Những lĩnh vực môi trường và tài nguyên cần ưu tiên nhằm phát triển bền vững (P1)

Quy hoạch Bất động sản

tài nguyên môi trường phải được sử dụng một cách bền vững, có như vậy mới bảo đảm rằng duy trì phát triển mãi mãi cho các thế hệ tương lai. Với thực trạng của Việt
Nam hiện nay thì việc phát triển trong những năm tới phải quan tâm đến các lĩnh vực ưu tiên sau đây:
1. Chống tình trạng thoái hóa đất, sử dụng hiệu quả và bền vững tài nguyên đất:
Thoái hóa đất đang là xu thế phổ biến đối với nhiều vùng rộng lớn ở Việt Nam, đặc biệt là vùng đồi núi, nơi tập trung hơn 3/4 quỹ đất. Các dạng thoái hoá đất chủ yếu là xói mòn, rửa trôi, đất có độ phì nhiêu thấp và mất cân bằng dinh dưỡng, đất chua hoá, mặn hoá, phèn hoá, bạc màu, khô hạn và sa mạc hoá, đất ngập úng, lũ quét, đất trượt và sạt lở, đất bị ô nhiễm.
Trên 50% diện tích đất (3,2 triệu ha) ở vùng đồng bằng và trên 60% diện tích đất (13 triệu ha) ở vùng đồi núi có những vấn đề liên quan tới suy thoái đất. Ở đồng bằng thách thức về môi trường đất là nạn ngập úng, lũ, phèn hoá, mặn hoá, xói mòn và sạt lở bờ sông, bờ biển, ô nhiễm đất, vắt kiệt độ phì của đất để thu lợi ích ngắn hạn. Ớ vùng miền núi, nguyên nhân suy thoái môi trường đất có nhiều, song chủ yếu do phương thức canh tác nương rẫy còn thô sơ, lạc hậu của các dân tộc miền núi; tình trạng chặt phá, đốt rừng bừa bãi. Sự suy thoái môi trường đất kéo theo sự suy thoái các quần thể động, thực vật và chiều hướng giảm diện tích đất nông nghiệp trên đầu người đến mức báo động.
Để chống thoái hoá đất, sử dụng hiệu quả và bền vững tài nguyên đất, Việt Nam đã và đang thực hiện các chính sách chương trình và dự án thích hợp như giao đất khoán rừng cho hộ gia đình, trồng rừng, nông lâm kết hợp, phát triển cây lâu năm trên đất dốc, bảo tồn và sử dụng bền vững đất ngập nước, quản lý lưu vực sông và đới ven bờ… Một số hành động quốc tế nhằm chống thoái hoá đất cũng đã được thực hiện, song quy mô còn rất nhỏ.
Những hoạt động cần ưu tiên nhằm chống tình trạng thoái hóa đất, sử dụng hiệu quả
và bền vững tài nguyên đất là:
a) Về chính sách, pháp luật:
– Bổ sung, sửa đổi và hoàn thiện hơn các chính sách và pháp luật về quyền sớ hữu sử dụng và quản lý nhà nước về đất đai. Xây dựng và sử dụng có hiệu quả hệ thống thông tin về tài nguyên đất.
Quy hoạch và quản lý sử dụng tài nguyên đất đối với tất cả các đối tượng sử dụng đất.
– Tiếp tục xây dựng và ban hành các chính sách, các quy định về quản lý đất dốc, đất lưu vực sông và đất ngập nước.
– Lồng ghép tốt hơn nữa các chính sách quốc gia với các kế hoạch hành động quốc tế về việc chống thoái hoá và sử dụng đất bền vững.
b) Về kinh tế
– Điều hoà sự phân bố dân số và di dân giữa các vùng, miền nhằm giảm áp lực của dân số đối với tài nguyên đất.
– Có những giải pháp hợp lý nhằm bảo đảm an ninh lương thực vùng núi, định canh định cư, bảo vệ và phát triển rừng, chống xói mòn đất.
– Xây dựng các chương trìmh tổng hợp nhằm bồi dưỡng “trẻ hóa” đất nông nghiệp ở các vùng đồng bằng đông dân.
– Nghiên cứu và áp dụng các hệ thống sản xuất nông – lâm – ngư nghiệp liên hoàn ở các vùng sinh thái khác nhau nhằm bảo đảm hiệu quả phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ môi trường.
c) Về kỹ thuật
– Áp dụng các biện pháp kỹ thuật tổng hợp (nông học, sinh học, hóa học, cơ học và đầu tư thâm canh sử dụng đất theo chiều sâu.
– Thực hiện tuần hoàn hữu cơ trong đất. Trồng cây lâu năm có giá trị kinh tế, thương mại cao nhưng ít phải xới xáo đất và thực hiện các hệ thống nông – lâm – súc kết hợp ở vùng đất dốc .
– Quản lý lưu vực để bảo vệ đất và nước, phát triển thuỷ lợi, giữ cân bằng sinh thái và điều hoà các tác động lẫn nhau giữa đồng bằng và miền núi.
– Tái tạo lớp phủ thực vật bằng cây rừng hoặc tổ hợp nông – lâm kết hợp để bảo vệ độ phì nhiêu của đất và sử dụng bền vững đất dốc.
d) Về nhận thức
– Nâng cao nhận thức cộng đồng về việc sử dụng hợp lý và tiết kiệm tài nguyên đất.
– Đào tạo và huấn luyện để nâng cao kiến thức của nhân dân về công nghệ, kỹ thuật sử dụng và quản lý đất.
– Tổ chức tuyên truyền và phát động phong trào quần chúng áp dụng các mô hình tiên tiến về sử dụng bền vững tài nguyên đất.