Một số phương pháp Đánh giá tác động môi trường trong lĩnh vực Kiến trúc và quy hoạch xây dựng (P2)

Quy hoạch Bất động sản

2.2.2. Phương pháp ma trận mỏi trường
Phương pháp này là liệt kê đồng thời các hoạt động của dự án với danh mục các nhân tố môi trường có thể bị tác động. Kết hợp các liệt kê này dưới dạng hàng và cột, ta được ma trận môi trường. Từ đó cho thấy rõ hơn mối quan hệ nhân – quả giữa các hoạt động của dự án với các nhân tố môi trường bị tác động xẩy ra một cách đồng thời trong các ô của ma trận. Tùy theo cách sử dụng, mà có thể chia ma trận môi trường thành một số loại sau: ma trận đơn giản, ma trận theo bước, ma trận định lượng.
2.2.3.1. Ma trận đơn giản
Trong ma trận đơn giản, thông thường với hàng là liệt kê các nhân tố môi trường bị tác động, còn cột là liệt kê các hoạt động của dự án. Mỗi ô của ma trận đánh dấu sự tác động có thể xảy ra của một hoạt động dự án đến một nhân tố mồi trường theo “luật nhân quả”.
Bảng 2.10. Ma trận môi trường đơn giản dùng trong ĐTM của dự án nhà máy bột giấy Phượng Hoàng, Thái Lan [4]
Ví dụ về loại ma trận này được chỉ ra ở bảng 2.10. Như vậy, với ma trận đơn giản, chỉ mới nêu ra những thành phần môi trường chịu tác động trực tiếp bởi các hoạt động nào đó gây nên, chứ chưa nêu được mức độ tác động cũng như mức độ nguy hại cũng như thời gian tác động khi thực hiện dự án.
2.23.2. Ma trận theo bước ịhay ma trận chữ thập)
Trong ma trận đơn giản, kết quả thu được là khả năng xảy ra tác động đến các nhân tố môi trường khi thực hiện các hoạt động của dự án. Nhưng vì môi trường là một thể thống nhất, trong nhiều trường hợp chúng tiềm tàng chứa đựng khả năng xảy ra các tác động tiếp diễn do các nhân tố môi trường bị biến đổi mà gây nên (gọi là tác động thứ cấp). Điều đó ma trận đơn giản không thể hiện được. Để khắc phục vấn đề này, người ta xây dựng phương pháp ma trận theo bước.
Ma trận theo bước (hay còn gọi là ma trận chữ thập) được tạo lập bằng cách các nhân tố môi trường được trình bày cả ở hàng lẫn ở cột và vì vậy các hậu quả thay đổi môi trường ban đầu ở một số nhân tố, có thể tác động đến các nhân tố môi trường khác mà sinh ra tác động thứ cấp.
Cơ sở lý thuyết của ma trận theo bước có thể được mô phỏng trên hình 2.2. Từ hình này cho thấy hoạt động mang số (3) tác động đến nhân tố môi trường D I làm nhân tố này thay đổi. Thay ‘I đổi này lại tác động làm thay đổi C nhân tố A và F. Thay đổi nhân tố ễ A lại làm thay đổi nhân tố B và I, còn thay đổi nhân tố F lại có thể làm thay đổi nhân tố H, v.v… Như vậy ma trận theo bước giúp ta truy tìm các tác động thứ cấp và coi môi trường như một hệ thống nhất có liên quan chặt chẽ với nhau.
Trong thực tế muốn thiết lập ma trận này ta chỉ việc chuyển các yếu tố ở hàng lên cột (hay ngược lại) của ma trận đơn giản là thu được kết quả.
2.2.33. Ma trận định lượng (hay ma trận theo cấp)
Ma trận định lượng có cấu trúc như ma trận đơn giản, nó khác ma trận đơn giản ờ cách sử dụng. Trong các ô của ma trận định lượng, người ta không chỉ dánh dấu khả năng xảy ra tác động như trong ma trận đơn giản, mà còn chỉ ra mức độ tác động, loại
tác động và tầm quan trọng của nhân tố môi trường bị tác động… Mức độ tác động được thể hiện ở nhiều mức khác nhau: có thể là không rõ, tiêu cực, tích cực… như ở bảng 2.4, báng 2.8, hoặc có thể định lượng định cấp như trong bảng 2.9. Thường mỗi ô trong ma trận định cấp chỉ ra mức độ tác động (Mị) và tầm quan trọng của các tác động (Wi). Trong ma trận Leopold, hệ thống định cấp theo thang từ 1 đến 10 được dùng cho cả mức tác động và tầm quan trọng của tác động. Mức 1 là mức tác động (hoặc tầm quan trọng) thấp nhất, còn mức 10 là mức tác động (hoặc tầm quan trọng) cao nhất.
Một ứng dụng ma trận loại này được trình bày trên bảng 2.11, được dùng ĐTM dự án nhà máy bột giấy Phượng Hoàng, Thái Lan. Tổng số của một hàng và của một cột bất kỳ sẽ giúp nhìn nhận tác động đồng thời lên một nhân tố của các hoạt động và tác động tổng hợp của một hoạt động lên tất cả các nhân tố môi trường.
Bảng 2.11. Ma trận môi trường định lượng dùng ĐTM
cho dự án nhà máy bột giấy Phượng Hoàng, Thái Lan [4]

Ghi cliú: Trong mỗi ô của ma trận, số ở trên là mức độ tác động (Mị),
Số ở dưới là tầm quan trọng của tác động (Wj)
Phương pháp ma trận cũng là phương pháp dễ sử dụng, không đòi hỏi nhiều số liệu môi trường nhưng lại có thể phân tích một cách tường minh tác động của nhiều hành động khác nhau lên cùng một nhân tố. sở dĩ như vậy vì chúng dễ biến đổi, mối quan hệ giữa phát triển và môi trường được thể hiện rõ ràng, phương pháp trình bày các tác động dưới dạng dễ hiểu. Một số lợi ích cụ thể của phương pháp này là đã sử dụng thành công trong việc xác định và trình bày các tác động môi trường của nhiều dự án, nhiều dạng của nó đã được xây dựng và sử dụng như một mẫu mực. Tuy nhiên phương pháp này cũng còn một số nhược điểm thể hiện ở chỗ khó xác định được các tác động thứ cấp (ngoại trừ ma trận theo bước), hay chưa xét đến diễn biến theo thời gian của các tác động, nên chưa phân biệt được tác động lâu dài hay tạm thời. Hiện nay người ta đang cố gắng cải tiến để tạo ra các loại ma trận có thể khắc phục được các nhược điểm trên và mặc dù có nhược điểm như vậy, phương pháp này vẫn được sử dụng phổ biến do mật tích cực của nó.
Tổng tác động của dự án lên môi trường có thể xác định bằng công thức sau:

với in – tổng số lần các nhàn tố môi trường bị tác động, nó cũng có nghĩa là tổng số ô cứa ma trận, tương ứng ô không xẩy ra tác động sẽ có giá trị tác động bằng không (= 0).
Tuy nhiên trị số tổng tác động môi trường của dự án đứng riêng lẻ (E]) chưa nói lên được nhiều ý nghĩa, song nếu dự án được thực hiện bằng hai hay nhiều phương án so sánh khác nhau, nó sẽ giúp ta chọn lựa được phương án ít tác động xấu đến môi trường nhất.