Nguyên tắc giải quyết vấn đề môi trường trong công tác quy hoạch vùng

Quy hoạch Bất động sản

– Nguyên tắc chung
Quá trình Quy hoạch hướng tới mục tiêu bền vững chính là sự nỗ lực điều hoà giữa việc sử dụng bền vững tài nguyên và chất lượng môi trường với việc phát triển kinh tế xã hội. Vì vậy những nguyên tắc sử dụng bền vững chất lượng môi trường và tài nguyên phải được tuân thủ tuyệt đối trong quá trình lập quy hoạch.
Để đảm bảo quy hoạch vùng đạt được các mục tiêu môi trường đã đề ra, thì phải dựa trên một nguyên tắc chung là: Môi trường cung cấp nền tảng cho phát triển.
– Các nguyên tắc hành động trong quy hoạch
Kinh nghiệm của Việt Nam đã gợi ý một số nguyên tắc có thể dùng để hướng dẫn sự phát triển của hệ thống quy hoạch vùng. Để đạt được hiệu quả trong xúc tiến và hướng dẫn phát triển bền vững, thì quy hoạch vùng cần phải tuân thủ 9 nguyên tắc hành động như sau:
+ Thống nhất: Phải xây dựng cơ chế chính thức cho quy hoạch tổng hợp trên cơ sở thống nhất xuyên địa giới hành chính. Thông thường địa giới hành chính được phân chia trên những tiêu chí không phải là tiêu chí môi trường, vì vậy vùng hành chính và vùng môi trường thường không phải là một.
+ Xác lập ưu tiên: Phải sử dụng các tiêu chí môi trường để xác lập các ưu tiên hành động chạt chẽ ở tất cả các mức quy hoạch vì có rất nhiều vấn đề bức xúc không thể liệt kê hết một lúc.
+ Giám sát và phản hồi: Giám sát tác động của việc thực hiện quy hoạch lên chất lượng môi trường và tài nguyên thiên nhiên và bảo đảm sự phản hồi.
+ Tăng cường sự tham gia của các nhóm bị ảnh hưởng: Tăng cường sự tham gia của các nhóm cộng đồng trong việc khởi thảo quy hoạch kể cả các doanh nghiệp và công dân. Lập quy hoạch phải đảm bảo thực sự dân chủ và công bằng được thực hiện công khai để ngày càng thu hút được nhiều đối tượng công chúng, tránh hình thức chiếu lệ.
+ Giải quyết mâu thuẫn: Đưa ra một cơ chế quy hoạch để giải quyết các mâu thuẫn về sử dụng tài nguyên trong suốt quá trình chuẩn bị quy hoạch/lập kế hoạch của các bên liên quan. Đảm bảo rằng quyền lợi giữa các bên là công bằng và vì lợi ích chung của môi trường bền vững.
+ Đánh giá và lập báo cáo môi trường: Nhằm tăng cường các cơ sở thông tin về môi trường và tài nguyên cho quy hoạch.
+ Phân tích đầy đủ chi phí môi trường: Tăng cường năng lực cho các nhà quy hoạch/ kế hoạch trong việc phân tích chi phí – lợi ích mở rộng để đánh giá đầy đủ chi phí môi trường của các phương án lựa chọn phát triển.
+ Tập trung vào các hệ thống tự nhiên: Xây dựng quy hoạch phải hiểu được giá trị tổng hợp toàn bộ chức năng của hệ thống tự nhiên chứ không phải từng phần riêng rẽ của hệ thống.
+ Thể hiện các nguyên tắc quy hoạch phát triển bền vững thông qua một khuôn khổ pháp lý tổng hợp: Xây dựng khuôn khổ pháp lý tổng hợp cho quy hoạch phát triển bền vững dựa trên các nguyên tắc phát triển bền vững và điều chỉnh tất cả các bộ phận của khuôn khổ pháp lý đó theo cách tổng hợp.