Mục đích, ý nghĩa và đối tượng của Đánh giá tác động môi trường (ĐTM) P2

Quy hoạch Bất động sản

III. Đối tượng của ĐTM
Đối tượng của ĐTM là các dự án cụ thể cần phải kiểm soát. Tất nhiên không phải tất cả các dự án đều phải tiến hành ĐTM như nhau. Mỗi quốc gia, căn cứ vào những điều kiện cụ thể như loại dự án, quy mô dự án, khả năng gây tác động của dự án, mà có quy định mức độ đánh giá đối với mỗi dự án cụ thể. Các tổ chức quốc tế cũng phân loại dự án theo mức yêu cầu ĐTM. Chẳng hạn, Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) chia các dự án thành 3 nhóm theo yêu cầu ĐTM làm cơ sở xét duyệt khi quyết định cho vay vốn:
Nhóm A. Là những dự án nhất thiết phải tiến hành ĐTM đầy đủ, nghĩa là phải lập, duyệt báo cáo ĐTM và kiểm soát sau khi dự án đã đi vào hoạt động. Thuộc về nhóm này là những dự án có thể gây tác động lớn làm thay đổi các thành phần môi trường, cả môi trường xã hội, vật lý và sinh học.
Nhóm B. Là những dự án không cần phải tiến hành ĐTM đầy đủ nhưng phải kiểm tra các tác động môi trường. Thường thì những dự án thuộc nhóm này là dự án có quy mô nhỏ hơn các dự án thuộc nhóm A, chẳng hạn nhà máy nhiệt điện quy mô lớn thuộc nhóm A, còn ở quy mô vừa và nhỏ thuộc nhóm B.
Nhóm c. Là nhóm các dự án không phải tiến hành ĐTM. Thường thì những dự án này không gây tác hại đáng kể hoặc những tác động có thể khắc phục được.
Ở Nước ta trước đây, khi Luật bảo vệ môi trường 1993 còn hiệu lực, Chính phủ đã ra Nghị định 175/CP ngày 18/10/1994 hướng dẫn thi hành luật. Trong Nghị định này có Phụ lục II phân cấp thẩm định báo cáo ĐTM. Những dự án lớn theo quy định, phải lập báo cáo ĐTM gửi Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường (nay là Bộ Tài nguyên Môi trường) thẩm định. Còn các báo cáo của dự án nhỏ do Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường (nay là Sở Tài nguyên Môi trường) các tỉnh thẩm định.
Sau bốn năm thực hiện Nghị định 175/CP, Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường đã ra Thông tư số 490/1998/TT-BKHCNMT ngày 29/04/1998 chia các dự án thành 2 loại:
+ Loại phải lập và thẩm định báo cáo ĐTM là dự án loại I, bao gồm các dự án có tiềm năng gây ô nhiễm môi trường trên diện rộng, dễ gây sự cố môi trường.
+ Các dự án còn lại là dự án loại II sẽ được đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường trên cơ sở tự xác lập và phân tích ĐTM của mình.
Hiện nay, Luật Bảo vệ môi trường 2005 vừa có hiệu lực (từ 01/7/2006), điểu 18 quy định đối tượng phải lập báo cáo ĐTM:
Dự án công trình quan trọng quốc gia;
Dự án có sử dụng một phần diện tích đất hoặc có ảnh hưởng xấu đến khu bảo tồn thiên nhiên, vườn quốc gia, các khu di tích lịch sử – văn hóa, di sản tự nhiên, danh lam
thắng cảnh đã được xếp hạng;
Dự án có nguy cơ ảnh hưởng xấu đến nguồn nước lưu vực sông, vùng ven biển, vùng có hệ sinh thái được bảo vệ;
Dự án xây dựng kết cấu hạ tầng khu kinh tế, khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu chế xuất, cụm làng nghề;
a) Dự án xây dựng mới đô thị, khu dân cư tập trung;
b) Dự án khai thác, sử dụng nước dưới đất, tài nguyên thiên nhiên quy mô lớn;
c) Dự án khác có tiềm ẩn nguy cơ lớn gây tác động xấu đối với môi trường.
Và Chính phủ quy định danh mục các dự án phải lập Báo cáo ĐTM.
Như vậy, trong lĩnh vực Quy hoạch xây dựng”>quy hoạch xây dựng ở nước ta, dự án quy hoạch xây diữig mới đô thị, dự án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị và dự án quy hoạch xây dipĩg khu dân cư tập trung là bắt buộc phải lập báo cáo ĐTM.