Những phương pháp phân tích môi trường được sử dụng trong quy hoạch vùng (P2)

Quy hoạch Bất động sản

3. Xác định mối tương tác giữa môi trường và phát triển
Mục tiêu của xác định mối tương tác môi trường và phát triển là xác định được các cơ hội cũng như các hạn chế đối với quá trình phát triển.
Xác định ngưỡng phát triển và năng lực tải của môi trường để duy trì bền vững, các kiểu hoạt động phát triển khác nhau sẽ giúp xác định mức sử dụng bền vững tài nguyên môi trường. Các chương trình phát triển hiện có và dự kiến cung cấp bối cảnh để làm cơ sở xác lập ưu tiên trong thiết lập các hướng dẫn môi trường cho phát triển.
Phân tích đặc trưng và độ nhạy cảm của môi trường sẽ đưa ra các thông tin quan trọng để tạo lập các quyết định Quy hoạch. Phân tích độ nhạy cảm bao gồm:
– Phân tích tiềm năng, phân tích rủi ro môi trường, các kết quả phân tích chi phí – lợi ích mở rộng của các hoạt động phát triển thay thế. Phân tích độ nhạy cảm có tác dụng dự đoán và tránh cho những khu vực nào đó phải chịu sự phát triển quá tải so với năng lực tải của vùng hay các hệ thống nội vùng, dãn đến các sự cố môi trường nhân sinh.
– Phân tích độ nhạy cảm môi trường phải tạo cơ sở cho việc lựa chọn chính sách phát triển vùng.
Muốn vậy, kết quả phân tích phải được trình bày bằng ngôn ngữ bản đồ, trên đó chỉ rõ các đới có những kiểu hành động phát triển khác nhau cần được duy trì, các đới có mức độ nhạy cảm khác nhau đối với hành động phát triển, các diện tích có tai biến làm hạn chế tiềm năng phát triển. Mỗi đới trên bản đồ phải được kèm theo một bộ hướng dẫn môi trường để áp dụng cho mọi quá trình phát triển, qua đó các hệ thống nhạy cảm, tài nguyên và các giá trị môi trường quan trọng được duy trì .
4. Thiết lập kế hoạch hành động môi trường
Kế hoạch hành động môi trường phải được đánh giá ngang hàng với các kế hoạch khác trong quy hoạch tổng thể vùng.
Quy hoạch tổng thể vùng đòi hỏi phải xác định chính xác và gắn kết nhiều kế hoạch, chương trình và dự án vùng có liên quan với nhau. Các kế hoạch bộ phận này phải được xây dụng phụ thuộc vào khả năng cung ứng dịch vụ môi trường cả về chất lượng, khối lượng lẫn vị trí để tránh các rủi ro do tai biến môi trường gây ra. Do đặc tính liên ngành của quy hoạch vùng, kế hoạch hành động môi trường cần được soạn thảo để làm nền tảng cho các kế hoạch ngành khác, nhằm mục tiêu tối ưu hoá các lợi ích vì sự phát triển vùng bền vũng.
Thiết kế “Kế hoạch hành động môi trường” cần có sự tham gia của các pháp nhân bị kế hoạch chi phối và các pháp nhân có nghĩa vụ thực hiện kế hoạch. Cần có sự thoả hiệp và hợp tác giữa các nhóm quyền lợi trong vùng. Cần phải thấy rõ là những người không có đại diện hoặc không tham dự trong quá trình hoạch định kế hoạch sẽ không tích cực tham gia vào thực hiện kế hoạch. Tất cả các nhóm quyền lợi, kể cả thuộc khu vực nhà nước lẫn tư nhân đều phải coi kế hoạch là công cụ trợ giúp đắc lực cho họ chứ không phải là cản trở họ. Do đó, họ phải tham dự vào việc lập kế hoạch.
Kế hoạch hành động môi trường cũng cần phải được trình bày bằng ngôn ngữ bán đồ và bản thuyết minh kèm theo. Trên bản đồ phải biểu diễn được các diện tích môi trường quan trọng đối với việc duy trì các dịch vụ của các hệ sinh thái và tài nguyên thiên nhiên, cũng như xác định các kiểm soát và hướng dân môi trường cần được áp dụng đối với mọi hoạt động phát triển ở mỗi địa bàn trong vùng.
Kế hoạch hành động môi trường cũng phải xác định các hành động bắt buộc để đảm bảo rằng các giá trị và chất lượng của môi trường được quản lý và tăng cường ở trong từng địa bàn đó.
Các yếu tố cần có của Kế hoạch hành động môi trường dùng lồng ghép trong quy hoạch vùng gồm:
– Cơ hội môi trường:
+ Vị trí, loại và tiềm năng của tài nguyên môi trường, cùng các kiểu sử dụng.
+ Cơ hội để nâng cao chất lượng môi trường các hệ thống tài nguyên thiên nhiên và cải thiện nguồn tài nguyên cho phát triển vùng.
+ Vị trí, mục tiêu và các hành động cải thiện chất lượng môi trường.
– Sức ép môi trường:
+ Vị trí bất lợi cho phát triển cần được kiểm soát môi trường để bảo tồn một sô dạng tài nguyên quan trọng hoặc để tránh rủi ro môi trường.
+ Sức ép dân số và nghèo đói.
+ Trách nhiệm của vùng phải cung ứng tài nguyên cho các chương trình phát triển quốc gia.
5. Điều phối các chương trình phát triển vùng
Kế hoạch hành động môi trường phải là cơ sở để thiết kế và quản lý các chương trình phát triển vùng và các thành phần dự án cụ thể đặc biệt khi chúng tác động và ảnh hưởng đến tài nguyên môi trường của vùng.
Kế hoạch hành động môi trường là một bộ phận không tách rời trong các kế hoạch phát triển vùng. Có thể sử dụng kế hoạch hành động môi trường để điều phối các chương trình phát triển vùng, do mục đích của kế hoạch hành động môi trường là tối ưu hoá sử dụng tài nguyên môi trường của vùng thông qua các hành động phát triển, đồng thời giám thiểu các rủi ro môi trường.
Kế hoạch hành động môi trường còn là một công cụ hữu hiệu để điều phối các chương trình hoặc dự án khác nhau trong toàn bộ giai đoạn thực hiện kế hoạch phát triển vùng.
Chu trình của một dự án bao gồm rất nhiều bước: xác định vấn đề, hình thành quan điếm, khởi thảo, thẩm định, thực hiện đến giám sát và đánh giá . Kế hoạch hành động môi trường là cơ sở để xây dựng dự án trong toàn bộ chu trình dự án, đặc biệt là trong:
– Thiết kế chiến lược quy hoạch không gian.
– Thiết kế chương trình, các phương án lựa chọn phát triển.
– Lựa chọn địa bàn cho những dự án cụ thể.
– Thiết kế và thi công các dự án tại các địa bàn phù hợp
– Làm rõ các vấn đề nảy sinh để kịp thời điều chỉnh
– Đánh giá tác động môi trường (ĐTM) của các dự án tại các địa điểm cụ thể.
Kế hoạch hành động môi trường là một bộ phận không tách ròi của mọi quy hoạch đô thị, ngành hay vùng theo quy đinh. Một bản báo cáo về kế hoạch hành động môi trường phải được chuẩn bị để đáp ứng các nhu cầu riêng biệt của các nhà quản lý có trách nhiệm thực hiện các quy hoạch. Muốn vậy các kế hoạch hành động môi trường cần phải được biên tập sao cho dễ hiểu, dễ sử dụng. Chúng phải trình bày dưới dạng ngôn ngữ bản đồ và thuyết minh bản đồ, không quá mang tính kỹ thuật để tiện sử dụng cho các khu vực, các dự án, các chương trình cụ thể và thuận lợi đối với các nhà quy hoạch/kế hoạch khi sử dụng.