Một đô thị bền vững phải là một phần của một khu vực bền vững rộng lớn hơn

Quy hoạch Bất động sản

đô thị là các “hệ sinh thái mở rộng” của con người, một cách khái quát người ta thường gọi nó là hệ sinh thái đô thị. Môi trường và cuộc sống của các đô thị có mối liên hệ không gian mật thiết với các vùng nông thôn, ngoại thành và phụ cận để trao đổi năng lượng, vật chất và thông tin. Do đó đô thị không thể bền vững về mặt môi trường nếu được xem là tách rời bởi những miền đất mà đô thị phải phụ thuộc (các Hinterland) đê tồn tại như sản xuất và cung cấp lương thực, mua sắm nguồn lực, đổ chất thải, cung cấp lao động và tiêu thụ sản phẩm cho đô thị… Trong khi đó bản thân các đô thị lại tiêu thụ nhiều tài nguyên hơn trữ lượng sẵn có ở các vùng xung quanh, tiêu thụ nhiều lương thực hơn sản lượng mà nó có thể sản xuất ra và các đô thị còn tạo ra nhiều chất thải vượt khá nãng hấp thụ của hệ sinh thái địa phương.

Một đô thị bền vững phải là một phần của một khu vực bền vững rộng lớn hơn 1

Như vậy, các đô thị chỉ có thể được bền vững nếu nó có khả năng đóng góp quan trọng vào một “khung cảnh” phát triển bền vững chung khi tính đến các chi phí môi trường trong các hoạt động của mình và xây dựng những chiến lược để làm bển vững việc tiêu thụ nãng lượng, phế thải, phát triển giao thông vận tải… cùng các mối quan hệ của chúng với các vùng xung quanh.
Xuất phát từ quan niệm như vậy,Viện Môi trường Đô thị Quốc tế, đã phát triển một mô hình chỉ tiêu ABCR để lập ra chỉ số bền vững cho các đô thị ở châu Âu. Hình 5.6 mô tả nguyên lý mô hình ABCR, để xây dựng chỉ số đô thị bền vững của Viện Môi trường Đô thị Quốc tế. Mô hình gồm các chỉ tiêu đặc trưng vùng, các chỉ tiêu cơ bản và các chỉ tiêu cốt lõi.
1. Các chỉ tiêu cốt lõi
Đây là những chỉ tiêu chính làm nên chỉ số bền vững và cung cấp lượng thông tin tối thiểu để đo độ bền vững của đô thị. Hay nói cách khác chỉ tiêu cốt lõi là “điều kiện cần ” mà một đô thị bền vững phải có, được xây dựng nên.
2. Các chỉ tiêu cơ bản
Các chỉ tiêu cốt lõi chỉ được xem như “điều kiện cần” để một đô thị có thể bền vững. Để đảm bảo chắc chắn tới mục tiêu bền vững, sự phát triển của một đô thị cụ thể phải thoả mãn những “điều kiện đủ ” chi phối bởi hoàn cảnh riêng của đô thị ấy.
Một đô thị phải gắn chặt với khu vực địa phương mà nó tồn tại, vì thế các đô thị khác nhau bị chi phối thêm bởi các hoàn cảnh riêng khác nhau và thường là những điều kiện bất lợi cho một đô thị bền vững. Do đó các chỉ tiêu cốt lõi không phản ánh được hướng đi chắc chắn đến sự bền vững của một đô thị cụ thể, mà nó cần được bổ sung thêm những điều kiện chi phối của khu vực. Những chỉ tiêu được xây dựng thêm do yêu cầu bổ sung này được gọi là các chỉ tiêu cơ bản, vì một đô thị có đạt được thêm những chỉ tiêu này ngoài các chỉ tiêu cốt lõi, thì mới cơ bản xem nó đủ điểu kiện định hướng tới bền vững.
3. Các chỉ tiêu đặc trưng vùng
Vùng là không gian rộng lớn hơn, chứa đựng khu vực địa phương và đô thị của nó, là tiềm nãng hỗ trợ cho đô thị phát triển, do đó nó ảnh hưởng đến sự bền vững của đô thị. Vì thế các chỉ tiêu bền vững của đô thị có kể đến khả nãng của vùng gọi là các chỉ tiêu đặc trưng vùng.
Việc phân các chỉ tiêu đô thị bền vững ra làm ba loại như trên đem lại nhiều tiện lợi:
+ Thứ nhất là có cùng một chuẩn mực nên dễ dàng so sánh giữa các đô thị với nhau, hay nói cách khác đô thị bền vững không xét ở khía cạnh riêng lẻ, mà là cả hệ thống.
+ Thứ hai là việc xây dựng, điều chỉnh và làm hoà nhập các chỉ tiêu bền vững trong một đô thị được cụ thể và xác đáng hơn, nó phản ánh được đặc thù hay bản sắc riêng của từng đô thị.
+ Thứ ba là từ các chỉ tiêu bền vững có được, xây dựng các chỉ số bền vững cho từng giai đoạn phát triển được chính xác hơn đối với từng đô thị, đồng thời cung cấp thông tin để đo độ bền vững của đô thị được chính xác hơn.
+ Thứ tư là trong quá trình giám sát đô thị bền vững, hệ thống thông tin phản hồi cho ta xác định lại giá trị của của hàng loạt các chỉ tiêu bền vững đã được xây dựng, giúp ta có cơ sở loại bỏ những chỉ tiêu ít giá trị và tìm kiếm những chỉ tiêu mới có ý nghĩa hơn. Từ đó chỉ ra được những đặc điểm bền vững cho từng đô thị cụ thể, cũng như xây dựng chiến lược phát triển đỏ thị (CDS) cho từng đô thị được sát thực hơn.

Xem thêm: Bán nhà nhanh chóng. Dễ dàng. Đăng tin của bạn tại Bán nhà Hải Phòng