Những lĩnh vực xã hội cần ưu tiên nhằm phát triển bền vững (P1)

Quy hoạch Bất động sản

1. Tập trung nỗ lực để xóa đói, giảm nghèo, đẩy mạnh thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội
Người nghèo ít có khả năng tiếp cận với các dịch vụ xã hội cơ bản và dễ bị tổn thương trước những rủi ro trong cuộc sống như thiên tai, mất mùa, ốm đau, dịch bệnh… Do đó họ không có cơ hội đóng góp xây dựng đất nước, mà trong nhiều trường hợp còn trở thành những gánh nặng xã hội và kinh tế. Vì vậy muốn xây dựng một xã hội bền vững thì điều đầu tiên có tính tiên quyết là phải xoá được đói nghèo.
Trong 10 năm qua, Việt Nam đã đạt được những thành tựu lớn trong công cuộc xoá đói giảm nghèo. Tuy vậy bước vào thiên niên kỷ mới, Việt Nam vẫn còn một tỷ lệ nghèo đói đáng kể. Theo chuẩn nghèo quốc gia hiện nay, thì tỷ lệ nghèo vào đầu năm 2001 khoảng trên 17% với 2,8 triệu hộ nghèo trên cả nước (nếu theo chuẩn quốc tế thì tỷ lệ nghèo còn cao hơn, là 32%). Bên cạnh đó, một phần đông dân số còn có mức sống xấp xỉ chuẩn nghèo.
Khả năng tái nghèo cao, làm cho những thành tựu xoá đói giảm nghèo thiếu tính bền vững. Hiện còn trên 2300 xã thuộc diện đặc biệt khó khăn, chiếm tỷ lệ khoảng 22% tổng số xã trong cả nước. Chênh lệch về mức sống của các vùng và các nhóm xã hội tuy chưa cao nhưng có xu hướng tăng. Nguồn lực có thể huy động cho xoá đói giảm nghèo so với nhu cầu còn quá hạn hẹp.
Trong những thập kỷ tới, việc thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội ở Việt Nam cần tập trung vào mấy trọng điểm sau đây :
+ Xoá đói giảm nghèo.
+ Rút ngắn khoảng cách về trình độ phát triển kinh tế – xã hội giữa nông thôn và đô thị, giữa miền núi và miền xuôi.
+ Hỗ trợ đồng bào các dân tộc thiểu số trong các hoạt động phát triển kinh tế – xã hội, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường.
+ Nâng cao địa vị của phụ nữ trong các hoạt động phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ môi trường.
+ Tạo điều kiện để những “nhóm xã hội dễ bị tổn thương” hoà nhập với cộng đồng.
Để đạt được những mục tiêu nêu trên, cần phải thực hiện những hoạt động ưu tiên sau:
a) Đưa công tác xoá đói giảm nghèo là công tác trọng tâm của chiến lược phát triển kinh tế – xã hội, trong đó tập trung vào các hoạt động hỗ trợ, tạo điều kiện cho người nghèo, hộ nghèo có tư liệu và phương tiện để sản xuất, dịch vụ, bảo đảm an ninh lương thực ở cấp hộ gia đình, nâng cao thu nhập để tự vượt qua nghèo đói; tạo cơ hội để người nghèo tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, đặc biệt là tiếp cận dịch vụ giáo dục, y tế, nước sạch, giảm thiểu rủi ro do thiên tai, bão lụt và tác động tiêu cực của quá trình cải cách kinh tế, bảo đảm xoá đói giảm nghèo bền vững. Đồng thời hỗ trợ các xã nghèo phát triển hạ tầng cơ sở, phát triển sản xuất, dịch vụ, thu hẹp dần khoảng cách chênh lệch về trình độ phát triển, mức sống giữa các vùng, các tầng lớp dân cư.
b) Tập trung giúp cho các địa phương nghèo phát triển kinh tế thông qua chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao, phát triển sản xuất hàng hoá, cơ cấu lao động theo hướng tăng dần tỷ trọng lao động trong công nghiệp và dịch vụ, giảm dần tỷ trọng lao động trong nông nghiệp.
c) Kết hợp chặt chẽ chương trình xoá đói giảm nghèo với các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, bảo vệ và cải thiện môi trường, xây dựng và quy hoạch lại các cụm dân cư, khuyến khích làm giàu chính đáng và hợp pháp, đi đôi với đẩy mạnh xoá đói giảm nghèo, nâng nhanh mức sống nhân dân ở các xã nghèo, vùng nghèo, giảm dần khoảng cách chênh lệch về mức sống giữa các vùng, các dân tộc, các tầng lóp dân cư và nâng cao chất lượng cuộc sống.
d) Trong thời gian tới công tác xoá đói giảm nghèo tập trung vào các địa bàn khó khăn nhất (các xã đặc biệt khó khăn, vùng căn cứ cách mạng, vùng cao biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc) và ưu tiên đối tượng là phụ nữ và trẻ em nghèo.
e) Thực hiện tốt chính sách trợ giúp xã hội, phòng chống thiên tai, giảm rủi ro cho nhóm yếu thế, thông qua cơ chế xã hội hoá, Nhà nước và nhân dân cùng làm. Tập trung hoàn thiện mạng lưới an sinh xã hội phù hợp để đáp ứng nhu cầu bức xúc và khẩn cấp của các nhóm dễ bị tổn thương, những người có hoàn cảnh khó khăn, nạn nhân của chiến tranh và thiên tai, giúp họ hòa nhập cộng đồng, phòng ngừa và hạn chế tình trạng tái đói kinh niên và tái nghèo. Đây cũng là điểu kiện quan trọng bảo đảm sự tiến bộ, công bằng, ổn định và phát triển bền vững về mặt xã hội.
g) Động viên cộng đồng người nghèo hãy phát huy nội lực, tự vươn lên thoát khỏi nghèo đói, kết hợp với sự hỗ trợ của Nhà nước và các cộng đồng khác thực hiện xoá đói giảm nghèo bền vững. Tăng cường và đa dạng hoá các nguồn lực để xóa đói giảm nghèo, phát huy nội lực là chính, kết hợp sử dụng có hiệu quả các nguồn lực hợp tác quốc tế để đẩy nhanh xoá đói giảm nghèo.
h) Có chính sách, cơ chế khuyến khích việc áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, chuyển giao công nghệ thích hợp đến các xã nghèo, người nghèo để phát triển kinh tế – xã hội, tạo việc làm và tăng thu nhập cho người nghèo.