Một số phương pháp Đánh giá tác động môi trường trong lĩnh vực Kiến trúc và quy hoạch xây dựng (P1)

Quy hoạch Bất động sản

Kỹ thuật phân tích trong ĐTM giữ một vai trò cực kỳ quan trọng, vì nó quyết định tới việc lựa chọn tác động và phương pháp đánh giá được đúng đắn. Vì vậy kỹ thuật phân tích phải chặt chẽ về mặt khoa học và dễ dàng trong thực hiện, đảm bảo rằng nó có thể được ứng dụng rộng rãi.
Do tính chất của ĐTM là sự hội tụ tham gia của nhiều lĩnh vực, vì thế có nhiều phương pháp kỹ thuật phân tích khác nhau được sử dụng trong ĐTM. Dưới đây là những phương pháp cơ bản nhất dùng trong ĐTM của các loại dự án cụ thể thường gặp.
2.2.1. Phương pháp liệt kê
Phương pháp liệt kê là phương pháp nhằm liệt kê các số liệu về môi trường có liên quan đến thông số của dự án. Nội dung của phương pháp đơn giản, dễ hiểu, dễ sử dụng vì thế được nhiều người tiếp cận và áp dụng. Nhưng vì quá đơn giản nên thông tin không đầy đủ và không trực tiếp liên quan nhiều tới quá trình ĐTM.
Theo phương pháp này, người tiến hành ĐTM phân tích hoạt động phát triển, rồi chọn ra một số thông số liên quan đến môi trường, liệt kê ra và cho các số liệu liên quan đến các thông sô đó.
Bảng 2.3 sau đây là một ví dụ minh hoạ về phương pháp liệt kê số liệu về thông số môi trường được trình bày trong hệ thống công trình khai thác tài nguyên nước trên một khu vực sồng. Việc khai thác có thể được thực hiện theo những phương án khác nhau A, B, c, trong đó c là phương án không hoạt động. Theo kinh nghiệm và cảm tính người thực hiện ĐTM cho ra một số thông số mà người đó cho là thực sự có liên quan đến tài nguyên và môi trường của khu vực. Căn cứ vào các phương án sơ bộ đã dự tính (giai đoạn tiền khả thi), có được các số liệu về các thông số đó.
Phương pháp liệt kê số liệu về thông số môi trường tuy đơn giản, sơ lược, nhưng rất cần thiết và có ích trong bước đánh giá sơ bộ về tác động đến môi trường của dự án. Trong quá trình thực hiện một dự án kiến trúc công trình hay Quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn, ngay từ giai đoạn sơ phác, các kiến trúc sư (KTS) nên sử dụng phương pháp này. Giá trị to lớn ở đây là nó làm cho chủ dự án và người thiết kế kiến trúc, quy hoạch xây dựng tạo lập được phương án không chỉ dựa trên nhãn quan môi trường thuần túy, mà còn tiếp cận được cơ sở lý luận khoa học về bảo vệ môi trường.
Bảng 2.3. Liệt kê số liệu về thông số môi trường
của dự án xây dựng hệ thòng thuỷ lợi [3]

2.2.2. Phương pháp danh mục
Phương pháp danh mục là một trong những phương pháp được sử dụng rộng rãi trong việc nghiên cứu các tác động. Người ta thường chia danh mục thành các loại dựa theo các đặc trưng và sự phức tạp của chúng. Danh mục có thể chỉ là liệt kê các nhân tố môi trường có thế bị ảnh hưởng, hoặc ở mức cao hon có tính đến trọng số đối với mỗi nhân tố môi trường. Sử dụng kỹ thuật cho điểm các tác động của mỗi phưomg án cho phép ta dễ dàng đánh giá được phương án so sánh hoặc phương án thay thế.
Phương pháp danh mục cung cấp cho ta phương tiện đánh giá bằng cách liệt kê các nhân tố cần xem xét, nhưng không cung cấp được thông tin cho các nhu cầu số liệu riêng, cũng như cho việc đánh giá mức quan trọng của tác động hoặc cho việc đánh giá thay đổi các nhân tô’ môi trường.
Phương pháp danh mục thường bao gồm các dạng sau đây: danh mục đơn giản, danh mục mô tả, danh mục câu hỏi, danh mục trọng số.
2.2.2.1. Danh mục đơn giản
Danh mục đơn giản được trình bày dưới dạng một bảng liệt kê các nhân tô’ môi trường có liên quan đến quá trình thực hiện dự án. Nó không đề cập đến việc cung cấp thông tin cũng như nhu cầu về số liệu riêng, phương pháp đo hoặc đánh giá, vấn đề dự báo tác động như thê’ nào. Như vậy, ý nghĩa của loại danh mục này là chỉ ra nhũng nhân tô’ cần phải xem xét, còn nhũng nhân tô’ khác thì có thể bỏ qua, như là một sự ghi nhận mà thôi. Cái hạn chê’ của nó là chưa nêu lên được nhũng tác động nào sẽ xuất hiện đối với các nhân tô’ này. Tuy vậy, loại danh mục này đã được sử dụng rất rộng rãi ở Mỹ vào những nãm bắt đầu có ĐTM (khoảng những năm đầu thập niên 70 của thê’ kỷ trước).
Ở một sô’ nước, danh mục các nhân tô’ môi trường có thể bị tác động bới một sô’ loại dự án đã được lập sẵn như một hướng dẫn ĐTM đối với các loại dự án này. Các tổ chức quốc tế cũng có nhũng hướng dẫn tương tự qua việc lập danh mục, chẳng hạn danh mục dùng cho các dự án xây dụng đập nước, thủy vực, thủy điện đã được Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) thiết lập. Các danh mục loại lập sẵn thường dùng cho dự án quy mô lớn, có thể tham khảo rộng rãi. Trong quá trình thực thi ĐTM có thể thiết lập nhũng danh mục khác phục vụ mục tiêu cụ thể. Như vậy khi tiến hành ĐTM có thể tham khảo hệ thống danh mục có sẵn dành cho loại dự án cần đánh giá, ngoài ra có thể lập danh mục riêng. Để minh hoạ phương pháp danh mục đơn giản ta xem bảng 2.4 dưới đây.
Bảng 2.4. Phương pháp danh mục đơn giản dùng để ĐTM
dự án đường bộ Huasai – Thale, Thái Lan [4]

Chú thích: NH- Ngắn hạn; DH- Dài hạn; L-lớn; BT- bình thường; Đ- đảo lại được; KĐ-không đảo lại được; ĐF- địa phương; RL- rộng lớn; KĐK- không đáng kể.
Để tiếp cận cách xây dựng danh mục chúng ta tham khảo bảng 2.5 và bảng 2.6 dưới đây làm ví dụ.