Những phương pháp phân tích môi trường được sử dụng trong quy hoạch vùng (P1)

Quy hoạch Bất động sản

Một số phương pháp phân tích môi trường được sử dụng trong quá trình Quy hoạch như chuẩn bị chương trình nghiên cứu môi trường và xây dựng kế hoạch hành động vùng (kế cả các hướng dẫn môi trường), thường là:
– Kiểm kê tài nguyên môi trường;
– Phân tích các hệ thống môi trường vùng;
– Xác định các tác động qua lại giữa môi trường và phát triển;
– Thiết lập các kế hoạch hành đọng môi trường;
– Áp dụng quy hoạch môi trường phối hợp với các chương trình phát triển vùng;
– Tạo điều kiện cho cộng đồng tham gia vào quy hoạch phát triển bền vững vùng;
– Thương thuyết chiến lược để giảm thiểu các mâu thuẫn giữa các bên sử dụng tài nguyên.
1. Kiểm kê tài nguyên môi trường
Để lập kế hoạch phát triển vùng cần phải thực hiện kiểm kê tài nguyên môi trường và tai biến môi trường. Các thông tin về tài nguyên môi trường cần được xác định về chất lượng, khối lượng, nguồn, phân bố không gian của tài nguyên và các quá trình môi trường, tần xuất, cường độ, phạm vi ảnh hưởng và nguyên nhân tai biến. Các tài nguyên của vùng gồm cả nguồn nhân lực, thể chế và nguồn lực kinh tế.
Các tài nguyên và nguy cơ chủ chốt đã được biết rõ hoặc các nguồn tiềm năng cần phải được xác định ngay từ đầu. Các tài nguyên cần được phân loại dựa trên giá trị của tài nguyên đối với phát triển của cả cộng đồng địa phương cũng như các ngành có liên quan trực tiếp.
Để có hiệu quả và dễ quản lý, kiểm kê môi trường lúc đầu nên tập trung vào một số loại tài nguyên chủ chốt và nguy cơ tai biến chính có thể xẩy ra. Để làm tốt việc này cần dựa vào sự trợ giúp của các nhà môi trường, các nhà quy hoạch và các nhà quản lý có kinh nghiệm và có nhiều hiểu biết về vùng được quy hoạch.
Các dữ liệu và báo cáo sẵn có phải được sử dụng như nguồn thông tin cơ bản cho kiểm kê môi trường, như việc phân tích hệ thống các công trình nghiên cứu của các cơ quan chính phủ, các nhà tài trợ quốc tế, các công ty tư vấn, các viện nghiên cứu, các trường đại học, các tổ chức phi chính phủ… thường cung cấp rất nhiều thông tin cho những kiểm kê ban đầu về môi trường. Chỉ trong trường hợp cần thiết mới cần điều tra bổ sung.
Kiểm kê tài nguyên và tai biến cần được trình bày dưới dạng bản đồ và thuyết minh để dễ sử dụng cho quy hoạch. Thông tin trên bản đồ nên khoanh vi thành các khu vực thể hiện rõ số lượng, chất lượng, phân bố tài nguyên, cũng như các diện tích tự nhiên, loại tai biến, cường độ, tần suất và chu kỳ xuất hiện… Các bản đồ luôn luôn phải đi kèm với tài liệu thuyết minh để làm sáng tỏ những thông tin bổ trợ không thể hiện được trên bản đồ (như biêu bảng) nhưng lại rất quan trọng cho công tác quy hoạch.
Bản đồ và thuyết minh phải được trình bày sao cho dễ sử dụng cho việc phân tích tiếp theo về:
– Hệ thống môi trường vùng
– Đánh giá tương tác môi trường và phát triển vùng
– Chuẩn bị các chiến lược quản lý tài nguyên và các quá trình tự nhiên trong vùng
– Điều phối các kế hoạch và chương trình phát triển vùng khác nhau.
2. Phân tích các hệ thống môi trường vùng
Các hệ thống môi trường vùng cần được phân tích kỹ lưỡng và cẩn thận như phân tích các hệ thống khác trong vùng quy hoạch.
Tài nguyên vùng là một phức hệ của các tổ phần phức hợp, bởi vì nó bao gồm các hệ thống con (phụ hệ) khác nhau nhưng lại khống chế lẫn nhau. quy hoạch vùng phụ thuộc vào phân tích các hộ thống con này, bao gồm:
– Phân tích các tổ phần của hộ thống
– Phân tích và xác định các cấp độ khác nhau trong hệ thống lớn.
– Nghiên cứu tương tác giữa các hệ thống con.
Các kiểu hệ thống môi trường khác nhau được xác định dựa trên các nguồn tài nguyên thiên nhiên chủ chốt và các quá trình sinh thái cơ bản, thông qua các tương tác với các hệ thống khác như hệ thống thể chế chính sách, kinh tế – xã hội (nhân lực và vốn)… của vùng quy hoạch.
Các loại hệ thống môi trường chính yếu cần phải phân tích là :
Các hệ sinh thái (gồm thổ nhưỡng, nước, thảm thực vật, động thực vật hoang dã); Tai biến tự nhiên; Lưu vực; Địa chất thuỷ văn; Khí hậu và vi khí hậu; Các chu trình nãng lượng và dinh dưỡng; Sinh cảnh và chu trình sống của các loài bản địa có giá trị.
Phân tích hệ thống môi trường vùng cần được trình bầy bằng ngôn ngữ bản đồ và bản thuyết minh để dễ sử dụng cho việc thiết lập quy hoạch. Bản đồ cần chỉ rõ các đặc tính, định tính và định lượng cũng như các mối tương tác giữa các hệ thống tài nguyên và môi trường trên cơ sở phân đới (ví dụ suy thoái rừng ở đới A sẽ làm tăng lũ lụt ở đới B). Bản thuyết minh cần có để làm rõ các thông tin không được thể hiện trên bản đồ.
Các nguồn dữ liệu cho kiểm kê môi trường và phân tích hệ thống gồm:
– Nguồn tài liệu có sẵn: Rất nhiều thông tin thích hợp có ở nhiều cơ quan và tổ chức khác nhau, nhưng thường không dễ tiếp cận. Nhiều cơ quan ngại công bố hoặc cho tham khảo các thông tin họ đang lưu trữ. Để có được các thông tin này cần có quan hệ tốt trên cơ sở tin cậy và hợp tác trên cơ sở pháp lý.
– Điều tra thực địa: Điều tra thực địa thường tốn kém và mất thời gian, nhưng cho các tài liệu cập nhật. Trên thực địa, nguồn thông tin cần được thu thập qua phương pháp “đánh giá nhanh có sự cùng tham gia (PRA)” vì rẻ tiền và nhanh chóng.
– Sử dụng kỹ thuật viễn thám: Các ảnh vệ tinh, ảnh hàng không hoặc ảnh đa phổ phân giải cao đều là các nguồn dữ liệu hữu ích và sẽ ngày càng được sử dụng phổ biến cho mục đích quy hoạch vùng.