹ thuật.
Tăng cường cho cộng đổng tiếp cận thông tin ngay từ giai đoạn đầu của quá trình lập kế hoạch; để họ thảo luận về các mối quan ngại của địa phương do quy hoạch tạo ra; cổ vũ cộng đồng thảo luận và cho ý kiến về những nghiên cứu cơ bản, các điều tra và những đánh giá môi trường đã được thực hiện.
Thái độ quan liêu thường cản trở những lợi ích do sự tham gia đóng góp của cộng đồng mang lại. Những nhà quy hoạch có hiểu biết tốt về địa phương và mối quan hệ thân thiện với cộng đồng bản địa cần được khuyến khích tham gia vào quá trình lập kế hoạch.
Vì vậy, tổ chức tư vấn và sự tham gia của cộng đồng cần phải đạt hiệu quả cao, sâu sắc và không bị những trở ngại che lấp. Trách nhiệm của chính quyền địa phương phải tạo cơ hội cho sự tư vấn để đảm bảo cho quy hoạch tương thích với điều kiện và lợi ích của cộng đồng địa phương. Các ưu tiên của quy hoạch phải được sự nhất trí của các bộ, ngành và chính quyền địa phương.
Sự tham gia của cộng đồng là một công cụ hiệu quả để bảo đảm tính bển vững của các giải pháp lựa chọn phát triển trong quy hoạch vùng. Cần thực hiện các giải pháp sau đây để thu hút sự tham gia:
– Sử dụng phương tiện thông tin đại chúng để thông tin rộng rãi cho cộng đồng.
– Các tổ chức phi chính phủ tư vấn vào những lúc thích hợp.
– Đại diện của chính quyền địa phương cần được coi là một đối tác quan trọng ở cấp địa phương.
– Cần thảo luận rộng rãi để thu hút sự đầu tư của các doanh nghiệp tư nhân vào phát triển vùng.
7. Thương thuyết chiến lược
Quy hoạch là quá trình xác định các lựa chọn. Điều này có thể gây ra mâu thuẫn giữa các bên liên quan có quan tâm khác nhau đến việc sử dụng tài nguyên môi trường và sự phát triển trong một vùng. Thương thuyết chiến lược là một quá trình đối thoại giữa các nhà quy hoạch/kế hoạch và các nhóm quyền lợi để xây dựng quy hoạch.
Thương thuyết chiến lược gồm 4 bước cơ bản:
a) Chia sẻ thông tin giữa các bên liên quan (nhà quy hoạch/ kế hoạch, nhà quản lý môi trường, đại diện các nhóm cộng đồng…) để đi đến hiểu biết chung về mục tiêu quan tâm của từng bên liên quan.
b) Đánh giá quan điểm của mỗi bên tham gia để làm sáng tỏ các mối quan tâm chung cũng như các trở ngại chủ yếu.
c) Tìm kiếm sự đồng thuận thông qua một loạt cuộc đối thoại và thoả hiệp giữa
các bên liên quan. Bước này đòi hỏi tất cả các bên liên quan phải biết xem xét một cách khách quan các điều khoản và các điều kiện để tiến đến hiệp thương.
d) Hoàn tất thoả thuận, bao gồm các giải pháp rất chi tiết và làm rõ trách nhiệm, chức năng và cơ chế giám sát. Mỗi một thoả thuận hoặc điều khoản phải cân bằng các mối quan tâm và có lợi cho tất cả các bên liên quan.
Quá trình thương thuyết chiến lược sẽ lôi cuốn các bên liên quan tham gia, nhưng nên bắt đầu từ cuộc đối thoại song phương. Những điều cần chú ý trong thương thuyết chiến lược:
– Các tổ chức chính quyền và các cơ quan quyền lực khác cũng là các bên liên quan, cần phải tham gia ngay từ đầu của quá trình thương thuyết. Sử dụng thương thuyết chiến lược trong tất cả các công đoạn của quá trình quy hoạch hay lập kế hoạch.
– Mỗi nhóm tham gia thương thuyết chiến lược cần có quyền lợi giống nhau nào đó để dễ nhất trí trong nội bộ mỗi nhóm.
Những kinh nghiệm áp dụng phương pháp Thương thuyết chiến lược cho thấy: Điều kiện tối ưu cho thương thuyết là các bên thương thuyết có đủ uy tín, thẩm quyền và được ủng hộ bởi các đại diện của các nhóm quyền lợi. Phải có hành lang pháp lý rõ ràng và có hiệu lực tạo cơ sở cho thương thuyết. Cần quan tâm đến lợi ích của địa phương và cố gắng phối hợp hài hoà lợi ích địa phương với lợi ích vùng và quốc gia. Dù thoả thuận đã đạt được giữa các bên liên quan, nhưng mâu thuẫn vẫn có thể nảy sinh trong các bước quy hoạch tiếp theo. Cần phát hiện và xử lý chúng kịp thời khi mới phát sinh.