Nghiên cứu trường hợp QHMTĐT thành phố Hà Nội

Quy hoạch Bất động sản

Quy hoạch tổng thể môi trường thành phố Hà Nội do cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tài trợ được coi là một ví dụ tốt về chiến lược môi trường đô thị của các đô thị ở Việt Nam (Robert Everitt & Kimberly Pawley, 2001). Chúng tôi xin trích dẫn như một thí dụ để minh họa cho vấn đề này.
1. Bối cảnh
Hà Nội là thành phô’ trên 3 triệu người, lớn thứ hai ở Việt Nam, bao gồm 7 quận (năm 2003 thêm 2 quận mới thành lập, đưa tổng số lên 9 quận) và 5 huyện ngoại thành, với diện tích đất tự nhiên là 927 km . Hà Nội còn là thủ đô và giữ vai trò trung tâm chính trị, kinh tế xã hội và văn hoá của cả nước, đang phát triển ngày càng nhanh chóng. Do đó gây nên sự biến đổi mạnh mẽ trong sử dụng đất đai, làm nảy sinh nhiều vấn đề môi trường cấp bách đòi hỏi phải có các hành động mang tính chiến lược nhằm bảo vệ môi trường Hà Nội.
2. Mục đích của quy hoạch môi trường Hà Nội
(1) Xác định đề xuất các dự án và ưu tiên; (2) Xây dựng định hướng cơ bản và các chỉ dẫn có tính chiến lược để cải thiện điểu kiện môi trường; (3) Quản lý chất thải rắn; (4) Nâng cao các điều kiện vệ sinh liên quan đến môi trường nước; (5) Thiết lập hiệu lực hệ thống pháp chế về quản lý môi trường ở Hà Nội.
3. Cấu trúc tổng quát của báo cáo
Phần 1; Giới thiệu
Phần 2: Đánh giá hiện trạng môi trường và quản lý môi trường:
+ Chất lượng môi trường xung quanh hiện nay
+ Đánh giá tình hình khuôn khổ pháp chế/luật pháp cho quản lý môi trường + Đánh giá mức độ cung ứng của ngành dịch vụ công cộng + Đánh giá khuôn khổ hiện tại cho việc nâng cao nhận thức về môi trường + Đánh giá về phát triển nhân lực cho quản lý môi trường + Đánh giá về vấn đề tài chính cho công tác quản lý môi trường
Phần 3: Quy hoạch tổng thể môi trường:
+ Mục đích và phạm vi nghiên cứu + Khuôn khổ vĩ mô
+ Đánh giá điều kiện tương lai của môi trường
+ Phân vùng môi trường để quản lý có hiệu quả + Các tiêu chí môi trường và các chiến lược cơ bản
+ Các giải pháp và dự án nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và cải thiện môi trường + Lựa chọn và lịch trình cho việc thực hiện dự án ưu tiên + Đánh giá điều kiện môi trường tương lai khi thực hiện các giải pháp Phần 4: Nghiên cứu tiền khả thi dự án Bãi đổ rác Nam Sơn và hệ thống truyền tải chất thải Giới thiệu sơ lược nội dung quy hoạch môi trường Hà Nội: (phần 3)
1. Khoanh vùng môi trường Hà Nội
Khoanh vùng môi trường được xem là một công cụ chính trong quản lý chất lượng môi trường Hà Nội. Việc khoanh vùng môi trường căn cứ vào quy hoạch phát triển Hà Nội và dựa trên các tiêu chí: (a) Hiện trạng và dự kiến sử dụng đất; (b) Hiện trạng ô nhiễm môi trường và xu hướng trong tương lai; (c) Tính liên tục của các yếu tô’ môi trường thiên nhiên và (d) Ranh giới quản lý hành chính.
Mỗi vùng sẽ có những đặc điểm riêng về sử dụng đất, mật độ dân số, cấu trúc công nghiệp v.v…
Hình 3.2. Kết quả phân vùng môi trường Hà Nội
1. Trung tâm thành phố;
2. Tây Bắc, hữu ngạn sông Hồng;
3. Nam hữu ngạn sông Hồng;
4. Khu vực dô thị Đông Anh;
5. Khu vực Gia Lâm;
6. Vùng ven dô;
7. Khu vực Hồ Tây;
8. Sông Hồng 2

2. Phác thảo quy hoạch tổng thể môi trường
Trên cơ sở dự báo về phát triển kinh tế xã hội và tăng trưởng dân số, tiến hành: (1) tính toán tải lượng chất thải; (2) dự báo về chất lượng môi trường nước, không khí, tiếng ồn ở Hà Nội theo các vùng môi trường cho các năm trong tương lai; (3) xác định mục tiêu; (4) chiến lược nhằm cải thiện chất lượng môi trường Hà Nội.

Báng 3.3. Ví dụ về dự báo tải lượng BOD tại các vùng môi trường Hà Nội qua các thời kỳ đến năm 2020.

Chiến lược môi trường cơ bản bao gồm:
(1) tái sử dụng và sản xuất sạch hơn;
(2) quy hoạch sử dụng đất và giao thông hợp lý;
(3) xây dựng các hệ thống đổ thải chất thải thích hợp;
(4) huy động rộng rãi mọi thành phần tham gia vào thực hiộn chiến lược môi trường đô thị.
Chiến lược môi trường ngành: nhằm vào các ngành đặc biệt là công nghiệp với nhiều chương trình hành động cụ thể.

Xem thêm: Bán nhà Hà Nội